COVID-19 og fravær av faglig ansvarlig

Midlertidig unntak for elektroforetak - plikten til å søke om dispensasjon fra kravet om bruk av kvalifisert person ved fravær av faglig ansvarlig, relatert til Covid-19.

Utøvelse av det faglige ansvaret i et elektroforetak er helt sentralt for at virksomheten skal kunne ivareta sikkerheten for arbeidstakere og for at arbeid som blir utført er sikkert. Dette er avgjørende for å oppfylle krav til elsikkerhet gitt i forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (fek) § 5 første og tredje ledd, jf. § 7.

Oppgavene knyttet til utøvelsen av det faglige ansvaret, skal utøves av personer som oppfyller krav i fek § 7. Dersom faglig ansvarlig og/eller andre i elektroforetaket som oppfyller kvalifikasjonskravene i fek § 7 får et fravær på mer enn 30 dager i løpet av et kalender år må foretaket søke DSB om dispensasjon for å kunne fortsette elektrofaglige arbeid, jf. § 5 tredje ledd.

Dersom foretaket er kommet i en situasjon der det faglige ansvaret ikke kan utøves av person som oppfyller kvalifikasjonskravene i fek § 7, jf. § 5, og dette er begrunnet i at vedkommende plikter å være isolert eller i karantene som følge av lovverk som regulerer forhold rundt Covid-19 viruset innføres følgende unntak, i første omgang ut juni 2021:

Foretak som blir stående uten faglig ansvarlig, eller andre ansatte som oppfyller kvalifikasjonskravene i fek § 7, ved lovpålagt Covid-19 isolasjon eller karantene, trenger ikke søke DSB om dispensasjon fra kravet til å benytte kvalifisert personell, jf. fek § 5 tredje ledd. Fravær knyttet til ovennevnte skal ikke telle med i 30-dagers regelen.  

Det forutsettes at foretaket utpeker en annen ansatt elektrofagperson til å ha det faglige ansvaret i den perioden foretaket ikke oppfyller kravene til å ha ansatt person som oppfyller kvalifikasjonskravene i fek § 7.  Med annen elektrofagperson menes enten en erfaren elektrofagarbeider eller person som oppfyller kravet til å ta installatørprøve.

Foretaket er ansvarlig for at den som har det faglige ansvaret faktisk utøver arbeidet med å ha det faglige ansvaret innenfor foretakets normale arbeidstid. FEK § 5 regulerer dette.

Dersom foretaket velger å permittere faglig ansvarlig tilfredsstiller foretaket ikke lenger kravene til å tilby eller utføre arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr og foretaket må således stanse all virksomhet inntil foretaket tilfredsstiller kravene. Dersom foretaket velger å redusere arbeidstiden, så kan faglig ansvarlig delvis permitteres, men allikevel ikke mer enn at faglig ansvarlig sin arbeidstid samsvarer med foretakets reduserte arbeidstid.