Internkontroll - systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet

Alle virksomheter som tilbyr produkter eller forbrukertjenester i Norge skal ha et system for internkontroll. Et internkontrollsystem er systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet. Hensikten med internkontrollsystemet er blant annet å forebygge at farlige produkter og forbrukertjenester tilbys forbrukere.

COLOURBOX26609559.jpg

Det lønner seg å investere tid i oppstartfasen av en virksomhet til å etablere et internkontrollsystem. De beste resultatene kommer med kontinuerlig og systematiske forbedringer, ikke ved skippertak. Dersom du velger å anskaffe et ferdig system er det viktig at dette tilpasses din virksomhet slik at det virker etter hensikten.

Regelverk

Den som er ansvarlig for en virksomhet plikter å kjenne til og følge internkontrollforskriften. Systemet for internkontroll skal blant annet inneholde:

  • risikovurdering av produkter og forbrukertjenester før de gjøres tilgjengelig for forbrukere
  • løpende oppfølging etter hendelser og endringer
  • klare oppgaver og ansvarsforhold

Deler av internkontrollen skal dokumenteres skriftlig og være tilgjengelig ved etterspørsel fra myndigheter.

Les mer i Veilederen i internkontroll for importører og produsenter.

Leders ansvar

Det er leders ansvar å sørge for at kravene som regelverket stiller til internkontroll, blir systematisk fulgt opp. Alle de ansatte skal delta i arbeidet med internkontroll, men det er ledelsen som må ta det overordnede ansvaret.

Meldeplikt

Dersom et farlig produkt oppdages etter at det er satt på markedet, eller dersom en forbrukertjeneste innehar uakseptable risiko, skal virksomheten straks melde ifra til myndighetene, og iverksette tiltak for å hindre personskade.

Les mer om meldeplikt på Altinn