Safety Gate

Safety Gate (tidligere Rapex) er et system som brukes av myndighetene i EU og EØS for å varsle hverandre om farlige produkter med medium til farlig risiko, og om hvilke tiltak myndighetene har tatt i bruk. Systemet er utviklet av Europakommisjonen, og gjør at myndighetene i EU og EØS kan reagere raskt og fjerne farlige produkter.

Hva betyr Safety Gate?

I EUs indre marked er fri flyt av varer en grunnleggende rettighet som pålegger alle aktører i forsyningskjeden (produsenter, forhandlere, distributører og markedsplasser på nett), å overholde spesifikke regler og lovgivning som sikrer at produktene er trygge.

Når det er nødvendig skal nasjonale myndigheter med ansvar for markedstilsyn treffe tiltak for å forby eller begrense salg av farlige produkter, stoppe produkter ved grensekontrollen eller pålegge tilbakekalling av farlige produkter.

Når et land i det indre marked iverksetter tiltak mot et produkt, er det avgjørende at denne informasjonen deles med andre land i EU og EØS. Da kan de samme tiltakene også iverksettes mot deres markedsaktører. 

Regelverk

Regelverket om produktsikkerhet i EU er definert i Det generelle produktsikkerhetsdirektivet (GPSD). GPSD skal sikre at kun trygge produkter selges på markedet. I henhold til GPSD er et produkt trygt hvis det oppfyller alle lovpålagte sikkerhetskrav i henhold til europeisk eller nasjonal lov.

GPSD gjelder for forbrukerprodukter som ikke har en sektorspesifikk lovgivning som regulerer sikkerheten. I tillegg er GPSD også utfyllende for produkter med spesifikk lovgivning. 

Det betyr at GPSD gjelder fullstendig for produkter uten spesifikt regelverk. Mens for produkter med sektorlovgivning, gjelder GPSD delvis, for de delene av sikkerheten som ikke er dekket i sektorlovgivningen.

I Norge er GPSD gjennomført i Produktkontrolloven.

Unntak
GPSD dekker ikke legemidler, medisinsk utstyr eller mat, som faller inn under egen lovgivning.

Nytt regelverk
I 2022 nådde EUs lovgivere en politisk avtale om den nye generelle produktsikkerhetsforordningen (GPSR), som vil erstatte GPSD.

Den nye forordningen (GPSR) gir betydelige forbedringer, og svarer, blant annet til utfordringer med ny teknolog og veksten av nettsalg. GPSR vil sikre en bedre håndheving av reglene og enda mer effektiv markedsovervåking, samt forbedre tilbakekalling av farlige produkter. 

Norge og DSB

I Norge er DSB nasjonalt kontaktpunkt for Safety Gate mellom norske myndigheter og Europakommisjonen. DSB leder et nettverk bestående av 12 norske markedstilsynsmyndigheter og tolletaten for å utveksle informasjon, opplæring og gjensidig erfaringsutveksling.

Produkter i Safety Gate
Safety Gate-systemet gjelder for følgende produktområder: forbruksvarer beregnet for forbrukere, som leker, elektrisk utstyr, motorkjøretøy og kosmetikk,  produkter beregnet for profesjonelt bruk, og produkter som utgjør en miljørisiko.

Unntak
Produktområder som ikke er omfattet av Safety Gate er farmasøytiske produkter, medisinsk utstyr og rekvisita, og matvarer.

Besøk Safety Gate

Søk opp farlige produkter på Safety Gate. Dette er en åpen portal hvor forbrukere og virksomheter kan søke opp farlige produkter.

Sjekk de nyeste varslene og les ukesrapporter.

Les om statistikk og trender i årsrapportene.

Kontakt

Dersom din etat ikke har tilgang til Safety Gate, eller du har andre spørsmål om bruk av systemet, kan du ta kontakt med nasjonalt kontaktpunkt i DSB på e-post: robert.svinterud@dsb.no.