Koronavirus

Her har vi samlet saker og informasjonsmateriell fra DSB relatert til koronaviruset (covid-19).

Foto: Colourbox

Her har vi samlet saker og informasjonsmateriell fra DSB relatert til koronaviruset (covid-19).

 

Samlet informasjon fra myndighetene

Informasjon fra myndighetene vedrørende koronasituasjonen samles og publiseres på Regjeringen.no/korona.

Her finnes råd til befolkningen og en samlet oversikt over hvilke nasjonale tiltak som er innført for å håndtere koronasituasjonen.

Digital innreiseregistrering

Informasjon om innreise og innreiseregistering finner du på entrynorway.no

>> Digital innreiseregistrering (skjema)

Karantenehotell/Quarantine hotel

Ankomster til karantenehotell

Statistikk på hvor mange innreisende som ukentlig har ankommet karantenehotell i statlig-kommunal regi.

 

Innhold etter tema

Oppdatert 13. januar 2022

DSB har utarbeidet en veileder som gir praktiske råd om hvordan virksomheter kan opprettholde produksjonen av varer og tjenester ved alvorlige hendelser som rammer samfunnet og virksomheten.

>> Veileder i kontiniutetsplanlegging - opprettholdelse av kritiske funksjoner ved høyt personellfravær 

Den primære målgruppen for veilederen er virksomheter med ansvar for kritiske samfunnsfunksjoner, men også andre offentlige, private og frivillige virksomheter og organisasjoner vil kunne ha nytte av den.

Tillegg til veileder i kontinuitetsplanlegging
Etter to år med pandemi ser vi at forutsetningene for kontinuitetsplanlegging har endret seg noe sammenlignet med det opprinnelige planleggingsscenarioet. Vi har derfor laget et justert scenario, og samtidig fremhevet enkelte spørsmål som kan være særlig relevante i dagens pandemisituasjon.

>> Tillegg til DSBs veileder i kontinuitetsplanlegging tilpasset Covid19-situasjonen ved årsskiftet 2021/2022 (pdf)

I det oppdaterte scenarioet er det først og fremst varigheten av pandemien og fravær som følge av innførte tiltak, som er nytt. Høyt sykefravær over tid gir andre utfordringer enn høye sykefraværstall i korte perioder. Effekten av sykefraværet forsterkes dessuten av at for hver koronasmittet person må flere i karantene, og disse kan i beste fall jobbe fra hjemmekontor.

>> Liste over virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell finner du på regjeringen.no

Spørsmål relatert til funksjonene i listen, samt spørsmål om nærmere vurderinger knyttet til hvordan kriteriene i denne listen skal praktiseres innenfor de ulike samfunnsfunksjonene, rettes til det ansvarlige departement (åpne listen på regjeringen.no for oversikt over hvilke departement som har ansvar for hvilke tjenesteområder). Overordnede spørsmål om listen rettes til Justis- og beredskapsdepartementet.

Hvilke funksjoner er kritisk for samfunnssikkerheten?

Hvilken funksjonsevne må samfunnet opprettholde til enhver tid? I denne rapporten fra DSB utledes hvilke funksjoner som er kritisk for samfunnssikkerheten, og vi beskriver hvilken funksjonsevne det må planlegges for å opprettholde uansett hva som måtte inntreffe.

>> Samfunnets kritiske funksjoner (rapport)

Storulykkevirksomheter, industrivernpliktige virksomheter med farlig stoff eller eksplosiver, transportører av farlig gods, virksomheter som håndterer farlig stoff og virksomheter som håndterer eksplosiver har helt siden starten av håndteringen av pandemien stått på regjeringens liste over virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette betyr at det kan søkes om lettelser i innreiserestriksjoner for personell involvert i aktiviteter ved virksomhetene som er viktige for å opprettholde sikker drift, som for eksempel nødvendig vedlikehold og service av sikkerhetskritisk utstyr.

