Maskiner

Kravene til maskiner er regulert i maskinforskriften. Alle som konstruerer, produserer, importerer, markedsfører eller omsetter maskiner i Norge plikter å følge forskriften.

Her finner du informasjon om kravene til maskiner. Denne teksten verken erstatter eller inneholder all informasjon om regelverket.

COLOURBOX46581672.jpg

Hva er en maskin?

En maskin er en innretning med deler som beveger seg, og som i de fleste tilfeller har et drivsystem.

Eksempler på maskiner:

 • Garasjejekk
 • Løftebukk
 • Drill
 • Motorsag
 • Elektrisk sykkel/sparkesykkel/rullebrett
 • Gressklipper
 • Snøfreser
 • Truck
 • Vinsj
 • Ettermontert heis

Regelverk

Regelverket til maskiner står i maskinforskriften, og er likt for alle EU- og EØS-land. Et likt regelverk sikrer fri vareflyt og sørger for at maskinene er trygge å bruke. EUs maskindirektiv (MD) 2006/42/EC er gjennomført i norsk rett som maskinforskriften.

Maskinforskriften spesifiserer følgende:

 • produsentens forpliktelser
 • helse- og sikkerhetskravene knyttet til design og konstruksjon
 • prosedyrene for å demonstrere maskinens samsvar og for markedsføring

Standarder

En måte å følge regelverket på er å følge en relevant standard. Det er frivillig å bruke standarder, men harmoniserte europeiske standarder skal gjøre jobben enklere for produsentene.

Produsentene kan konstruere og produsere maskiner i samsvar med andre nasjonale eller internasjonale standarder, så lenge de oppfyller grunnleggende helse-, miljø- og sikkerhetskrav som loven og forskriften stiller. Ofte er det spesialiserte bedrifter som tester maskinen opp mot en standard. Dette kan gi plausibel dokumentasjon.

Les mer om bruk av standarder her

Hvem har ansvar for hva?

Produsenten, eller produsentens representant, er ansvarlig for:

 • samsvarsvurderingen for maskinen under design- og produksjonsstadiene
 • at maskinen er konstruert i samsvar med helse- og sikkerhetskravene i maskinforskriften
 • norsk bruksanvisning

Les mer om produsentens forpliktelser

Importøren og distributøren skal sørge for at produsenten har ferdigstilt maskinen etter regelverket, og ha nødvendig dokumentasjon tilgjengelig for tilsynsmyndigheten.

Les mer om importørens og distributørens forpliktelser

Samsvarsvurdering

For å bekrefte at maskiner tilfredsstiller kravene, kan det gjennomføres en samsvarsvurdering av produsenten eller dens representant. Dette er et system for kvalitetssikring som skal sikre at maskinene er i samsvar med kravene i maskinforskriften.

Alle forhold, krav og bestemmelser som produsenten har tatt hensyn til, skal dokumenteres skriftlig på en systematisk og oversiktlig måte. Her skal de aktuelle forholdsregler, prosedyrer og instruksjoner dokumenteres.

Dokumentasjonen skal sikre enhetlig fortolkning av kvalitetsprogrammer, -planer, -manualer og -registreringer.

EU-typeprøving

EU-typeprøving er en vanlig metode for samsvarsvurdering for farlige maskiner, og dette må gjennomføres av et teknisk kontrollorgan. Produsenten eller produsentens representant kan søke om EU-typeprøving for maskinen. EU-typeprøvingen kan innebære:

 • å undersøke teknisk konstruksjon
 • å kontrollere teknisk dokumentasjon
 • å kontrollere kvalitetsstyringssystemer

EU-typeprøvingssertifikat

Det er krav til at maskiner med høy risiko skal EU-typeprøves. I EU-typeprøvingen er det et utpekt teknisk kontrollorgan som gjør en vurdering av den tekniske dokumentasjonen, sammen med et eksemplar av maskinen.

Det tekniske kontrollorganet må være godkjent av EUs medlemsland. Her finner du en oversikt over EUs godkjente kontrollorganer.

Teknisk dokumentasjon

For maskiner er det krav til teknisk dokumentasjon. Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å ta stilling til om maskinen er i samsvar med kravene i forskriften.

Dokumentasjonen skal omfatte maskinens konstruksjon, produksjon og funksjon i det omfang som er nødvendig for samsvarsvurderingen. Den tekniske dokumentasjonen skal utarbeides på et eller flere av de offisielle språkene i EØS.

Merking og informasjon

Maskiner har krav til følgende merking:

 • CE-merking
 • maskinbetegnelsen
 • produsentens navn og adresse
 • merking for å identifisere maskinen

Alle maskiner skal være utstyrt med en bruksanvisning. I Norge skal bruksanvisningen være på norsk. Bruksanvisningen skal inneholde informasjon om både normal bruk og andre måter maskinen kan bli brukt på.

Dersom erfaring viser at maskiner kan brukes på feilaktige måter, skal bruksanvisningen inneholde opplysninger om dette. EU-samsvarserklæringen skal følge med produktet ved salg, og stå på norsk.