Tilsyn

Tilsyn er et av de viktigste forebyggede virkemidlene for å sikre etterlevelse av regelverket, med den hensikt å styrke samfunnssikkerheten og forebygge ulykker. 

Foto: Johner

Tilsyn er et av de viktigste forebyggede virkemidlene for å sikre etterlevelse av regelverket, med den hensikt å styrke samfunnssikkerheten og forebygge ulykker. 

 

DSB er tilsynsmyndighet for farlig stoff og farlig gods, produkter og forbrukertjenester, elsikkerhet, brann- og redningsvesen, kommunal beredskap og tilfluktsrom. Vi prioriterer tilsyn der det er stor risiko for ulykker og uønskede hendelser. Vi gjør også reaktive tilsyn etter en ulykke eller uønsket hendelse.

Dersom DSB finner regelverksbrudd kan vi bruke reaksjonsmidler slik at regelverksbruddet blir rettet opp. DSB har ulike reaksjonsmidler ut fra de lovene og forskriftene vi fører tilsyn etter. Eksempelvis kan vi fatte vedtak om retting av mangler, driftsstans, omsetningsforbud, tvangsmulkt, eller andre hensiktsmessige reaksjoner. DSB kan også veilede om regelverket i forbindelse med tilsyn.

>> Se hvem og hva vi fører tilsyn med


>> Tilsynsresultater

Hvorfor gjøre tilsyn?

DSB skal gjennomføre tilsyn for å kontrollere at virksomheter opererer i tråd med regelverket. Tilsyn øker også kjennskapen til hvilke krav og regelverk som gjelder. Dersom det oppdages brudd på regelverket, følger vi opp med hensiktsmessige reaksjoner. Tiltak som implementeres bidrar til å trygge lokalsamfunn og forebygge ulykker.