Ny mal for evaluering av covid-19-håndteringen

DSB har utarbeidet en mal med råd til virksomheter som skal evaluere håndteringen av covid-19. Malen fremhever temaer og problemstillinger vi mener er viktig å belyse.

Covid-19-pandemien har i stor grad påvirket det norske samfunnet. Dette gjelder spesielt virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner. Selv om krisen ennå ikke er over, ønsker mange virksomheter å starte arbeidet med å evaluere sin håndtering. Dette er viktig for å kunne gjøre justeringer underveis i håndteringen, og for å kunne dokumentere erfaringer som kan inngå i en evaluering på lengre sikt.

DSB har nå laget en mal med råd, til hjelp i dette evalueringsarbeidet. Målgruppen er virksomheter med ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner, men også andre, både offentlige, private og frivillige virksomheter og organisasjoner kan ha nytte av malen.

- Formålet med all evaluering etter hendelser og kriser, er å finne læringspunkter. Klarer vi det, så kan vi bruke lærdommen fra denne hendelsen både til å forebygge og til å håndtere nye hendelser på en bedre måte, sier Elisabeth Longva, avdelingsdirektør i DSB.

Sentrale temaer i malen er:

  • Beredskap
  • Situasjonsbildet
  • Håndtering

>> Håndtering av covid-19 – mal for evaluering