Covid-19: Informasjon og råd til brann- og redningsvesen og 110-sentraler

Brannmann med beskyttelsesutstyr
Foto: Siv Kristin Hovland, Bergen brannvesen

Vi står sammen i den nasjonale dugnaden for å begrense smittespredning og støtte helsevesenet. DSB vil på denne siden fortløpende legge ut relevant informasjon og råd.

 
AKTUELT

Innsendelse av ukentlig rapportering i forbindelse med koronasituasjonen (09.09.20):
DSB mottok rapportering vedrørende koronasituasjonen fra brann- og redningsvesenene og 110-sentralene frem til denne rapporteringen ble avviklet før sommeren. Nå er det behov for å gjenoppta denne rapporteringen. DSB ber derfor alle brann- og redningsvesen om å rapportere ukentlig situasjonsbildet på status i brann og redningsvesenet i forbindelse med koronasituasjonen.

Dersom du er usikker på hvordan rapporteringen skal gjøres i ditt distrikt, så bør du ta kontakt med din 110-sentral å høre hvordan og når de skal ha rapporteringen. For detaljer, se utsendte brev:
>> Innsendelse av ukentlig rapportering i forbindelse med koronasituasjonen

Mal for evaluering (22.06.2020):
DSB har utarbeidet en mal med råd for evaluering av covid-19-håndteringen. Malen fremhever temaer og problemstillinger vi mener er viktig å belyse. Målgruppen er virksomheter med ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner, men også andre, både offentlige, private og frivillige virksomheter og organisasjoner kan ha nytte av malen.
Les mer om evalueringsmalen

Krisen er ikke over. Vi må fremdeles være forsiktige!  (02.06.2020):
DSB får tilbakemeldinger om at flere brann- og redningsvesen og 110-sentraler gjenopptar "normale" aktiviteter i tråd med resten av samfunnet. Den gradvise gjenåpning av samfunnet betyr ikke at krisen er over. Les historien fra Østre Toten Brannvesen

Varsling av styrtregn (27.05.2020): Meteorologisk institutt (MET) og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har etablert samordnet varsling om styrtregn. Les mer og se hvordan du kan abonnere på gratis varsling.

Planlegging for normalisering (25.05.2020)
Selv om samfunnet nå gradvis normaliseres og gjenåpnes, anbefaler DSB at brann- og redningsvesen og 110-sentraler fortsetter med et restriktivt smittevernregime. Les mer.

Gjennomføring av opplæring mot kompetansebevis K-160 (25.05.2020)
Det har vært pålagt restriksjoner ved gjennomføring av opplæring for kompetansebevis K-160 for førere av utrykningskjøretøy. I forbindelse med at det nå er noe lettelse i smittevernrådene, har Helsedirektoratet og Vegdirektoratet drøftet muligheten for lettelser i gjennomføringen. Les mer.

Prosjekter og aktiviteter i DSB (25.05.2020)
Brannvesenkonferansen 2020 ble avlyst som følge av koronapandemien. Til konferansen ble det laget en brosjyre med oversikt over prosjekter og aktiviteter i DSB. Denne brosjyren kan du lese her.

Aktuell informasjon relatert til brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid.

Høring: Utbrudd av koronavirus (Covid-19) i Norge gjør at det er behov for en endring i forskrift om brannforebygging § 3 om forbud mot å gjøre opp ild. Les mer på høringssiden.

Skogbrannfare (29.04.2020)
Enkelte distrikt har stor skogbrannfare. Vi har produsert noe kommunikasjonsmateriell som kan benyttes av brannvesen og kommuner for å informere lokalbefolkningen om skogbrannfare. Gå til siden for kommunikasjonsmateriell for skogbrannsesongen 2020. 

Brannforebygging i koronatider (02.04.2020)
Dersom dere opplever rolige tider kan det være en fin anledning til å evaluere det forebyggende arbeidet og de ulike tiltakene dere jobber med og har jobbet med. Her er noen eksempler på tiltak.

Tid til nettkurs? (01.04.2020)
Koronapandemien har endret arbeidshverdagen for mange. Flere sitter på hjemmekontor, og for noen byr det seg kanskje en anledning for faglig oppdatering i form av nettkurs. Vi anbefaler deg å ta en kikk på denne siden https://www.dsb.no/livsviktig/ Her ligger det både opplæringsfilmer og e-læringskurs om brannsikkerhet for sårbare grupper.

