Beskyttelsesutstyr og pandemi

Krav til beskyttelsesutstyr som omsettes og markedsføres for beskyttelse mot pandemi.

Beskyttelsesutstyr som munnbind, ansiktsmasker, hansker m.m., kan være enten medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr, avhengig av bruksområde og produsentens påstander.

Overordnet om regelverket

Utstyr som har begge tiltenkte bruksområder skal oppfylle kravene i begge regelverk.

Den som ønsker å importere produkter eller utstyr må sette seg nøye inn i regelverkene og hvilket ansvar og plikter de har som importør. Omsetter/importør må be om å få tilsendt produsentens samsvarserklæring (Declaration of Conformity) for å avklare hvilket regelverk produsenten har erklært samsvar med.

Her finner du en liste over standarder for smittevern som er tilgjengelige kostnadsfritt

Import og distribusjon av personlig verneutstyr til privat- og yrkesbruk
Beskyttelsesutstyr som er CE-merket som personlig verneutstyr skal samsvare med gjeldende regelverk i EU:

  • Produsenten må erklære samsvar med forordning (EU) 2016/425 om personlig verneutstyr i samsvarserklæringen (Declaration of Conformity).
  • Produsenten kan sikre samsvar med regelverket ved å oppfylle kravene i harmoniserte standarder.
  • Personlig verneutstyr skal ha medfølgende brukerveiledning på norsk.
  • Importør av personlig verneutstyr, som er produsert utenfor Europa, skal sørge for at kravene i forordning (EU) 2016/425, Artikkel 10 er oppfylt.

For mer informasjon om regelverket for personlig verneutstyr og CE-merking til privat bruk, se Faktaark om personlig verneutstyr og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine nettsider . Henvendelser om personlig verneutstyr til privat bruk kan rettes til (DSB) postmottak@dsb.no.

For mer informasjon om regelverket for personlig verneutstyr til yrkesbruk, se Arbeidstilsynets nettsider.  Henvendelser om personlig verneutstyr til yrkesbruk kan rettes til Arbeidstilsynet post@arbeidstilsynet.no

Import og distribusjon av beskyttelsesutstyr som er medisinsk utstyr
Beskyttelsesutstyr som er CE-merket som medisinsk utstyr skal samsvare med gjeldende regelverk i EU:

  • Produsenten må erklære samsvar med direktiv 93/42/EEC om øvrig medisinsk utstyr i samsvarserklæringen (Declaration of Conformity).
  • Produsenten kan sikre samsvar med regelverket ved å oppfylle kravene i harmoniserte standarder.
  • Produsenten kan fremskaffe en samsvarsvurdering som utføres av et utpekt teknisk kontrollorgan. Oversikt over de tekniske kontrollorganene finner man her i NANDO-basen.
  • For utstyr som er produsert utenfor Europa må produsenten ha utpekt en europeisk ansvarlig representant som skal oppgis i samsvarserklæringen, på merking av utstyret og i bruksanvisningen (jf. forskrift om medisinsk utstyr § 2-5). 
  • For omsetning i Norge er krav til at merking av utstyret og bruksanvisningen er på norsk (jf. forskrift om medisinsk utstyr § 2-6). 

Henvendelser om beskyttelsesutstyr som er medisinsk utstyr kan rettes til medisinsk.utstyr@legemiddelverket.no

Relevante standarder er gjort fritt tilgjengelig av Standard Norge på nettsiden Europeiske standarder tilgjengeliggjøres for å få smittevernutstyr ut i markedet.