Koronavirus

Her har vi samlet saker og informasjonsmateriell fra DSB relatert til koronaviruset (covid-19).

Foto: Colourbox

Her har vi samlet saker og informasjonsmateriell fra DSB relatert til koronaviruset (covid-19).

 

Samlet informasjon fra myndighetene

Informasjon fra myndighetene vedrørende koronasituasjonen samles og publiseres på Regjeringen.no/korona.

Her finnes råd til befolkningen og en samlet oversikt over hvilke nasjonale tiltak som er innført for å håndtere koronasituasjonen.

Informasjon fra DSB:

Her er informasjon og tiltak kategorisert etter fagområde.

På denne siden finner du informasjon og råd til brann- og redningsvesen og 110-sentraler i forbindelse med koronasituasjonen:

>> Covid-19: Informasjon og råd til brann- og redningsvesen og 110-sentraler

For å bidra til erfaringsdeling og informasjonsflyt har vi har også laget en samleside med utvalgte rutiner, instrukser og råd utarbeidet av brann- og redningsvesenet selv:

>> Informasjon og eksempler på tiltak fra brann- og redningsvesenet

COVID-19 og maritim sektor
Informasjon vedrørende sertifikater, fartøyinstrukser og tilsynserklæringer i COVID-19-situasjonen. (Publisert 02.02.2020)

Tilsyn av elektriske anlegg for nybygg og ombygginger innen maritim sektor
DSB har som følge av situasjonen med Covid-19 etablert nye rutiner og går ikke på fysiske tilsyn (Publisert 30.03.2020).

Håndtering av jordfeil i elektriske forsyningsanlegg og tilknyttede installasjoner i COVID-19-situasjonen
COVID 19-situasjonen medfører at flere parter vegrer seg for å legge til rette for at jordfeil kan lokaliseres og rettes. Her er DSBs vurderinger av hvordan man skal forholde seg til kravene i denne situasjonen (Publisert 30.03.2020).

DLE-arbeid under det pågående utbruddet av koronasmitte
DSB sendte onsdag 11. mars ut en e-post til samtlige landets DLE hvor de ble henstilt til å innstille de former for tilsynsarbeid som medfører fare for smittespredning. I etterkant av denne mail har Folkehelseinstituttet kommet med ytterlige innskjerping av hvordan dette utbruddet av virus skal håndteres (Publisert 26.03.2020).

DSBs tilsyn reduseres
På grunn av situasjonen med covid-19 viruset er vår tilsynsaktivitet redusert. Tilsyn og markedstilsyn som krever fysisk tilstedeværelse utsettes inntil videre. Det er foreløpig usikkert når tilsynsaktiviteten tas opp igjen. Dersom det skjer alvorlige hendelser på våre områder, vil vi vurdere behov for særskilt oppfølging gjennom tilsyn. DSB vurderer fortløpende hvilke tilsyn og markedstilsyn som kan gjennomføres som dokumenttilsyn / postale tilsyn (Publisert 25.03.2020).

Midlertidig unntak - fravær av faglig ansvarlig
Midlertidig unntak for elektroforetak - plikten til å søke om dispensasjon fra kravet om bruk av kvalifisert person ved fravær av faglig ansvarlig, relatert til Covid-19 (Publisert 20.03.2020).

Aksept for utsettelse av FSE- og førstehjelpskurs
For elektrovirksomheter, kraft- og nettselskaper som har planlagt FSE- og førstehjelpskurs den nærmeste tiden aksepterer DSB at dette utsettes som følge av koronasituasjonen (Publisert 13.03.2020).

Her er en oversikt over COVID-19-relaterte tiltak innenfor Farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods.

Tiltak for virksomheter som håndterer farlige stoffer og eksplosiver
DSB oppfordrer ledelse og sikkerhetsansvarlige i virksomheter som håndterer farlige stoffer og eksplosiver til å forberede seg på hvilke utfordringer korona-viruset kan medføre for ivaretagelse av sikker drift, sikring og egenberedskap/industrivern i virksomheten. Vi oppfordrer også alle til å gjennomføre nødvendige tiltak for å begrense spredningen av viruset til et minimum (Publisert 25.03.2020).

DSBs tilsyn reduseres
På grunn av situasjonen med covid-19 viruset er vår tilsynsaktivitet redusert. Tilsyn og markedstilsyn som krever fysisk tilstedeværelse utsettes inntil videre. Det er foreløpig usikkert når tilsynsaktiviteten tas opp igjen. Dersom det skjer alvorlige hendelser på våre områder, vil vi vurdere behov for særskilt oppfølging gjennom tilsyn. DSB vurderer fortløpende hvilke tilsyn og markedstilsyn som kan gjennomføres som dokumenttilsyn / postale tilsyn (Publisert 25.03.2020).

Resertifisering av kjelpassere og kjeloperatører
Situasjonen med utbruddet av Covid-19 og påfølgende restriksjoner i samfunnet fra norske myndigheter gjør det utfordrende å overholde enkelte frister som er beskrevet i temaveiledninger til forskrift om håndtering av farlig stoff (Publisert 20.03.2020).

Midlertidig unntak - transport av farlig gods
De midlertidige unntakene gjelder for utløpte sertifikater, godkjenningsattester og tankkontroller (Oppdatert 24.03.2020).

Oppfriskningskurs for innehavere av bergsprenger- og bergsprengningsledersertifikat
Det er en del som den nærmeste måneden skal gjennom kravet til oppfriskningskurs hvert 5. år. På grunn av situasjonen vedrørende koronaviruset, er det ikke aktuelt å gjennomføre disse kursene. De som skulle ha gjennomført kurs og ikke får gjort dette, kan sende e-post til DSB via postmottak@dsb.no hvor det kort søkes om dispensasjon slik at de fortsatt kan jobbe. (Publisert 13.03.2020).

