Tilsyn

Tilsyn er et av de viktigste forebyggede virkemidlene for å sikre etterlevelse av regelverket, med den hensikt å styrke samfunnssikkerheten og forebygge ulykker. 

Foto: Johner

Tilsyn er et av de viktigste forebyggede virkemidlene for å sikre etterlevelse av regelverket, med den hensikt å styrke samfunnssikkerheten og forebygge ulykker. 

 

DSB er tilsynsmyndighet for farlig stoff og farlig gods, produkter og forbrukertjenester, brannsikkerhet, elsikkerhet, kommunal beredskap og tilfluktsrom.

>> Her finner du mer informasjon om tilsyn innen de ulike fagområdene


>> Tilsynsresultater

Hvorfor gjøre tilsyn?

DSB skal gjennomføre tilsyn for å kontrollere at virksomheter opererer i tråd med regelverket. Tilsynsvirksomhet øker også kjennskapen til hvilke krav og regelverk som gjelder. Dersom det oppdages brudd på regelverket, følger vi opp med hensiktsmessig reaksjonsmiddel. Tiltak som implementeres bidrar til å forebygge hendelser.

Hvem og hva fører vi tilsyn med?

DSB gjennomfører tilsyn innen områdene kjemikalie- og eksplosivsikkerhet, elsikkerhet, produktsikkerhet, brann og redning. Vi har også en viktig rolle i å legge til rette for tilsyn som utføres av kommunene, på vegne av DSB.

DSB koordinerer storulykketilsyn som utføres av Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet (Mdir), Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Petroleumstilsynet (Ptil). Disse myndighetene forvalter storulykkeforskriften sammen og samarbeider gjennom koordineringsgruppen som ledes av DSB.

DSB ved sivilforsvaret fører tilsyn av tilfluktsrom. Forsvaret har på vegne av DSB tilsyn med forsvarets ammunisjonslagre. DSB gjennomfører også tilsyn med departementenes samfunnssikkerhetsarbeid på vegne av JD. Vi legger også til rette for Statsforvalternes tilsyn med samfunnssikkerhet i kommunene.