Rafting

Det å tilby rafting er en forbrukertjeneste. Rafting er en aktivitet det er knyttet risiko til, og skadepotensialet er stort ved en eventuell ulykke.

Den som tilbyr forbrukertjenesten rafting, og den som tilbyr raftingutstyr, har ansvaret for å vurdere sikkerheten, og skal ha beredskap ved uønskede hendelser.

Her finner du informasjon om regelverket. Denne teksten verken erstatter eller inneholder all informasjon om regelverket.

rafting_colourbox.jpgFoto: Colourbox

Forbrukertjenesten rafting er en fritidsaktivitet og en tjeneste som hovedsakelig tilbys private brukere. Det inkluderer utleie av flåte, med eller uten guide, opplæring, utleie og utlån av utstyr.

Det er ikke avgjørende om den som tilbyr tjenesten er offentlig eller privat, om det er næringsvirksomhet eller frivillig, eller om det tas betaling for å delta.

Regelverk

Den som tilbyr rafting, opplæring i rafting, utleie, import eller omsetning av produkter som brukes i rafting, må kjenne til, og følge:

Krav til teknisk dokumentasjon

Produkter som gjøres tilgjengelig for forbruker ved utleie, lån eller salg skal være dokumentert trygt. Det er derfor krav til følgende teknisk dokumentasjon for alle produkter:

 • testdokumentasjon eller annen relevant produktinformasjon
 • risikovurdering

Ansvar for sikkerheten

Produktkontrolloven stiller krav til at eier eller leder som tilbyr rafting og opplæring av rafting har ansvaret for at sikkerheten er ivaretatt. Det betyr at eier eller leder skal kjenne til, og følge, regelverket. De skal også ha nødvendig kunnskap for å vurdere risiko. Dette gjelder også for bruk av produkter som inngår i tjenesten, som utstyr til rafting og personlig verneutstyr.

Selv om virksomheten bruker en konsulent, eller får annen ekstern hjelp i vurderingen, er det fortsatt eier eller leder av virksomhet som har ansvaret for at sikkerheten til enhver tid blir ivaretatt.

Krav til risikovurderinger

Leder eller eier av virksomheten skal være kjent med risikoen forbundet med sitt tilbud. Dette kan omfatte vurdering av deltagernes kompetanse og forutsetninger, i tillegg til vær, vannføring, kjente farer, sikkerheten ved produkter som inngår i tjenesten, samt andre forhold som må vurderes løpende. Aktiviteten skal kun foregå når det vurderes som sikkerhetsmessig forsvarlig.

Det skal utarbeides en plan for beredskap i tilfelle uønskede hendelser inntreffer. Dette kan være personskader, værforhold, eller andre årsaksforhold som kan påvirke sikkerheten.

Les mer om risikovurderinger i Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester

Internkontroll

Virksomheter skal arbeide systematisk med sikkerheten ved produkter og forbrukertjenester, og skal:

 • gjennomføre risikovurderinger av produkter og forbrukertjenester før de gjøres tilgjengelig
 • gjøre løpende oppfølging etter hendelser og endringer
 • sørge for at systemet for internkontroll inneholder klare oppgaver og ansvarsforhold knyttet til sikkerhet ved produkter og forbrukertjenester

Deler av internkontrollen skal dokumenteres skriftlig og være tilgjengelig ved etterspørsel fra myndigheter.

Les mer i Temaveiledning i risikoanalyse for risikofylte forbrukertjenester.

Krav til nødvendig utstyr

Ved forbrukertjenesten rafting er bruk av personlig verneutstyr viktig for å ivareta sikkerheten. Den som tilbyr rafting, har et ansvar for:

 • å tilby nødvendig utstyr
 • å kontrollere utstyr som forbruker har blitt pålagt å ta med
 • å gi en innføring i sikker bruk av utstyret

Les mer om utstyrskravene i forskrift for personlig verneutstyr.

Krav til at produkter er sikre

Det må arbeides systematisk for at produkter som tilbys for salg, utleie eller utlån er sikre. Dette innebærer blant annet:

 • at produkter må risikovurderes før de gjøres tilgjengelig
 • innarbeidelse av sikkerhetskrav i innkjøpsrutiner
 • fast oppfølging etter hendelser
 • etablering av rutiner for håndtering av klager og avvik knyttet til sikkerhet ved produkter
 • rutiner for tilbakekall av farlige produkter

Krav til opplæring og informasjon

Den som tilbyr rafting, skal gi tilstrekkelig opplæring og informasjon om bruk av flåte og utstyr, samt ha utarbeidet varslingsrutiner ved uhell eller andre hendelser.

Den som er ansvarlig for virksomheten plikter å se til at deltakerne er skikket for å delta i rafting. Deltakernes alder, vannfølelse, fysikk, helse og praktiske ferdigheter skal vurderes i forhold til den strekningen som skal raftes. Opplæringen skal bidra til at aktiviteten utøves på en tryggest mulig måte i de farvann tjenesten skal foregå.

Opplæringen skal sette en deltager i stand til å utføre rafting uten fare for helseskade på seg selv eller andre deltagere.

Meldeplikt

Dersom virksomheter vet, eller burde vite, at forbrukertjenesten de tilbyr utgjør en uakseptabel risiko for helseskade, plikter de å foreta en vurdering av sikkerheten, og iverksette nødvendige tiltak.
De plikter også å melde DSB om den uakseptable risikoen for helseskade. (Åpner skjema i Altinn).

DSB er fag- og tilsynsmyndighet

DSB er fag- og tilsynsmyndighet for forbrukertjenesten rafting og skal føre tilsyn med at de som tilbyr en slik forbrukertjeneste følger reglene og tar det ansvaret de har. Målet er at aktivitetene skal være sikre, og at utstyret som benyttes er trygt.