Beskyttelsesutstyr som omsettes og markedsføres for beskyttelse mot COVID-19 (Publisert 01.04.2020).

Som hovedregel skal personlig verneutstyr være CE-merket og oppfylle kravene i PVU-forskriften. DSB vil kunne tillate at det tas i bruk PVU som ikke er CE-merket, for at de skal kunne brukes i en tidsbegrenset periode knyttet til de særskilte beskyttelsesbehov som følge av COVID-19-utbruddet.

Det må kunne dokumenteres at PVU’et har et tilstrekkelig nivå på helse og sikkerhet, og at det er satt i gang en prosess for CE-merking, jfr (EU) 2020/403 pkt 7.

Les mer om regelverk og dokumentasjonskrav for beskyttelsesutstyr 

Annen informasjon

Alle barnehager og skoler i Norge er stengt. Departementene har laget en liste over stillinger og personellgruppe, som ved behov bør få tilbud om plass i barnehage eller skole.

Listen over kritiske samfunnsfunksjoner finner du på regjeringen.no

Har du spørsmål til listen?

Listen er ment som en veiledning til kommuner og andre som er ansvarlige for barnehage- og skoletilbud, samt til virksomheter som ivaretar kritiske samfunnsfunksjoner. Listen gir et godt utgangspunkt for å avgjøre hvem som bør få et omsorgstilbud til sine barn, men den gir ikke alle svar.

Derfor har DSB opprettet en epost-adresse for spørsmål om listen: funksjoner@dsb.no 

Spørsmålene som mottas der, blir henvist til relevant departement, som vil svare dem ut.

Vi kan dessverre ikke motta eller følge opp på disse spørsmålene på telefon. 

Er du privatperson?

Er du privatperson og har spørsmål om kritiske samfunnsfunksjoner, må du ta kontakt med egen kommune og/eller arbeidsgiver. Flere kommuner har opprettet egne informasjonstelefoner.

Rapport om kritiske samfunnsfunksjoner

Hvilken funksjonsevne må samfunnet opprettholde til enhver tid? I denne rapporten fra DSB utledes hvilke funksjoner som er kritisk for samfunnssikkerheten, og vi beskriver hvilken funksjonsevne det må planlegges for å opprettholde uansett hva som måtte inntreffe.

>> Samfunnets kritiske funksjoner

 

DSB har utarbeidet en veileder som gir praktiske råd om hvordan virksomheter kan opprettholde produksjonen av varer og tjenester ved alvorlige hendelser som rammer samfunnet og virksomheten.

>> Veileder i kontiniutetsplanlegging - opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær 

Den primære målgruppen for veilederen er virksomheter med ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner, men også andre offentlige, private og frivillige virksomheter og organisasjoner vil kunne ha nytte av den.

Under kriser er det spesielt viktig å være oppmerksom på falske nyheter og desinformasjon. Du er en del av Norges beredskap – også mot falske nyheter. Vi har laget et faktaark med tips som hjelper deg å avsløre falske nyheter.

Faktaark: Slik avslører du falske nyheter

Egenberedskap

sikkerhverdag.no, DSBs nettside for privatpersoner, finner du mer informasjon om egenberedskap. 

Nyhetssaker fra DSB

Sivilforsvaret i mange korona-innsatser (23.03.2020)
Sivilforsvaret er nå i 24 korona-innsatser og etterspørselen er økende.

Ny forskrift for hvordan sivile myndigheter kan be Forsvaret om bistand (20.03.2020)
Regjeringen kommer i dag med en ny forskrift for hvordan offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører kan be om bistand fra Forsvaret i forbindelse med koronapandemien. Det er DSB som mottar og koordinerer anmodningene.

DSB stopper kursvirksomheten (17.03.2020)
DSB har besluttet å stoppe all kursaktivitet inntil videre. Dette gjelder Norsk utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) og Norges brannskole (NBSK).

Sivilforsvaret bistår ved prøvetaking og grensekontroll (16.03.2020)
Mandag 16. mars er Sivilforsvaret i 15 innsatser i forbindelse med koronasituasjonen. Sivilforsvaret bistår blant annet med telt, lys og varme i forbindelse med prøvetaking, og med støtte til politiet i forbindelse med grensekontroll.

Sivilforsvaret i korona-innsats (14.03.2020)
Sivilforsvaret ble i dag satt i innsats på Stavanger Lufthavn Sola. Oppgaven er å hjelpe til med mottak av og informasjon til passasjerene som kommer til landet – og som kan være smittet.

Sivilforsvaret stanser øvelser og opplæring (13.03.2020)
Sjefen for Sivilforsvaret har besluttet å stanse alle øvelser og opplæring i Sivilforsvaret med virkning fra torsdag 12. mars.

– Ingen grunn til å hamstre (12.03.2020)
En viktig del av den nasjonale dugnaden, er å fortsette å handle som normalt. På den måten sikrer vi at det er varer til alle.

DSBs rolle og koronaviruset (02.03.2020)
Det er mange aktører som har et beredskapsansvar i forbindelse med koronautbruddet. DSB har en viktig oppgave med å bidra til at disse ressursene – som utgjør Norges samlede beredskap – får en god forståelse av situasjonen og kan gjøre koordinerte forberedelser.

Avlyste arrangementer

Nødnettdagene 2020 er avlyst
DSB har besluttet å avlyse Nødnettdagene 2020. Informasjon er sendt ut til alle påmeldte.

DSB har besluttet å avlyse Brannvesenkonferansen 2020
Årsaken er spredningen av koronaviruset (covid 19) og usikkerheten knyttet til hvordan situasjonen vil utvikle seg. 

CBRNE-konferansen 2020 (15.-16. april) er også avlyst.