Signerte multilaterale avtaler

Oversikt over midlertidige unntak innenfor transport av farlig gods.

Innhold sist oppdatert: 17. oktober 2023

I henhold til ADR/RID kapttel 1.5 er det adgang til å inngå multilaterale avtaler om transport av farlig gods som avviker fra bestemmelsene i ADR og RID. Forutsetninger for å transportere farlig gods iht. en multilateral avtale er at: 

  • Avtalen må være undertegnet av de landene som transporten foregår i.
  • Avtalen under ADR/RID forutsettes å ha en maksimal gyldighet på 5 år og opphører dersom en tilsvarende bestemmelse blir innført i ADR/RID.

Norge har skrevet under på følgende multilaterale avtaler under ADR:

Teksten og annen informasjon om samtlige multilaterale avtaler under ADR finnes på FNs nettsider.

Tekst og annen informasjon om samtlige multilaterale avtaler under RID finnes på OTIFs nettside.

DSB vil fortløpende orientere om utviklingen i regelverket. Regelverket vil også bli publisert på hjemmesidene til UNECE og gjelder i de land som har undertegnet avtalene.