COVID-19 og håndtering av jordfeil

Håndtering av jordfeil i elektriske forsyningsanlegg og tilknyttede installasjoner i COVID 19-situasjonen.

Forskrift om elektriske forsyningsanlegg (fef) § 5-2 stiller krav om at jordfeil i anlegget eller tilknyttede installasjoner må utbedres eller utkobles snarest mulig og senest innen fire uker. Jordfeil i elektriske anlegg er generelt en farlig tilstand pga. brann- og berøringsfare samt fare ved funksjonssvikt.

Nettselskap som oppdager jordfeil hos kunde skal varsle kunden om at feil skal utbedres innen en gitt frist slik at nettselskapet etterlever kravet i fef. Samtidig informeres kunden om faremomentene ved jordfeil og at jordfeil kan skyldes avvik fra forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

COVID 19-situasjonen med smitteverntiltak setter nå restriksjoner som skal beskytte både kunde, person fra nettselskap og person fra elektroforetak som kan lokalisere og rette feil. Dette medfører at flere parter vegrer seg for å legge til rette for at jordfeil kan lokaliseres og rettes.

DSB sin vurdering er at netteiere fortsatt skal forholde seg til kravene gitt i fef § 5-2. En jordfeil må lokaliseres og rettes. Med dagens situasjon med smittefare og restriksjoner er det flere utfordringer og hensyn som må tas. Derfor må nettselskapene gå inn i en direkte dialog med kunden om hvordan feilen kan rettes der de nødvendige forholdsregler for å unngå smitte tas.

Tilsvarende må også kunden gå i dialog med registrert elektrovirksomhet for å kunne lokalisere og rette feilen på en trygg måte slik at smitte unngås. Det kan også vurderes om feilen enkelt og sikkert kan frakobles av kunden selv, ved f.eks. feil på tilkoblet elektrisk utstyr.