I forbindelse med gjennomføringen av nødvendig innreise for kritisk personell kan det være behov for å få bekreftelse fra DSB på at dere som virksomhet innehar samfunnskritiske funksjoner. Vi kan ikke å gi ut en generell bekreftelse, men vi kan gi det til virksomhetene på konkrete henvendelser og ber dere derfor ta kontakt med oss dersom dere har et slikt behov.

Kontakt i så tilfelle DSB på postmottak@dsb.no og merk henvendelse "Behov for bekreftelse om anerkjenning av bedrift som innehar samfunnskritiske funksjoner – storulykkevirksomhet (eller annen type virksomhet)".

På denne siden har vi samlet informasjonsmateriell og relevante dokumenter for kommuner og statsforvaltere som har vært en del av karantenehotellordningen.

Merk: Plikten til innreisekarantene bortfalt 26.01. Informasjonen er under oppdatering.

>> Refusjon av kommunens utgifter

DSB har utarbeidet en mal med råd til virksomheter som skal evaluere håndteringen av covid-19. Malen fremhever temaer og problemstillinger vi mener er viktig å belyse.

>> Mal med råd for evaluering av covid-19-håndteringen

Under kriser er det spesielt viktig å være oppmerksom på falske nyheter og desinformasjon. Du er en del av Norges beredskap – også mot falske nyheter. Vi har laget et faktaark med tips som hjelper deg å avsløre falske nyheter.

Faktaark: Slik avslører du falske nyheter

Egenberedskap

sikkerhverdag.no, DSBs nettside for privatpersoner, finner du mer informasjon om egenberedskap. 

Informasjon fra DSB:

Her er informasjon og tiltak kategorisert etter fagområde.

På denne siden finner du informasjon og råd til brann- og redningsvesen og 110-sentraler i forbindelse med koronasituasjonen:

>> Covid-19: Informasjon og råd til brann- og redningsvesen og 110-sentraler

For å bidra til erfaringsdeling og informasjonsflyt har vi har også laget en samleside med utvalgte rutiner, instrukser og råd utarbeidet av brann- og redningsvesenet selv:

>> Informasjon og eksempler på tiltak fra brann- og redningsvesenet

Covid-19 og gjennomføring av FSE- og førstehjelpskurs – kan, etter egne vurderinger, gjennomføres nettbasert ut juni 2022
I mai 2021 ga DSB en utsettelse ut 2021. For å fortsatt kunne ivareta sikkerheten ved arbeid i elektriske anlegg og samtidig ivareta til enhver tid gjeldende smittevernregler, gir DSB nå muligheten til at FSE-opplæringen, med tilhørende teoretisk førstehjelpsdel, kan gjennomføres nettbasert ut juni 2022. (Publisert 26.11.21)

Fra uke 35 har man, med unntak av tilsyn med maritime nybygg i utlandet, gjenopptatt alle typer tilsyn innen elsikkerhetsområdet. Regionene vil dermed følge sine reviderte tilsynsplaner ut over høsten. Det vil være dialog med tilsynsobjektene for å avklare om man må avlyse eller tilpasse tilsynene som følge av lokale smitteutbrudd. (Publisert 08.09.2020)

Reviderte føringer for DLE-arbeid i tid med koronasmitte
DSB viser til e-post av 17. mars med føringer for DLE-arbeidet under utbrudd av Koronasmitte. Vi har mottatt henvendelser fra flere DLE som lurer på når vanlig tilsynsarbeid kan komme i gang igjen. I den forbindelse ønsker DSB å presisere at vi ikke har pålagt nettselskaper å nedlegge alt DLE-arbeidet i denne perioden. (Publisert 30.04.2020)

Tilsyn av elektriske anlegg for nybygg og ombygginger innen maritim sektor
DSB har som følge av situasjonen med Covid-19 etablert nye rutiner og går ikke på fysiske tilsyn (Publisert 30.03.2020).

