Produkter og forbrukertjenester


Forskrifter, veiledninger, temaveiledere og faktaark om produkter og forbrukertjenester.

Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) finner du på lovdata.no. Her er også EØS-vareloven , Brann- og eksplosjonsvernloven og Eltilsynsloven.

Maskiner til privat bruk