Elektromagnetisk kompatibilitet - EMC

Her finner du informasjon om kravene til elektriske apparater og utstyr som kan forårsake eller bli påvirket av elektromagnetiske forstyrrelser. Du finner også informasjon om hvem som har ansvar for at de ulike kravene er oppfylt. Denne teksten verken erstatter eller inneholder all informasjon om regelverket.

COLOURBOX43005731.jpg

Elektromagnetisk kompatibilitet skal sikre at elektriske enheter eller utstyr ikke skaper forstyrrelser som kan påvirke andre enheter eller utstyr, og at de selv er immune mot forstyrrelser. Forstyrrelser sprer seg fra utstyr til utstyr gjennom kabler eller via stråling, som for eksempel:

 • linjer i et TV-bilde
 • statisk elektrisitet på radioen
 • datafeil

Regelverk

Elektriske apparater og utstyr som kan forårsake eller bli påvirket av elektromagnetiske forstyrrelser, skal oppfylle kravene i El-tilsynsloven og forskrift om elektromagnetisk kompatibilitet for at de skal være sikre og trygge å selge i Norge. I Norge er EU sitt EMC direktiv tatt inn i forskriften om elektromagnetisk kompatibilitet gjennom EØS avtalen.

I tillegg finnes det en forskrift om EØS-krav til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) for utstyr til elektronisk kommunikasjon om krav til utstyr til elektronisk kommunikasjon. Denne forskriften reguleres av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM).

Unntak fra regelverket

Ikke alle elektriske produkter og utstyr må følge regelverket fra forskriften om elektromagnetisk kompatibilitet. Forskriften gjelder blant annet ikke for:

 • radioutstyr
 • luftfartsprodukter
 • radioutstyr som brukes av radioamatører
 • skreddersydde evalueringssett beregnet for fagfolk som skal brukes ved forsknings- og utviklingsanlegg
 • elektriske installasjoner som ikke har elektronikk i seg, og dermed ikke kan forstyrre eller bli forstyrret

Produsentens ansvar

Produsenten skal sørge for at produktene oppfyller relevante helse- og sikkerhetskrav. Det er også produsentens ansvar at et produkter som skal omsettes i Norge har nødvendig dokumentasjon.

Dersom en importør eller distributør selger produkter under eget varemerke, blir man definert som produsent.

Les mer om produsentens forpliktelser

Bruk av standarder

En måte å følge regelverket på er å bruke relevante, harmoniserte standarder. En harmonisert standard fastsetter krav og testmetoder for elektriske apparater og utstyr.

For mer informasjon om standarder kan du lese på nettsidene til Norsk elektroteknisk komité (NEK).

Les mer om bruk av standarder her

Dersom du ikke bruker standarder

Dersom produsenten ikke bruker en harmonisert, relevant standard, må produsenten gi detaljert informasjon i den tekniske dokumentasjonen for det aktuelle produktet om hvordan helse- og sikkerhetskravene (tilsvarende sikkerhetsnivå) er oppfylt.

Forpliktelser til produsent, importør og distributør

Produsent, importør og distributør er ansvarlige aktører for å sikre at produktet eller utstyret som omsettes på det norske markedet er i samsvar med kravene.

Les mer om ansvaret til produsent, importør og distributør

Hvordan sikre at produktene følger regelverket?

1. Sjekk sikkerhetskravene

Produsenten skal vise at produktet oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav. Det kan blant annet gjøres ved å følge en relevant standard.

Les mer om bruk av standarder her.

2. Sjekk samsvarserklæring

Det er krav til samsvarserklæring (EU Declaration of Confomity – DoC) der produsenten erklærer at produktet oppfyller sikkerhetskravene til regelverket og har gjennomført nødvendige risikovurderinger.

Les mer om bruk av samsvarserklæring.

3. Et teknisk kontrollorgan vurderer samsvaret

Det er avhengig av samsvarsvurderingsprosedyren som brukes av produsenten om en tredjepart, et teknisk kontrollorgan, må involveres i å vurdere samsvaret til en elektrisk enhet.

4. Forbered nødvendige instruksjoner

Produktet skal selges med nødvendige instruksjoner som beskriver hvordan produktet fungerer, hva det skal brukes til, og eventuelle farer. Varselinformasjonen skal være på norsk.

5. Merking

Det er krav til CE-merke. I tillegg skal produsenten merke produktet slik at det oppfyller kravene til sporbarhet. Dersom enheten ikke er beregnet for bruk i et boligområde, skal en tydelig angivelse av bruksbegrensning følge med enheten og emballasjen der det er hensiktsmessig.

Les mer om krav til CE-merke

Unntak fra forpliktelsene

Hvis en elektrisk enhet ikke er til salgs, og er en del av en fast installasjon, trenger ikke produsenten å utføre samsvarsvurderingsprosedyre, samsvarserklæring (EU DoC), eller påføre CE-merke. Det er krav til å:

 • identifisere den aktuelle faste installasjonen
 • lage brukerveiledning for ikke å kompromittere samsvaret til denne installasjonen
 • gi nødvendig informasjon, og følge krav til merking

Fag- og tilsynsmyndigheter

DSB er fag- og tilsynsmyndighet for elektriske apparater og utstyr. For Elektriske produkter og utstyr med radiosendere er det Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) som har tilsynsansvaret.

Dersom et produkt har en radiosender som kan fjernes, er det DSB som har tilsynsansvaret for selve produktet, mens NKOM har ansvaret for radiosenderen.