Farlig gods, trening og øvelser
Du finner dataprogrammer for farlig gods, trening og øvelser på denne siden.

>> Bålforbudet til behandling i departementet (30.03.2020)

>> Tilsynsaksjon avfallsanlegg utsatt (24.03.2020)

>> Oppfølging av sårbare grupper (20.03.2020)

>>Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven

Aktuell informasjon relatert til beredskap og beredskapsplanlegging for brann- og redningsvesen og 110-sentralen.

NAKOS kurs i smittevern (15.04.2020)
Det grunnleggende kurset bygger på retningslinjene fra FHI og er utarbeidet i samarbeid med Babcock Scandinavian Air Ambulance AS og luftambulansetjenesten. Kurset er en klone mellom kurs og et informasjonsområde, der innhold og ressurser vil kunne endres fortløpende. Begge kursene er åpne for alle og satt opp med kursfullføring. Lenke til kurset (åpnes i nytt vindu). (NB: Kurset krever pålogging). 

RITS-beredskap - status (22.04.2020)

Unntak fra karanteneregler - grensepassering for nødetatene (Sist oppdatert 03.04.2020) 

Kronikk Statens vegvesen: Korona, flom og skogbrann - en krevende kombinasjon (01.04.2020)

Anbefaling for hjerte- og lunge-redning
"Sammen redder vi liv" er Helsedirektoratets fagråd med særlig fokus på livreddende førstehjelp og akutthjelpere. De har utarbeidet en anbefaling for hjerte- og lungeredning under koronapandemien. Mer informasjon på Helsedirektoratet.no

>> Retningslinjer for korrekt rengjøring av radioterminaler 

>> Skogbrannberedskap

>> Grunnleggende beredskap og kontinuitetsplanlegging

>> Nødnett og oppetid (31.03.2020)

>> Unntak fra bestemmelsene om fornyelse, utrykningskjøring (20.04.2020)

Aktuell informasjon relatert til arbeidsgiveransvaret og administrative forhold i brann- og redningsvesenet og 110 sentraler.

Brann- og redningsvesen med deltidspersonell - trekk i dagpenger (28.04.2020)
Det vil ikke bli gjort endringer i regelverket for dagpenger. Som en midlertidig ordning under covid-19-situasjonen oppfordres kommunene til å betale deltidspersonell som er permitterte eller blitt arbeidsledige fra sin hovedstilling, et tillegg som kompenserer for avkortningen i dagpenger som følge av arbeidet i brann- og redningsvesenet.

Sakkyndig kontroll av brannvesenets utstyr (20.04.2020)
Korona-utbruddet har medført en del spørsmål om sakkyndig kontroll og sertifisert opplæring for bruk av arbeidsutstyr som høydemateriell, løfteutstyr og sikringsutstyr m.m. Her følger råd fra Arbeidstilsynet.

Ny forskrift om bistand fra Forsvaret (20.04.2020)
Det er besluttet en ny forskrift for hvordan sivile myndigheter kan be Forsvaret om bistand i forbindelse med koronapandemien. Forskriften gjelder for offentlige myndigheter som har ansvar for samfunnssikkerhet og andre beredskapsaktører utenom politiet, som har behov for bistand fra Forsvaret ved uønskede hendelser i forbindelse med koronapandemien.

Når tjeneste i brann- og redningsvesenet konkurrerer med arbeidsplikt i andre samfunnskritiske funksjoner (28.04.2020)
Det er stilt spørsmål om deltidsansatt brannpersonell med arbeidsplikt i andre samfunnskritiske funksjoner kan prioritere tjenesten som deltidsbrannmann (bierverv) foran hovedarbeidsgiver.

Notat om konkurrerende arbeidsplikt, inkludert sammendrag.pdf

Svar:
Tjenesten som deltidsbrannmann (bierverv) kan ikke prioriteres foran hovedstilling i annen samfunnskritisk funksjon dersom hovedarbeidsgiver, gjennom sin planlegging, har kommet til at det er behov for eget personale. Da anses dette avgjørende for den ansattes arbeidsplikt. Spørsmål om hvorvidt retten til bierverv kan oppheves av hovedarbeidsgiver som følge av Covid-19, er dermed underordnet i denne sammenheng.

Kommunen v/brann- og redningsvesenet skal i sin vurdering av hvem som ilegges tjeneste, ikke svekke andre beredskapsorganisasjoner eller andre samfunnskritiske virksomheter.

