Rapportering, samarbeid og informasjonsutveksling

DSB ønsker tett og løpende dialog med brann-Norge i denne situasjonen. Direktoratet bidrar gjerne med råd og veiledning knyttet til etterlevelse av vårt regelverk. Dette er en situasjon som kan vare lenge, og vi har et felles mål om å finne løsninger som sikrer tilstrekkelig robusthet og utholdenhet over tid. For å få et godt situasjonsbilde og sikre god informasjonsutveksling, arrangeres det ukentlige møter med Nasjonalt brannfaglig råd og 110-lederne.

Ukentlig rapportering:

Justis – og beredskapsdepartementet er definert som lederdepartement for håndtering av Covid-19-hendelsen og etterspør overordnet status på håndtering av situasjonen hos 110 og alle brann- og redningsvesen. DSB innhenter og sammenstiller informasjon og videreformidler denne til departementet.

For brann- og redningsvesen rapporteres det på nåværende og fremtidig (neste uke) beredskapsstatus og ledelse i brannvesen, samt tiltak som er vurdert eller iverksatt.

For 110-sentralen rapporteres det på nåværende driftsstatus, forventet status kommende periode, tiltak som er vurdert eller iverksatt og annen nyttig info for DSB.

For DSB er jobben brann- og redningsvesenet og 110 gjør meget nyttig, og helhetsbildet denne rapporteringen gir er etterspurt.

DSB anmoder alle brann- og redningsvesen og brannsjefer om å oppgi informasjon til 110 når dette etterspørres.