DSBs rolle og koronaviruset

Det er mange aktører som har et beredskapsansvar i forbindelse med koronautbruddet. DSB har en viktig oppgave med å bidra til at disse ressursene – som utgjør Norges samlede beredskap – får en god forståelse av situasjonen og kan gjøre koordinerte forberedelser.

Helsedirektoratet har ansvar for å vurdere omfang og alvorlighet av koronavirus-sykdom i Norge. DSB støtter helsemyndighetenes arbeid i planleggingen og håndteringen av situasjonen. Her finner du informasjon om DSBs rolle i arbeidet med koronaviruset:

Samordningsrolle

DSB skal bidra til at de ulike sektorene planlegger for gode og koordinerte forberedelser, og koordinerer håndtering av de samfunnsmessige konsekvensene ved en hendelse.

I forbindelse med koronaviruset gjennomfører DSB, i samarbeid med Helsedirektoratet, ukentlige samvirkekonferanser med relevante beredskapsaktører. Hensikten er at nøkkelpersonell i sektorene skal få en god forståelse av situasjonen. Samvirkekonferansen vil berøre problemstillinger knyttet til samfunnskritiske funksjoner, og være en arena for å løfte eventuelle uavklarte utfordringer som går på tvers av ulike sektorer.

DSB har også tett dialog med fylkesmennene, og andre sentrale aktører som er berørt av hendelsen.

Råd og veiledning

DSB kan gi råd og veiledning om langsiktig planlegging (kontinuitetsplanlegging) og prioritering av ressurser.

DSB har utarbeidet et scenario kalt «Pandemi i Norge». Scenarioet finnes i vår rapport «Analyser av krisescenarioer 2019». DSB vil også ferdigstille en veileder i kontinuitetsplanlegging i løpet av kort tid.

Internasjonal koordinering

DSB er nasjonalt kontaktpunkt for EUs ordning for sivil beredskap. I uke 8 understøttet DSB Utenriksdepartementet med hjemtransport av tre norske borgere gjennom denne ordningen. Det er forventet at det kommer flere slike hjemtransporter i tiden fremover vedrørende koronautbruddet.

DSB har også en oppgave knyttet til rapportering og informasjonsdeling. Norge har tilgang til rapporter fra EU-rådets krisehåndteringsmekanisme. Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og DSB samarbeider om å gi Norges innspill til rapporten, og DSB mottar og distribuerer rapportene nasjonalt. Disse ukentlige rapportene beskriver situasjonen og konsekvenser i et tverrsektorielt perspektiv, og gir et godt bilde på Norges nasjonale håndtering sammenlignet med andre europeiske land.

Rapporteringsledd

DSB har også rollen som rapporteringsledd mellom fylkesmenn og Justis- og beredskapsdepartementet på hendelser som har store samfunnskonsekvenser.

Sivilforsvaret

Sivilforsvaret har en styrke på 8 000 tjenestepliktige menn og kvinner, og er organisert som en del av DSB. Ved behov kan Sivilforsvaret bistå kommuner og andre beredskapsaktører med personell og/eller materiell.