Bruk av nød-bestemmelsen i brann- og eksplosjonsvernloven § 17 for å opprettholde brannberedskapen i kommunen (28.04.2020)
Det er stilt spørsmål om det skal gis dispensasjon fra kvalifikasjonskravene og fra kravene til dimensjonering av beredskapen etter hvert som brannmannskaper blir borte og/eller syke.

Notat om bruk av nødbestemmelsen og sammendrag.pdf

Svar:
En kommunene kan etter § 17 i brann- og eksplosjonsvernloven i særskilte tilfeller pålegge enhver myndig person, bosatt i kommunen, tjenesteplikt i brann- og redningsvesenet dersom dette er nødvendig for å sikre gjennomføring av lovpålagte oppgaver. Bestemmelsen er nærmere konkretisert i dimensjoneringsforskriften § 4-4. Ifølge forarbeidene skal bestemmelsen anvendes i situasjoner der brann- og redningsvesenet på grunn av personellmangel ikke tilfredsstiller kravene etter § 9.

Pålegg om tjenesteplikt skal gi brann- og redningsvesenet nødvendig bemanning til å løse sine oppgaver, samt bidra til at kravene om dimensjonering av vaktlag mv. kan opprettholdes. Bruk av nødbestemmelsen innebærer at det ikke er behov for dispensasjon fra kvalifikasjonskravene.

Forarbeidene sier videre at den pålagte tjenesteplikten må forvaltes slik at den ikke svekker andre beredskapsorganisasjoner, som f.eks. Sivilforsvaret eller industribedrifter som har krav til egenberedskap (industrivern) etter denne eller annen lovgivning, jf. listen over virksomheter med samfunnskritiske funksjoner.

Ved pålagt tjenesteplikt inntrer kommunens alminnelige arbeidsgiveransvar med de plikter dette innebærer bl.a. for opplæring, sikringstiltak mv. Innkalling til tjenesteplikt vedtas gjennom pålegg og må følge reglene i forvaltningsloven om vedtak.

Helseattest for røykdykkere (20.04.2020)
Arbeidstilsynet har utarbeidet en veileder om håndtering av krav til røykdykkere og helseattest.

Helseattest for røykdykkere

Når tjeneste i brann- og redningsvesenet konkurrerer med arbeidsplikt i andre samfunnskritiske funksjoner (02.04.2020)
Det er stilt spørsmål om deltidsansatt brannpersonell med arbeidsplikt i andre samfunnskritiske funksjoner kan prioritere deltidsstilling i brann- og redningsvesenet (bierverv) foran hovedarbeidsgiver. Det jobbes med avklaringer omkring dette. Mer informasjon kommer.

Rapportering, samarbeid og informasjonsutveksling (oppdatert 01.04.2020)

Testing av personer uten symptomer for opphevelse av isolasjon (01.04.2020)
DSB får flere henvendelser om muligheten for å koronateste brann- og redningsvesenets personell ut av karantene. Folkehelseinstituttet (FHI) opplyser at det ikke anbefales testing av personer som ikke utvikler symptomer. Dette fordi man ikke vet hvor i forløpet asymptomatiske personer befinner seg. Det foreligger heller ikke god nok kunnskap omkring testresultater i forløpet av covid-19 og «viral clearence». «Viral clearance» er der det ikke lenger er påvisbar RNA fra SARS-CoV-2 hos den testede. Smittsomhet kan ikke knyttes direkte til dette.

For asymptomatiske personer som er testet og funnet positive for SARS-CoV-2 med RT-PCR, opphører isolasjonstiden 14 dager etter positiv test. Se mer informasjon på FHIs nettsider.

Deltidspersonell i brann- og redningsvesenet som risikerer avkorting i dagpenger (30.03.2020)
DSB mottar mange henvendelser om at personell som jobber deltid i brann- og redningsvesenet kan risikere avkorting i dagpenger fra NAV ved permittering fra hovedstilling. Det jobbes med avklaringer omkring dette. Mer informasjon kommer. Se også sak fra KS Bedrift

>> Arbeidsgiveransvaret (30.03.2020)

>> Kritiske samfunnsfunksjoner og virksomheter

Annet

Informasjon og eksempler på tiltak fra brann- og redningsvesenet

Brann- og redningsvesenet bør støtte helsevesenet (31.03.2020)

Webinar 24. mars for brann- og redningsvesen og 110-sentraler


Kontakt oss

Er det noe du savner på denne siden? Ta kontakt med Kristian Bording på e-post

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.