RITS

For å yte bistand til skip ved ulykker i rom sjø har staten inngått avtale med syv brannvesen med særlig kompetanse og trening for bistand til skip.

RITS-beredskap i Korona-situasjonen
Korona-situasjonen kan medføre utfordringer i å opprettholde RITS-beredskapen med seks personer i døgnberedskap i de syv brann- og redningsvesenene som inngår i ordningen.

Brann- og redningsvesenet rapporterer ukentlig på status til DSB om RITS-beredskapen.


Per 22. april 2020 melder alle RITS-lagene om at de er i grønn status.

Brannsikkerheten på skip reguleres av sjøfartslovgivningen, og etter ulykken på Scandinavian Star er det gjennomført en rekke tiltak i regi av sjøfartsmyndighetene, som har styrket brannsikkerheten til sjøs.

Brannsikkerheten på et skip er primært avhengig av at det er gjennomført forebyggende tiltak ombord og at skipets egen beredskap fungerer. Disse forhold er vesentlig forbedret de senere år. Bistand fra landbasert brannvesen vil kun være en sekundær innsats, ettersom det er skipets egen besetning, sammen med forebyggende tiltak, som skal utgjøre beredskapen.

 

Utgangspunktet for etablering av en særskilt beredskap til sjøs er og har vært branner om bord på passasjerskip. Likevel vil også trafikk og ulykker med andre skip spille inn i grunnlaget.

Brannvesenet har etter anmodning plikt til å bistå ved branner og andre ulykkessituasjoner i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen. Plikten er generell og gjelder alle brannvesen med kysttilhørighet. Grunnlaget for bistandsplikt fremgår av lov om brann-og eksplosjonsvern § 11, inndeling av havnedistrikter og en geografisk avgrensning som normalt sammenfaller med kommunenes grenser, havneloven § 14. En særskilt ordning med beredskap til sjøs for å yte innsats ved branner og ulykker utenfor havnedistriktet, danner behovet for en fastsatt regulering.

Fra 2010 har staten hatt en avtale med Oslo brann og redningsetat, Larvik Brannvesen, Brannvesenets Sør-Rogaland IKS, Bergen Brannvesen, Ålesund brannvesen, Salten Brann IKS og Tromsø brann-og redning. Beredskapen kjennetegnes videre ved at det årlig gjennomføres trening sammen med redningshelikoptre, hovedredningssentralene, Kystvakta, Redningsselskapet og rederier. Det gjennomføres både trening ved at RITS-mannskap settes om bord på ferjer fra helikopter eller båt. I tillegg gjennomføres det kurs og samtrening med skipets eget mannskap.

DSB og Kystverket ble i 2011 enig om å se på muligheten for at RITS også kan ivareta beredskap for Kystverket relatert til kjemikalieberedskap. Det ble nedsatt en pilot med Oslo brann-og redning og Bergen brannvesen, med målsetting om å være effektiv innen utgangen av 2011. RITS-beredskapen er også tilgjengelig ved ulykker på land. Det er hovedredningssentralene som anviser RITS-innsats. I tillegg til RITS-korps er det er flere brannkorps med omfattende sjøbasert aktivitet som har bygget opp beredskap for å møte det lokale risiko- og sårbarhetsbildet, men som ikke har en særskilt avtale med staten.