Håndtering av jordfeil i elektriske forsyningsanlegg og tilknyttede installasjoner i COVID-19-situasjonen
COVID 19-situasjonen medfører at flere parter vegrer seg for å legge til rette for at jordfeil kan lokaliseres og rettes. Her er DSBs vurderinger av hvordan man skal forholde seg til kravene i denne situasjonen (Publisert 30.03.2020).

DLE-arbeid under det pågående utbruddet av koronasmitte
DSB sendte onsdag 11. mars ut en e-post til samtlige landets DLE hvor de ble henstilt til å innstille de former for tilsynsarbeid som medfører fare for smittespredning. I etterkant av denne mail har Folkehelseinstituttet kommet med ytterlige innskjerping av hvordan dette utbruddet av virus skal håndteres (Publisert 26.03.2020).

DSBs tilsyn reduseres
På grunn av situasjonen med covid-19 viruset er vår tilsynsaktivitet redusert. Tilsyn og markedstilsyn som krever fysisk tilstedeværelse utsettes inntil videre. Det er foreløpig usikkert når tilsynsaktiviteten tas opp igjen. Dersom det skjer alvorlige hendelser på våre områder, vil vi vurdere behov for særskilt oppfølging gjennom tilsyn. DSB vurderer fortløpende hvilke tilsyn og markedstilsyn som kan gjennomføres som dokumenttilsyn / postale tilsyn (Publisert 25.03.2020).

Midlertidig unntak - fravær av faglig ansvarlig
Midlertidig unntak for elektroforetak - plikten til å søke om dispensasjon fra kravet om bruk av kvalifisert person ved fravær av faglig ansvarlig, relatert til Covid-19 (Publisert 20.03.2020, revidert 26.03.2021).

Her er en oversikt over COVID-19-relaterte tiltak innenfor Farlige stoffer, eksplosiver og transport av farlig gods.

Midlertidig unntak - transport av farlig gods (Oppdatert 20.11.2020)
De midlertidige unntakene gjelder for utløpte ADR-sertifikater.

Transport av alkoholbaserte håndvaskmidler (oppdatert 05.06.2020)
Denne artikkelen omhandler regelverket for transport av desinfiserende håndvaskmidler med høyt alkoholinnhold og hvordan transporten kan gjennomføres under forenklede betingelser.

Oppfriskningskurs for innehavere av bergsprenger- og bergsprengningsledersertifikat, samt teknisk sprengningskyndige (oppdatert 10.11.2020)
Bransjerådet for fjellsprengning (BFF) og Maskinentreprenørens forbund (MEF) gjennomfører fra og med 15. juni digitale oppfriskningskurs for bergsprengere og bergsprengningsledere. De som har muligheten oppfordres til å melde seg på. Hjemmesidene til BFF/MEF har nærmere informasjon om kurset:
>> Bransjerådet for fjellsprengning 
>> Maskinentreprenørens forbund

Det er en del som de nærmeste måneden skal gjennom kravet til oppfriskningskurs hvert femte år. På grunn av situasjonen vedrørende koronaviruset, er det fortsatt begrensninger i muligheten til å få gjennomført oppfriskningskurs. DSB gir dispensasjon fra oppfriskningskurs for bergsprenger og bergsprengningsleder med sertifikater som utløper til og med 1. juli 2021, samt for teknisk sprengningskyndige. De som skulle ha gjennomført kurs og ikke får gjort dette, kan sende e-post til DSB via postmottak@dsb.no hvor det kort søkes om dispensasjon slik at de fortsatt kan jobbe.

Kjemikaliesikkerhet og læring av ulykker relatert til korona-pandemien (14.05.20)
EUs Major Accidents Hazards Bureau (MAHB) har i samarbeid med OECD Working Group on Chemical Accidents utarbeidet en særskilt Lessons Learned-bulletin relatert til situasjonen med korona-pandemien. DSB har bidratt ved utarbeidelsen av bulletinen. 

Innendørs oppbevaring av uåpnede beholdere (stykkgods) med brannfarlig væske (04.05.20)
Oppbevaring av brannfarlig væske reguleres av forskrift av 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff).

