Ny forskrift om bistand fra Forsvaret

En ny forskrift beskriver hvordan sivile myndigheter kan be Forsvaret om bistand i forbindelse med koronapandemien.

Forskriften gjelder for offentlige myndigheter som har ansvar for samfunnssikkerhet og andre beredskapsaktører utenom politiet, som har behov for bistand fra Forsvaret ved uønskede hendelser i forbindelse med koronapandemien.

Se hele forskriften her. 

Det er viktig å merke seg at hensikten med forskriften er å forebygge og motvirke spredning av covid-19. Dersom offentlige eller private beredskapsaktører ikke selv klarer å sikre gjennomføring og overholdelse av bestemmelser og tiltak som er iverksatt med grunnlag i smittevernloven eller på annet grunnlag, kan man be om bistand fra Forsvaret.

Forsvaret skal kun yte bistand dersom det sivile samfunnet ikke har evne eller kapasitet til å håndtere hendelsen selv. Forskriften er altså ikke ment som et verktøy for å sikre en forpliktelse fra Forsvaret til å bistå dersom bemanningen i lokale brann- og redningsvesen utfordres.

DSB følger situasjonen i brann- og redningsvesenet gjennom møter med Nasjonalt brannfaglig råd og 110-sentralene. Dersom vi får rapportering om at større områder ikke har normal beredskap og nabohjelp ikke lenger er mulig, vil DSB fortløpende videreformidle anmodninger vi mottar til Forsvaret også når det gjelder beredskap. 

Rutine for anmodninger om støtte fra Forsvaret:

  1. Kommuner og andre aktører som har behov for bistand fra Forsvaret, skal sende bistandsanmodning til aktuell Statsforvalter via vedlagte skjema (pdf)

  2. Statsforvalter skal gjøre en vurdering av hvorvidt behovet er reelt, om kriteriene for støtte er oppfylt og om innhold i skjema er riktig og tilstrekkelige utfylt. Hvis skjema ikke er tilstrekkelig utfylt, skal det sendes tilbakemelding om mangler. Statsforvalter skal informere bistandsmottaker om saksgangen.
  3. Ved flere samtidige henvendelser skal Statsforvalter, så langt det lar seg gjøre, gjøre en prioritering av anmodningene og evt. konsultere Fylkesberedskapsrådet.
  4. Anmodningene sendes fortløpende til: beredskap@dsb.no
  5. DSB gjør en vurdering av anmodningene og koordinerer med Sivilforsvaret.
  6. DSB oversender anmodning til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) med kopi til Statsforvalter som videreformidler denne til den som har behov for støtten.
  7. FOH formidler beslutning til DSB som videreformidler til Statsforvalter. Statsforvalter formidler beslutning til bistandsmottaker.

DSB anbefaler at brann- og redningsvesenet tar behov for støtte opp i Fylkesberedskapsrådet. Dette for å kunne ivareta en regional samordning av ressurser, og for eventuelt å kunne svare ut om det er mulig å omdisponere regionale ressurser, eksempelvis fra Sivilforsvaret.