DSBs tilsyn reduseres

På grunn av situasjonen med covid-19 viruset er vår tilsynsaktivitet redusert. Tilsyn og markedstilsyn som krever fysisk tilstedeværelse utsettes inntil videre.

Det er foreløpig usikkert når tilsynsaktiviteten tas opp igjen. Dersom det skjer alvorlige hendelser på våre områder, vil vi vurdere behov for særskilt oppfølging gjennom tilsyn. DSB vurderer fortløpende hvilke tilsyn og markedstilsyn som kan gjennomføres som dokumenttilsyn (postale tilsyn).

Kjemikaliesikkerhet
DSB vil vurdere om noen av de planlagte storulykketilsynene med virksomheter som håndterer farlig stoff og eksplosiver, kan gjennomføres med bruk av videomøter. Hvorvidt dette kan gjennomføres avhenger blant annet av bemanningssituasjonen i den enkelte virksomhet, og vil avklares i dialog med virksomheten. DSB har sendt informasjon til alle storulykkevirksomheter i egen e-post.

Elsikkerhet
I samarbeide med Sjøfartsdirektoratet er det åpnet for midlertidige tilsynserklæringer og forlengelse av sertifikater i maritim sektor. Tilsyn med industri-, kraft- og nettselskap utsettes inntil videre.

Det lokale eltilsyn (DLE) er bedt om å innstille alle former for tilsynsarbeid som medfører smittespredning. DSB har sendt informasjon til alle nettselskapene. Nettselskapene skal fortsatt ivareta pliktene de har utover tilsynsarbeidet som eksempelvis svare henvendelser fra publikum, behandle bekymringsmeldinger, følge opp uhell og henvendelser om ulovlig eller farlig arbeid og eventuelt gi bistand til politiet ved branner.

Produktsikkerhet
Tilsyn hos helseforetak som håndterer elektromedisinsk utstyr utsettes inntil videre. Ny vurdering tas i mai basert blant annet på arbeidssituasjonen i helsevesenet. Planlagte tilsyn med forbrukertjenester utsettes også inntil videre, en ny vurdering vil også her bli tatt i mai.
Vi vurderer fortløpende hvilke markedstilsyn knyttet til produkter som kan gjennomføres som dokumenttilsyn.

Brann og redning
DSB samarbeider med Miljødirektoratet for å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg, og det var planlagt en tilsynsaksjon i juni måned. Tilsynsaksjonen skal gjennomføres av brann- og redningsvesenet i fellesskap med fylkesmannen, Miljødirektoratet og DSB, der hvor DSB er tilsynsmyndighet.

På grunn av covid-19 utbruddet er det besluttet å utsette tilsynsaksjonen til høsten. Foreløpig planlegger vi aksjonen i oktober under forutsetning av at covid-19 situasjonen er under kontroll. Alle brann- og redningsvesen er orientert om utsettelsen i brev fra DSB datert 24. mars. DSBs fortsetter samarbeidet med Miljødirektoratet gjennom våren. Opplæringen utsettes til høsten, og er foreløpig planlagt i september.