Importørens forpliktelser

En importør har ansvaret for at produktene som bringes i omsetning følger regelverket, samt at de er sikre og sporbare. Her finner du informasjon om en importørs forpliktelser. Denne teksten verken erstatter eller inneholder all informasjon om regelverket.

COLOURBOX55694440.jpg

Hva er en importør?

En importør er en aktør som er etablert innenfor EU/EØS, og som bringer et produkt fra et tredjeland (utenfor EU/EØS) i omsetning i EU/EØS. 

Når importør blir produsent

I noen tilfeller vil en importør overta rollen og forpliktelsene til en produsent. Dersom importøren gjør en endring på et produkt, eller dersom importøren bringer i omsetning et produkt under sitt eget navn eller varemerke, vil en importør få en produsents forpliktelser.

Les mer om produsentens forpliktelser.

Forpliktelser

Importøren er ansvarlig for at produktet tilfredsstiller relevante europeiske krav og eventuelle særnorske krav. Før et produkt bringes i omsetning må importøren sikre at produsenten har oppfylt alle sine forpliktelser, som at:

 • produsenten har gjennomført samsvarsvurdering og skrevet samsvarserklæring, der det er påkrevd
 • produsenten har utarbeidet teknisk dokumentasjon. Enkelte regelverk krever bruk av teknisk kontrollorgan i samsvarsvurderingsprosessen
 • produktet er påført CE-merke, der det er påkrevd
 • produktet følges av de nødvendige dokumentene
 • produsenten har oppfylt kravet til at produktet har et type-, parti-, serienummer eller lignende som gjør det mulig å identifisere produktet
 • produsentens navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse er oppgitt på produktet

En importør skal også sørge for:

 • at kun produkter som er i samsvar med relevante krav bringes i omsetning
 • at produktet skal være merket med importørens navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse, der det er påkrevd
 • at bruksanvisning og sikkerhetsinformasjon oppfyller språkkrav og følger produktet
 • at samsvarserklæring følger produktet dersom det er et krav
 • at lagrings- eller transportforhold ikke setter produktets samsvar med relevant regelverk i fare
 • at det gjøres løpende vurderinger om å;
  • ta stikkprøver
  • holde distributører underrettet om overvåking
 • at det gjøres løpende vurderinger om å undersøke og føres et register over; 
  • klager
  • produkter som ikke oppfyller krav
  • tilbakekalling
 • å innføre nødvendige korrigerende tiltak med en gang det er grunn til å tro at et produkt ikke samsvarer med relevante krav
 • å varsle produsenten og myndighetene dersom produktet utgjør en risiko. Les mer om meldeplikt og tilbakekall
 • å oppbevare samsvarserklæring og teknisk dokumentasjon i ti år, der det er påkrevd
 • å oppgi informasjon og dokumentasjon som er nødvendig for å vise produktets samsvar med relevante krav dersom tilsynsmyndighetene ber om det
 • å samarbeide med tilsynsmyndighetene om alle tiltak som er truffet for å fjerne risiko forbundet med produkt som er brakt i omsetning
 • på anmodning fra markedstilsynsmyndighetene kunne identifisere enhver markedsdeltaker som de har mottatt produkter fra og som de har levert produkter til, i ti år