Forskriften er funksjonsbasert, hvilket medfører at den i all hovedsak ikke detaljregulerer hvordan håndtering av farlig stoff skal foregå. Risikovurderingen som skal utarbeides etter § 14 skal brukes som beslutningsgrunnlag og som dokumentasjon på forsvarlig sikkerhetsnivå.

For å forklare / utdype hva som skal til for å oppfylle forskriftens krav, har DSB utarbeidet temaveiledninger til forskriften. Temaveiledningenes delkapitler er nummerert på samme måte som paragrafene i forskriften. Vi anbefaler at den som skal
oppbevare beholdere med brannfarlig væske innendørs setter seg inn i kapittel 3 i temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff. Her finner du mer informasjon, blant annet om utarbeidelse av risikovurdering, og anbefalte sikkerhetstiltak ved oppbevaring av brannfarlig væske. Vi vil presisere at etterlevelse av anbefalingene i temaveiledningen ikke fritar virksomheten fra å utarbeide risikovurdering for det aktuelle lageret.

>> Temaveiledning om oppbevaring av farlig stoff, kapittel 3, om oppbevaring av brannfarlig stoff i transport- og brukeremballasje (stykkgods).

Covid-19: Transport av smittefarlig materiale (16.04.20)
Smittefarlig biologisk materiale anses som farlig gods når det blir transportert. Transporten reguleres av forskrift om landtransport av farlig gods og i de internasjonale regelverkene for transport av farlig gods for de ulike transportmåtene.

Handel med fyrverkeri og søknadsfristen 1. mai(16.04.20)
De som ønsker å selge fyrverkeri i romjulen skal etter forskrift 26 juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2 sende en søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri til kommunen innen 1. mai.

Veileder om risikobasert prosessikkerhet for bruk i forbindelse med Covid-19-pandemien
DSB ønsker med dette å informere om at Center for Chemical Process Safety (CCPS) nylig har publisert en veileder om risikobasert prosessikkerhet for bruk i forbindelse med Covid-19-pandemien og tilsvarende situasjoner.

Dokumentet inneholder gode råd for å sørge for at sikkerheten blir ivaretatt ved risikofylte virksomheter til tross for de endrede omstendighetene, og det er også av relevans for andre enn prossessindustrien.

>> Veileder om risikobasert prosessikkerhet  for bruk i forbindelse med Covid-19-pandemien

DSBs tilsyn reduseres (25.03.2020)
På grunn av situasjonen med covid-19 viruset er vår tilsynsaktivitet redusert. Tilsyn og markedstilsyn som krever fysisk tilstedeværelse utsettes inntil videre. Det er foreløpig usikkert når tilsynsaktiviteten tas opp igjen. Dersom det skjer alvorlige hendelser på våre områder, vil vi vurdere behov for særskilt oppfølging gjennom tilsyn. DSB vurderer fortløpende hvilke tilsyn og markedstilsyn som kan gjennomføres som dokumenttilsyn / postale tilsyn.

Skal du bruke munnbind eller ansiktsmaske som beskyttelse er det viktig at du velger riktig type. Her er en oversikt over de vanligste typene ansiktsbeskyttelse på markedet og hva de beskytter mot. Les saken "Munnbind eller ansiktsmaske - slik velger du riktig" på sikkerhverdag.no, DSBs nettside for privatpersoner (publisert 07.08.2020).

Beskyttelsesutstyr som omsettes og markedsføres for beskyttelse mot COVID-19 (Publisert 01.04.2020).

Som hovedregel skal personlig verneutstyr være CE-merket og oppfylle kravene i PVU-forskriften. DSB vil kunne tillate at det tas i bruk PVU som ikke er CE-merket, for at de skal kunne brukes i en tidsbegrenset periode knyttet til de særskilte beskyttelsesbehov som følge av COVID-19-utbruddet.

