Unntak fra karanteneregler - grensepassering for nødetatene

Det er innført karanteneregler for innreise til Norge fra andre land, men med unntak blant annet for nødetatene og andre kritiske samfunnsfunksjoner. NORDRED-avtalen vil ligge til grunn for samarbeidet på tvers av landegrensene.

Det er i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) av 27. mars 2020, fastslått at personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst. Personer som krysser grensen mellom Sverige og Norge eller Finland og Norge, er unntatt fra karanteneplikten den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid.

Det er også gjort unntak for "personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport" i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Nødetatene (politi, helse og brann) er sentrale for den samfunnskritiske funksjonen redningstjeneste. Personell fra samarbeidene land vil under oppdrag i Norge kunne omfattes av unntaket fra karanteneplikt. Unntakene fra karanteneplikten gjelder for øvrig uavhengig av hvilken avtale som ligger til grunn for oppdraget.

Personell fra andre land som etter anmodning fra norske myndigheter kommer til Norge for å bistå norske myndigheter i håndteringen av ulykker, branner og katastrofer, er derfor omfattet av unntaket fra Covid-19-forskriften ved grensepassering inn i Norge. Ved retur til eget hjemland, etter avsluttet innsats i Norge, er det karantenebestemmelsene i det enkelte hjemland som må legges til grunn for innsatspersonellet.

Det er fortsatt slik at dersom norsk personell utfører oppdrag på vegne av norske myndigheter i andre land, kan de unntas fra karantenekravet ved retur til Norge etter endt oppdrag.

>> Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften)

>> Skisse for grensepassering - ankomst grensen (pdf)

>> NORDRED-avtalen, grenseredningsavtaler, grensepassering og vurdering av bistandsanmodninger fra annet land (pdf)