Batterier

Her finner du informasjon om kravene til batterier, og hvem som har ansvar for at de ulike kravene er oppfylt. Denne teksten verken erstatter eller inneholder all informasjon om krav og regelverk.

COLOURBOX42677656.jpg

Hva er et batteri?

Et batteri er en enhet som lagrer energi ved å omforme kjemisk energi til elektrisk energi.

Eksempler på batterier:

 • vanlige batterier
 • knappecellebatterier
 • batteri til mobiltelefon
 • startbatterier (blybatteri til biler)

Regelverk

Batterier som omsettes i Norge må oppfylle kravene i Produktkontrolloven, El-tilsynsloven og Forskrift om elektrisk utstyr for at de skal være sikre og trygge å bruke.

Du finner mer informasjon om kravene til batterier her:

Du finner også relevant informasjon om brannsikkerhet her, og om elektriske anlegg og utstyr her.

Unntak fra regelverket

Det er ikke krav til at batterier følger batteridirektivet hvis de er:

 • til militære formål eller nasjonale sikkerhetsinteresser
 • designet for å sendes ut i verdensrommet

Nytt regelverk

Dagens batteridirektiv (2006/66/EC) er under revisjon, og vil bli erstattet med en ny forordning i EU. Den nye forordningen vil bli gjennomført i EØS-avtalen, og vil omfatte krav for å regulere håndtering, ombruk og gjenbruk av brukte, oppladbare batterier (inkludert litium-ion).

Produsentens ansvar

Produsenten skal sørge for at batterier oppfyller relevante helse- og sikkerhetskrav. Det er også produsenten sitt ansvar at et produkt som skal omsettes i Norge har dokumentasjon som viser at regelverket er fulgt.

Dersom en importør eller distributør selger batterier under eget varemerke, blir man definert som produsent.

Les mer om produsentens ansvar her

Les mer om distributørens og importørens forpliktelser.

Bruk av standarder

En måte å følge regelverket på er å bruke en relevant, harmonisert standard. En harmonisert standard fastsetter krav og testmetoder for batterier.

Du finner mer informasjon om standarder på nettsidene til det nasjonale standardiseringsorganet Norsk Elektroteknisk Komité (NEK).

Les mer om standarder her.

Dersom du ikke bruker standarder

Dersom produsenten ikke bruker en harmonisert og relevant standard, må produsenten gi detaljert informasjon om hvordan helse- og sikkerhetskravene, som tilsvarer det nødvendige sikkerhetsnivået for batterier, er oppfylt i den tekniske dokumentasjonen for det aktuelle produktet.

Innhold av tungmetaller

Det er grenser for hvor mye tungmetaller batterier kan inneholde:

 • Kvikksølv: maks 0,0005 vektprosent (batterier)
 • Kadmium: maks 0,002 vektprosent (bærbare batterier)

Kadmiumgrensen gjelder ikke for batteriene til:

 • nød- og alarmsystemer
 • nødlys
 • Medisinsk utstyr

Mer informasjon om grenseverdier for tungmetaller finner du på Miljødirektoratets nettsider.

Merking

Batterier skal tydelig merkes, og merkingen skal festes direkte på batteriet. Etiketten må være synlig, lett leselig og permanent, og skal inneholde følgende informasjon:

 • Vektprosent/mengde Hg: hvis kvikksølv
 • Vektprosent/mengde Cd: hvis kadmium
 • Vektprosent/mengde Pb: hvis bly
 • Kapasitet: hvis bærbart batteri eller bilbatteri

Dersom det ikke er mulig å merke batteriet direkte, må tilsvarende informasjon oppgis på emballasjen eller i en bruksanvisning.

Avfallshåndtering

Den som innfører batterier inn til Norge er ansvarlige for å dekke kostnadene knyttet til avfallshåndtering.

Les mer om avfallshåndtering på nettsidene til Miljødirektoratet.

Håndtering av litium-ion-batterier (Li-ion)

Lithium-ion-batterier, også kalt Li-ion-batterier, er en mye brukt og effektiv batteritype som er oppladbare, men som også har en særlig risiko for brann. Det er derfor en rekke krav som må følges for å håndtere slike batterier.

Li-ion-batterier blir for eksempel brukt til:

 • mobile enheter
 • elektroverktøy
 • el-sykler/ el-sparkesykler
 • el-biler
 • elektriske fartøy/ferger
 • industri

Emballasje (Li-ion)

Li-ion-batterier består av én eller flere battericeller som hver har en anode, katode og elektrolytt, og disse er beskyttet av en forseglet emballasje. Det er krav til at denne emballasjen inne i battericellene er lufttett for å holde elektrolytten inne, og oksygen og fukt utenfor batteriet. [BN5] 

Oppbevaring (Li-ion)

Risikoen for brann øker dersom li-ion-batteriene flyttes og blir skadet, faller ned eller bulker, om de er brukte og/eller defekte. Det er derfor viktig at brukte og defekte batterier holdes adskilt fra nye batterier.

Ladede batterier er også en sentral sikkerhetsfaktor. Fulladede batterier bør ikke oppbevares sammen med andre fulladede batterier på liten plass. Et batteri kan også bli skadet når ladeforsøkene forlenges, noe som gjør at batteriet i verste fall kan antennes.

Batterier bør heller ikke oppbevares tomme. Da kan den interne strukturen til batteriet bli skadet slik at de ikke lenger kan lades.

Transport (Li-ion)

Du kan lese om krav til forsvarlig transport av li-ion-batterier i veilederen om transport av farlig gods.

Gjenbruk (Li-ion)

Når et oppladbart batteri ikke lenger er i den tilstanden at det kan brukes til sitt opprinnelige formål, kan det fortsatt være i bruk og egnet til et annet formål. Batterier som ikke lenger er egnet til bruk i et elektrisk kjøretøy kan for eksempel brukes videre som energilager.

I et slikt tilfelle vil dette batteriet anses som et nytt elektrisk produkt og må forholde seg til gjeldene regelverk (som el-tilsynsloven og forskrift om elektrisk utstyr) tilsvarende alle andre elektriske produkter som tilbys på det åpne markedet.

Rapporter og evalueringer