Covid-19: Transport av smittefarlig materiale

Smittefarlig biologisk materiale anses som farlig gods når det blir transportert.

Innhold sist oppdatert 1. september 2023.

Transporten reguleres av forskrift om landtransport av farlig gods og i de internasjonale regelverkene for transport av farlig gods for de ulike transportmåtene. Mer veiledning for transport av slikt materiale finnes her: https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/forsendelse-av-smittefarlig-biologisk-materiale/.

Smittefarlig biologisk materiale deles inn i kategori A og B etter hvilken fare de utgjør. Kategori A er underlagt svært strenge sikkerhetskrav under transport. DSB har mottatt flere henvendelser om hvorvidt covid-19 skal anses som et patogen i kategori A. Verdens Helseorganisasjon (WHO) har tatt stilling til dette i en veileder for sikkerhet ved laboratoriearbeid (inkludert forsendelse) med viruset covid-19 som kan lastes ned her: https://www.who.int/publications-detail/laboratory-biosafety-guidance-related-to-coronavirus-disease-2019-(covid-19).

WHO anser viruset covid-19 for å være kategori A bare som kulturer eller isolater. Pasientprøver og avfall fra pasientbehandling og laboratoriearbeid skal derfor normalt klassifiseres i kategori B. Ved transport av biologisk materiale som er infisert eller mistenkt infisert med covid-19 benyttes følgende transportklassifisering:

  • Kulturer og isolater – UN 2814 INFEKSJONSFREMMENDE STOFF, RAMMER MENNESKER
  • Diagnostiske prøver – UN 3373 BIOLOGISK STOFF, KATEGORI B
  • Avfall fra pasientbehandling – UN 3291 KLINISK AVFALL, USPESIFISERT N.O.S./(BIO)MEDISINSK AVFALL N.O.S./REGULERT MEDISINSK AVFALL, N.O.S.

Avsender er ansvarlig for at farlig gods er riktig emballert, merket og dokumentert. I enkelte spesielle tilfeller kan man etter en kyndig helsefaglig risikovurdering avgjøre at materiale som normalt anses som kategori B, må klassifiseres som kategori A, UN2814.