Det må kunne dokumenteres at PVU’et har et tilstrekkelig nivå på helse og sikkerhet, og at det er satt i gang en prosess for CE-merking, jfr (EU) 2020/403 pkt 7.

Les mer om regelverk og dokumentasjonskrav for beskyttelsesutstyr 

Nyhetssaker fra DSB

Brannskolen-kurs med oppmøte utsettes (14.01.2020)

Norges brannskole utsetter skolestart fra 11. januar til 18. januar

DSBs kursvirksomhet gjenopptatt (02.09.2020)

Ny mal for evaluering av covid-19 håndteringen (12.06.2020)

Kjemikaliesikkerhet og korona-pandemien (14.05.2020)
EU har nå utarbeidet en publikasjon om særskilte risikoforhold når det gjelder kjemikaliesikkerhet og korona-pandemien.

Beskyttelsesutstyr og covid-19 (03.04.2020) Skal du importere medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr? Da er det viktig at du setter deg inn i regelverkene, og hvilket ansvar og hvilke plikter du har som importør.

DSBs tilsyn reduseres (25.03.2020) På grunn av situasjonen med covid-19 viruset er vår tilsynsaktivitet redusert. Tilsyn og markedstilsyn som krever fysisk tilstedeværelse utsettes inntil videre.

Sivilforsvaret i mange korona-innsatser (23.03.2020)
Sivilforsvaret er nå i 24 korona-innsatser og etterspørselen er økende.

Ny forskrift for hvordan sivile myndigheter kan be Forsvaret om bistand (20.03.2020)
Regjeringen kommer i dag med en ny forskrift for hvordan offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører kan be om bistand fra Forsvaret i forbindelse med koronapandemien. Det er DSB som mottar og koordinerer anmodningene.

Liste over kritiske samfunnsfunksjoner (20.03.2020) Alle barnehager og skoler i Norge er stengt. Departementene har laget en liste over stillinger og personellgruppe, som ved behov bør få tilbud om plass i barnehage eller skole.

DSB stopper kursvirksomheten (17.03.2020)
DSB har besluttet å stoppe all kursaktivitet inntil videre. Dette gjelder Norsk utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap (NUSB) og Norges brannskole (NBSK).

Sivilforsvaret bistår ved prøvetaking og grensekontroll (16.03.2020)
Mandag 16. mars er Sivilforsvaret i 15 innsatser i forbindelse med koronasituasjonen. Sivilforsvaret bistår blant annet med telt, lys og varme i forbindelse med prøvetaking, og med støtte til politiet i forbindelse med grensekontroll.

Sivilforsvaret i korona-innsats (14.03.2020)
Sivilforsvaret ble i dag satt i innsats på Stavanger Lufthavn Sola. Oppgaven er å hjelpe til med mottak av og informasjon til passasjerene som kommer til landet – og som kan være smittet.

Sivilforsvaret stanser øvelser og opplæring (13.03.2020)
Sjefen for Sivilforsvaret har besluttet å stanse alle øvelser og opplæring i Sivilforsvaret med virkning fra torsdag 12. mars.

– Ingen grunn til å hamstre (12.03.2020)
En viktig del av den nasjonale dugnaden, er å fortsette å handle som normalt. På den måten sikrer vi at det er varer til alle.

DSBs rolle og koronaviruset (02.03.2020)
Det er mange aktører som har et beredskapsansvar i forbindelse med koronautbruddet. DSB har en viktig oppgave med å bidra til at disse ressursene – som utgjør Norges samlede beredskap – får en god forståelse av situasjonen og kan gjøre koordinerte forberedelser.

Avlyste arrangementer

Nødnettdagene 2020 er avlyst
DSB har besluttet å avlyse Nødnettdagene 2020. Informasjon er sendt ut til alle påmeldte.

DSB har besluttet å avlyse Brannvesenkonferansen 2020
Årsaken er spredningen av koronaviruset (covid 19) og usikkerheten knyttet til hvordan situasjonen vil utvikle seg. 

CBRNE-konferansen 2020 (15.-16. april) er også avlyst.