Elektriske produkter (FEU)

Elektriske produkter på det norske markedet skal oppfylle kravene i forskrift om elektrisk utstyr (FEU). Det betyr at alle som konstruerer, produserer, importerer, markedsfører eller omsetter elektriske produkter i Norge plikter å følge forskriften. Her finner du informasjon om krav til elektriske produkter. Denne teksten verken erstatter eller inneholder all informasjon om regelverket.

lyspaerer_johner_artikkelbilde.jpg

Produktkategorier

Forskrift om elektrisk utstyr (FEU) inneholder tre produktkategorier:

 1. lavspenningsutstyr
 2. plugger og stikkontakter til privat bruk
 3. øvrig elektrisk utstyr

Utstyr som faller inn under én av disse produktkategoriene skal oppfylle kravene i forskriften (FEU).

1. Lavspenningsutstyr

Lavspenningsutstyr til bruk ved en merkespenning på 50-1000 V for vekselstrøm, eller 75-1500 V for likestrøm er den ene produktkategorien som er omfattet av forskriften om elektrisk utstyr. Forskriften inkluderer krav til utstyret, vurderingsmetoder og til CE-merking. Disse kravene er hentet fra EUs Lavspenningsdirektiv (LVD).

2. Plugger og stikkontakter

Plugger og stikkontaker som er til bruk i boliger og tilsvarende bruksområder er også en produktkategori som er omfattet av forskriften om elektrisk utstyr. Plugger og stikkontakter er unntatt fra EU's lavspenningsdirektiv, og faller inn under det generelle produktsikkerhetsdirektivet (GPSD). Disse produktene skal derfor ikke CE-merkes.

I Norge har vi en nasjonal standard for plugger og stikkontakter; nasjonal standard NEK 502. Det er krav til at et EØS-organ dokumenterer at sikkerhetskravene er oppfylt med en testrapport.  

NB: Skjøteledninger er definert som lavspenningsutstyr med krav til CE-merke.

3. Øvrig elektrisk utstyr

Utstyr som verken er lavspenningsutstyr, eller plugger og stikkontakter til privat bruk, er øvrig elektrisk utstyr som er den tredje produktkategorien i forskriften om elektrisk utstyr.

Kravene til øvrig elektrisk utstyr er de samme som til lavspenningsutstyr. Men det er ikke krav til CE-merking og samsvarserklæring etter forskriften for elektrisk utstyr.

Eksempler på slikt utstyr er typisk 12/24 V produkter eller batteridrevne produkter. For produkter som også er omfattet av andre forskrifter, kan det være krav til CE-merking.

Regelverk

Sikkerhetskravene som stilles til elektrisk utstyr er avledet fra EU's Lavspenningsdirektiv (LVD) og Det generelle produktdirektivet (GPSD).

Sikkerhetskravene er impementert i norsk regelverk gjennom El-tilsynsloven og Forskrift om elektrisk utstyr (FEU). Forskriften skal sikre at elektrisk utstyr som gjøres tilgjengelig på markedet, oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav.

Det elektriske utstyret skal være konstruert og produsert slik at personer og husdyr blir forsvarlig beskyttet mot skader fra direkte eller indirekte berøring. Det skal heller ikke kunne oppstå temperaturer, lysbuer eller stråling som kan medføre fare.

Les mer om grunnleggende sikkerhetskrav i forskriften.

Les mer om import og omsetning av elektriske produkter. 

Du finner også informasjon om strukturen i regelverket for elektrisk utstyr her.

Unntak fra forskriften

Eksempler på produkter som ikke faller inn under forskrift om elektrisk utstyr:

 • Sparkesykler
 • El-sykler
 • elektriske produkter med roterende deler (Maskinforskriften). NB: husholdningsapparater beregnet til privat bruk tilhører FEU
 • lavspenningsutstyr med trådløs kommunikasjon (Radioutstyrsdirektivet)
 • utstyr som er tatt i bruk og allerede er lovlig omsatt innen EØS
 • utstyr som utelukkende er ment for eksport til land utenfor EØS
 • utstyr til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser
 • utstyr for radiologi og medisinske formål
 • deler for vare- og personheiser
 • spesialisert utstyr til bruk om bord i skip, fly eller jernbane
 • spesialbygde evalueringsbyggesett for profesjonelle til forsknings- eller utviklingsformål
 • basiskomponenter som skal brukes i annet elektrisk utstyr, som for eksempel motstand, dioder, spoler, etc.

Standarder

En måte å følge regelverket på er å følge en relevant harmonisert standard. For plugger og stikkontakter er det få eller ingen harmoniserte standarder.

Les mer om bruk av standarder.

Teknisk dokumentasjon

Teknisk dokumentasjon er underlaget for å dokumentere en samsvarserklæring. Det er ikke krav til at teknisk dokumentasjon skal følge med, men produsent, importør og andre omsetningsledd skal kunne fremlegge testdokumentasjon om myndighetene ber om dette.

Produsenten og importøren skal oppbevare den tekniske dokumentasjonen og samsvarserklæringen i ti år etter at lavspenningsutstyret er brakt i omsetning.

Teknisk dokumentasjon inneholder normalt:

 • navn og adresse til produsent og produksjonssted
 • en generell beskrivelse av apparatet eller utstyret
 • beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegninger og skjemaer
 • bilder av merking
 • bilder av produkt, innvendig og utvendig
 • testresultater
 • komponentlister

Merking og informasjon

Elektrisk utstyr har krav til merking, anvisninger og sikkerhetsinformasjon. Merkingen skal være på produktet, eller i medfølgende dokumenter. Alt etter som beskrevet i forskrift eller standard.

Sikkerhetsinformasjonen skal være på norsk. Øvrige anvisninger skal være på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Merkingen skal blant annet inneholde:

 • Type-, parti-, serienummer eller lignende som gjør det mulig å identifisere produktet
 • Produsentens firmanavn/registrert varemerke og kontaktadresse
 • Advarsler
 • CE-merke; for lavspenningsutstyr
 • Importørens firmanavn/registrert varemerke og kontaktadresse

Teknisk merking og spesifisert advarselsmerking er beskrevet i relevante harmoniserte standarder.