Signerte multilaterale avtaler

Oversikt over midlertidige unntak innenfor transport av farlig gods. Noen av unntakene under gjelder ikke lengre, men av informasjonshensyn vil de bli stående inntil 1. juli 2022.

I henhold til ADR/RID kapttel 1.5 er det adgang til å inngå multilaterale avtaler om transport av farlig gods som avviker fra bestemmelsene i ADR og RID. Forutsetninger for å transportere farlig gods iht. en multilateral avtale er at: 

  • Avtalen må være undertegnet av de landene som transporten foregår i.
  • Avtalen under ADR/RID forutsettes å ha en maksimal gyldighet på 5 år og opphører dersom en tilsvarende bestemmelse blir innført i ADR/RID.

Norge har skrevet under på følgende multilaterale avtaler under ADR:


Teksten og annen informasjon om samtlige multilaterale avtaler under ADR finnes på FNs nettsider.

Tekst og annen informasjon om samtlige multilaterale avtaler under RID finnes på OTIFs nettside.

Midlertidige unntak ifm. covid-19

De midlertidige unntakene, i form av multilaterale avtaler, gjelder for utløpte ADR-kompetansebevis, ADR/RID sikkerhetsrådgiverbevis og enkelte trykkbeholdere for transport av gasser i klasse 2, tanker og ADR-kjøretøy.

På grunn av den pågående situasjonen med smitte av koronavirus, vil det i en periode fremover, både i Norge og i en rekke andre land, kunne bli redusert kapasitet eller bortfall av ulike tjenester som er nødvendige for å opprettholde gyldige ADR-kompetansebevis, ADR/RID sikkerhetsrådgiverbevis og periodiske kontroller av trykkbeholdere for transport av gasser i klasse 2.

Trykkbeholdere for transport av gasser i klasse 2. (ADR/RID 4.1.6.10 og 4.1.4.1)
Nærmere bestemte UN-nummer kan fylles og transporteres selv om dato for periodisk kontroll er passert. Dette gjelder inntil 30. juni 2021. Se M336 og RID 3-2021.

Periodisk kontroll av tanker og kontroll av ADR-kjøretøy 
Dette er en utvidelse av tidligere gjeldende avtale M325. Kontroller og attester som forfaller mellom 1. mars 2021 og 1. august er gyldige til 31. august 2021. Se M 337.

ADR-kompetansebevis og ADR/RID sikkerhetsrådgiverbevis 
Gyldighetstiden for slike bevis som utløper etter 1. mars 2020, er forlenget. Denne midlertidige ordningen gjelder:

ADR-kompetansebevis (ADR 8.2.2.8.2)

Kompetansebevis som utløper i perioden 1. mars 2020 –  1. september 2021, forblir gyldige til 30. september 2021. Oppfriskningskurs og ny prøve må være bestått innen 1. oktober 2021. Gyldighetstid for nytt kompetansebevis regnes fra opprinnelig utløpsdato. Se M 333.

ADR/RID-sikkerhetsrådgiverbevis (ADR/RID 1.8.3.16.1)

Bevis som utløper i perioden 1. mars 2020 – 1. september 2021, forblir gyldige til 28. september - 2021. Ny prøve må være bestått innen 1. oktober 2021. Gyldighetstid for nytt bevis regnes fra opprinnelig utløpsdato. Se M 334 og RID 1-2021

Det er svært viktig at sertifikatinnehavere fortløpende følger med på utviklingen, tjenestetilbudet og muligheten til å få fornyet sine sertifikater. Etter hvert som situasjonen normaliserer seg, og tjenestetilbud og kapasitet forbedres, må man så snart som mulig sørge for å få fornyet sine sertifikater, slik at det ikke hoper seg opp køer og ventelister ved utløpet av overgangsperioden.

DSB vil fortløpende orientere om utviklingen i regelverket. Regelverket vil også bli publisert på hjemmesidene til UNECE og gjelder i de land som har undertegnet avtalene.

Hvis utviklingen krever det, kan det bli endringer eller utvidelser av unntaksordningen.