Alpint

Det å tilby alpine anlegg er å regne som en forbrukertjeneste. Hvert år skjer det flere alvorlige ulykker i alpine anlegg. De som er ansvarlige for alpine anlegg må derfor oppfylle en rekke krav for at sikkerheten blir ivaretatt, og plikter å følge regelverket.

COLOURBOX23000718.jpg

Her finner du informasjon om kravene. Denne teksten verken erstatter eller inneholder all informasjon om regelverket.

Forbrukertjenesten alpint er en fritidsaktivitet som hovedsakelig tilbys private brukere. Alpint inkluderer bruk av anlegget, året rundt, i tillegg til opplæring, utleie og utlån av utstyr som ski, hjelm og ryggskinne.

Det er ikke avgjørende om den som tilbyr tjenesten er offentlig eller privat, om det er næringsvirksomhet eller frivillig, eller om det tas betaling for å delta.

Regelverk

Den som tilbyr alpin nedfart, driver med opplæring, utleie, import og omsetning av produkter som brukes til alpine aktiviteter, må kjenne til, og følge:

Krav til teknisk dokumentasjon

Produkter som gjøres tilgjengelig for forbruker ved utleie, lån eller salg skal være dokumentert trygt. Det er derfor krav til følgende teknisk dokumentasjon for alle produkter:

 • testdokumentasjon eller annen relevant produktinformasjon
 • risikovurdering

Ansvar for sikkerheten

Produktkontrolloven stiller krav til at eier eller leder for virksomheten er ansvarlig for sikkerheten ved aktiviteten. Det betyr at eier eller leder skal kjenne til, og følge, regelverket. De skal også ha nødvendig kunnskap for å vurdere risiko.

Selv om virksomheten bruker en konsulent, eller får annen ekstern hjelp i vurderingen, er det fortsatt eier eller leder av virksomhet som har ansvaret for at sikkerheten til enhver tid blir ivaretatt.

Krav til risikovurderinger

Leder eller eier av virksomheten skal treffe rimelige tiltak for å forebygge at tjenesten medfører helseskade. Det skal utarbeides en plan for beredskap i tilfelle uønskede hendelser inntreffer, som for eksempel personskader.

Les mer i Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester.

Internkontroll

Virksomheter skal arbeide systematisk med sikkerheten ved produkter og forbrukertjenester, og skal:

 • gjennomføre risikovurderinger av produkter og forbrukertjenester før de gjøres tilgjengelig
 • gjøre løpende oppfølging etter hendelser og endringer
 • sørge for at systemet for internkontroll inneholder klare oppgaver og ansvarsforhold knyttet til sikkerhet ved produkter og forbrukertjenester

Deler av internkontrollen skal dokumenteres skriftlig og være tilgjengelig ved etterspørsel fra myndigheter. 

Les mer om internkontroll i Veilederen i internkontroll for importører og produsenter av forbrukerprodukter.

Du finner også informasjon om internkontroll her.

Krav til nødvendig utstyr

For alpine nedfarter er bruk av personlig verneutstyr, som hjelm, ryggskinne eller skibriller, viktig for å ivareta sikkerheten. Den som tilbyr alpin nedfart, har et ansvar for:

 • å tilby nødvendig utstyr
 • å kontrollere utstyr som forbruker har blitt pålagt å ta med
 • å gi en innføring i sikker bruk av utstyret

Les mer om utstyrskravene i forskrift for personlig verneutstyr.

Krav til at produkter er sikre

Det må arbeides systematisk for at produkter som tilbys for salg, utleie eller utlån er sikre. Dette innebærer blant annet:

 • at produkter må risikovurderes før de gjøres tilgjengelig
 • innarbeidelse av sikkerhetskrav i innkjøpsrutiner
 • fast oppfølging etter hendelser
 • etablering av rutiner for håndtering av klager og avvik knyttet til sikkerhet ved produkter
 • rutiner for tilbakekall av farlige produkter

Krav til opplæring og informasjon

Den som tilbyr alpin nedfart, skal gi tilstrekkelig opplæring og informasjon slik at aktiviteten utøves på en tryggest mulig måte.

Meldeplikt

Dersom virksomheter vet, eller burde vite, at forbrukertjenesten de tilbyr utgjør en uakseptabel risiko for helseskade, plikter de å foreta en vurdering av sikkerheten, og iverksette nødvendige tiltak.

De plikter også å melde DSB om den uakseptable risikoen for helseskade. 

DSB er fag- og tilsynsmyndighet

DSB er fag- og tilsynsmyndighet for alpint og skal føre tilsyn med at de som tilbyr alpin nedfart følger reglene og tar det ansvaret de har. Målet er at aktivitetene skal være sikre, og at utstyret som benyttes er trygt. Andre aktuelle fagmyndigheter innen alpint er Statens jernbanetilsyn, som har fagmyndighet innen anleggenes heiser.

Les om vår tilsynsaksjon med alpine nedfarter 2018.