Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utarbeidet en midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven.

Bakgrunnen er at utbruddet av koronaviruset kan føre til akutt behov for å midlertidig ta i bruk eksisterende byggverk til helse- og omsorgstjenester, for eksempel til legevakt eller lagring av materiell.

Forskriften skal bidra til at kommunene og helsemyndighetene får økt handlingsrom til å iverksette nødvendige tiltak raskt.

>> Midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven i forbindelse med Covid 19-pandemien

I § 4 vises det til flere unntak fra byggteknisk forskrift. Det som gjelder brannsikkerhet er i all hovedsak siste avsnitt:
Tidsbestemt bruksendring av byggverk og plassering av midlertidig byggverk, er unntatt fra krav om automatisk brannslokkeanlegg (sprinkling) dersom byggverket har brannalarmanlegg og rømningsveier i samsvar med byggteknisk forskrift kapittel 11.

Plan- og bygningsloven gjelder selv om forskriften åpner for unntak. Det er viktig at også bygninger som skal brukes til andre midlertidige formål oppfyller et minimumsnivå av sikkerhet.

Brann- og redningsvesenet har formelt ingen rolle i byggesaksbehandling, men kommunen bør benytte kompetansen i brann- og redningsvesenet og søke råd i byggesaker. Dette fratar imidlertid ikke eier ansvaret for å dokumentere at brannsikkerheten i et bygg er tilstrekkelig ivaretatt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven §§ 6 og 8.

Brannsikkerhet må være et viktig tema når kommunen og helsemyndigheter vurderer hvilke bygg som egner seg til hva. Det er fullt mulig å ivareta en forsvarlig personsikkerhet og samtidig bidra til den nasjonale dugnaden. Vi har for eksempel mange tomme hoteller som allerede har både brannalarmanlegg og sprinkleranlegg.

Det er viktig at brann- og redningsvesenet er en pådriver for brannsikkerhet i prosesser der kommunen og helsemyndigheter nå vurderer alternativ bruk av bygninger.