Helseattest for røykdykkere (20.04.2020, oppdatert 09.03.21)

Arbeidstilsynet har utarbeidet en veileder om håndtering av krav til røykdykkere og helseattest.

Pålagte helseundersøkelser for røyk- og kjemikaliedykkere, jf forskrift om utførelse av arbeid § 3-23

(09.03.21) Arbeidstilsynet har publisert en ny veiledning om helseundersøkelse og tester av fysisk kapasitet fra røyk- og kjemikaliedykkere.

Virksomheter som etter risikovurdering har besluttet å etablere røyk- og kjemikaliedykkertjeneste og anskaffet utstyr til røyk- eller kjemikaliedykking, skal organisere og legge til rette for at helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt under planlegging og utførelse av arbeidet. Det er arbeidsgivers ansvar å sikre at dette inngår i det systematiske helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet i virksomheten og at arbeidstakere som skal utføre arbeidet er kvalifisert og helsemessig skikket for arbeidet.

>> Her finner du den nye veiledningen 

Den som arbeidsgiver setter til å utføre røyk- eller kjemikaliedykking skal være helsemessig skikket. Arbeidsgiver skal sørge for at det utføres regelmessig helseundersøkelse, herunder tester av fysisk kapasitet. Helseundersøkelsen skal utføres av eller under kontroll av kompetent lege.

Landets helsetjeneste er under press som følge av den pågående Corona-pandemien, og det kan av den årsak være utfordrende å få gjennomført pålagte helseundersøkelser.

I de tilfeller der en røyk- eller kjemikaliedykker har helseattest som er i ferd med å utløpe, og begrensede ressurser i helsevesenet som følge av Corona-pandemien er til hinder for gjennomføring av pålagt helseundersøkelse, anbefales det at virksomheten kontakter ansvarlig lege som har utstedt helseattesten. Kompetent lege har adgang til å vurdere gyldighetsperioden for helseerklæringen, og eventuelt gi utsatt frist for helseundersøkelse, så lenge det ikke er forhold ved arbeidstakers helsetilstand som taler mot at arbeidstaker kan utføre arbeidet. Det vil ikke gjelde hvis arbeidstakere opplever helseproblemer som etter de ansattes vurdering gjør dem helsemessig uskikket for røyk- eller kjemikaliedykking.

Det forutsettes at virksomheten vurderer det som forsvarlig, både for den enkelte dykker og personellet som helhet, dette for å sikre at helse eller fysiske forhold hos den enkelte røyk- og kjemikaliedykker ikke setter andre arbeidstakeres helse og sikkerhet i fare.

For å ivareta forsvarlig brann- og redningsberedskap, og for å sikre arbeidstakernes sikkerhet og helse, oppfordres det til at det enkelte brann- og redningsvesen gjør en grundig kartlegging og vurdering av risiko under gjeldende forhold og på denne bakgrunn foretar valg av innsats.
Bruk gjerne bedriftshelsetjenesten (BHT) eller virksomhetens rådgivende lege ved behov for bistand til utarbeidelse av risikovurdering og planlegging av tiltak.

Arbeidstilsynets vil minne om betydningen av gode smittevernrutiner, særlig ved rengjøring av røykdykkerutstyr og annet materiell.

Det vises til veiledning om coronavirus og tiltak; https://www.arbeidstilsynet.no/tema/biologiske-faktorer/coronavirus-tiltak-i-arbeidslivet-mot-smitte/