CE-merking

Et CE-merke er produsentens erklæring på at produktet tilfredsstiller de relevante grunnleggende sikkerhetskravene innen EU/EØS og at dette er dokumentert. Dette gjelder uavhengig av hvor produktet er produsert. Her finner du informasjon om CE-merking. Denne teksten verken erstatter eller inneholder all informasjon om regelverket.

Fem steg til CE-merking

 1. Identifiser hvilke direktiver, forordninger og harmoniserte standarder som er relevante for ditt produkt
 2. Sjekk og test produktet opp mot relevante krav (direktiver, forordninger og harmoniserte standarder). Gjennomfør en tredjepartsvurdering hvis regelverket krever det
 3. Utarbeid teknisk dokumentasjon
 4. Utarbeid sikkerhetsinstruksjoner og brukerveiledning
 5. Utarbeid samsvarserklæring og påfør CE-merke på produktet

Les hva Europakommisjonen skriver om prosessen med å CE-merke produkter.

Dette skal CE-merkes

Krav til samsvarserklæring og CE-merking gjelder produkter som faller inn under det harmoniserte sektorspesifikke produktregelverket, men ikke alle harmoniserte sektorspesifikke produktregelverk krever CE merking.

Hvis et produkt er dekket av flere harmoniserte sektorspesifikke produktregelverk som krever CE-merking, skal alle regelverkene være oppfylt før CE-merket kan settes på produktet. Produkter som ikke berøres av dette regelverket skal ikke CE-merkes.

Eksempler på sektordirektiv eller forordning med krav til CE-merke:

 • leketøydirektivet
 • maskindirektivet
 • lavspenningsdirektivet
 • EMC direktivet
 • forordning om personlig verneutstyr

Krav til synlighet

Det er krav til CE-merkets utforming. CE-merkingen skal ha en høyde på minst 5mm. Størrelsesforholdet angitt i piktogrammet under skal overholdes.

Bilde1.png

CE-merket skal påføres produktet slik at det er godt synlig, lett å lese og ikke kan fjernes. Dersom produktets art gjør at dette ikke er mulig, kan CE-merket påføres emballasjen eller medfølgende dokumenter.

CE-merket skal være det eneste merket som bekrefter at produkt er i samsvar med krav. Et produkt kan ikke merkes med andre merker som overlapper CE-merkets betydning, men produktet kan ha supplerende merking under forutsetning at merket fyller en annen funksjon enn CE-merket.

Fakta om CE-merking

 • CE-merket sier ikke noe om kvalitetsaspekter ved produktet.
 • Det er kun produsenten eller produsentens formelt utpekte representant, som kan påføre CE-merke.
 • CE-merket er ikke et godkjenningsmerke fra en myndighet eller en tredjepart, om at et produkt er sikkert og i overenstemmelse med kravene.
 • Det er forbudt å CE-merke et produkt som ikke har krav om CE-merke.
 • Vær oppmerksom på at noen sektordirektiv krever ytterligere merking i forbindelse med CE-merkingen, for eksempel forordning om personlig verneutstyr.