ICSMS

ICSMS er et verktøy for deling av informasjon og kommunikasjon om markedstilsyn som er gjennomført i EØS-området. Nasjonalt samordningspunkt for markedstilsyn (Samordningspunktet) i DSB er den nasjonale administratoren av denne databasen.

COLOURBOX46318479.jpg

Hva er ICSMS?

ICSMS står for Information and Communication System for Market Surveillance, og er en database for  informasjon og kommunikasjon mellom markedstilsynsmyndighetene i EU og EØS.

ICSMS skal sikre at markedstilsynsmyndighetene i EU og EØS utveksler informasjon raskt og effektivt, om blant annet:

  • utførte markedstilsyn
  • produkter det er funnet avvik på ("non-compliance")
  • eventuelle reaksjoner eller sanksjoner

ICSMS skal hindre unødig dobbeltarbeid mellom myndigheter og EU/EØS land. Databasen er også et verktøy for å informere publikum om farlige produkter eller produkter med andre avvik.

Regelverk

I forbindelse med gjennomføring av forordning (EU) 2019/ 1020 om markedstilsyn og produktsamsvar (markedstilsynsforordningen) er oppgaven med å administrere ICSMS lagt til Samordningspunktet.

Alle markedstilsynsmyndigheter for produkter i Norge er pålagt å bruke ICSMS i henhold til artikkel 23 i forordning (EF) nr. 765/2008 om markedstilsyn og akkreditering. Forordningen er inkorporert i EØS-vareloven.

Nytt regelverk

Artikkel 23 vil bli erstattet av artikkel 34 i markedstilsynsforordningen. I tillegg vil ytterligere to forordninger; Forordning om gjensidig godkjenning (EU) 2019/ 515 og Forordning om ICSMS (EU) 2020/1668 forplikte til bruk av ICSMS. Foreløpig har disse tre forordningene trådt i kraft i EU, men har ikke blitt innlemmet i EØS-avtalen ennå.

Få tilgang

ICSMS har en åpen del som er tilgjengelig for alle. Her kan alle finne informasjon om farlige produkter og markedstilsyn.

Den lukkede delen av ICSMS brukes av markedstilsynsmyndigheter, EU-kommisjonen og tollmyndigheter. Denne delen inneholder flere opplysninger om produktene enn det som er tilgjengelig i den åpne delen.

For å få tilgang til den lukkede delen av ICSMS må du være ansatt i en myndighet i Norge, og registrere deg med brukernavn og passord på ECAS (European Commission Authentication Service). Du må også be om tilgang fra den som er ansvarlig for ICSMS i din etat.

Kontakt

Dersom din etat ikke har tilgang til ICSMS, eller du har andre spørsmål om bruk av ICSMS, kan du ta kontakt med Nasjonalt samordningspunkt for markedstilsyn i DSB på e-post: SLO@dsb.no.