Gassapparater

Her finner du informasjon om kravene til gassapparater og om hvem som har ansvar for at de ulike kravene er oppfylt. Denne teksten verken erstatter eller inneholder all informasjon om regelverket.

COLOURBOX2749795.jpg

Hva er et gassapparat?

Med gassapparater menes apparater for forbrenning av gassformig brensel til husholdningsbruk, andre spesifiserte bruksområder, og utstyr som er konstruert for å bygges inn i slike apparater.

Gassapparatene og medfølgende utstyr kan brukes i matlaging, oppvarming, varmtvannsproduksjon, kjøling, belysning eller vasking.

Utstyr: sikkerhets-, kontroll- eller reguleringsenheter og delmontasjer av disse som er konstruert for å bygges inn i et apparat eller monteres for å utgjøre et apparat

Eksempler på gassapparater:

 • gassgriller, gasskomfyr/koketopper og gassovner
 • kokeapparater til camping
 • terrassevarmere
 • romoppvarmere
 • vannvarmere
 • viftebrennere
 • varmeenheter som skal utstyres med gassbrennere

Regelverk

Gassapparater skal oppfylle kravene i forskrift om gassapparater for at de skal være sikre og lovlig å selge i Norge. Alle som produserer, importerer og distribuerer gassapparater er ansvarlige for å oppfylle kravene som stilles i lovverket. 

Forordning om gassapparater gjelder også i Norge. Les Veiledning til gassapparatforordningen for mer informasjon om kravene til gassapparater. 

Unntak fra forskriften

Noen apparater er unntatt gassapparatforskriften. Her finner du noen eksempler på disse:

 • apparater som er konstruert for bruk i industrielle prosesser og industrianlegg
 • sveiseutstyr
 • gassdrevne insektfeller
 • gassbrennere/blåselamper
 • ugressbrennere
 • gassbrennende verktøy

Lavtrykksregulatorer og gasslanger

Lavtrykksregulatorer og gasslanger brukes ofte i forbindelse med gassapparater. Hvis de selges separat, faller ikke disse produktene inn under gassapparatforskriften.

Produsentens ansvar

Produsenten skal sørge for at gassapparater oppfyller relevante helse- og sikkerhetskrav. Det er også produsentens ansvar at et produkt som skal omsettes i Norge har nødvendig dokumentasjon.

Dersom en importør eller distributør selger et gassapparat under eget varemerke, blir man definert som produsent.

Les mer om produsentens forpliktelser her

Bruk av standarder

En måte å følge regelverket på er å bruke en relevant, harmonisert standard. En harmonisert standard fastsetter krav og testmetoder for et gassapparat.

Foreløpig finnes ingen harmoniserte standarder knyttet til forordningen (EU) 2016/426. Men du vil finne harmoniserte standarder under tidligere direktiv 2009/142/EC for gassapparater her.

Les mer om bruk av standarder her

Dersom du ikke bruker standarder

Dersom produsenten ikke bruker en harmonisert, relevant standard, må produsenten gi detaljert informasjon i den tekniske dokumentasjonen for det aktuelle produktet om hvordan helse- og sikkerhetskravene for gassapparatet er oppfylt.

Samsvarserklæring

En samsvarserklæring er en bekreftelse på at produktet er i samsvar med regelverket, og denne må følge med produktet. Det er produsenten som er ansvarlig for samsvarserklæring for gassapparater.

Les mer om samsvarserklæring her. 

EU-typeprøving

EU-typeprøving er en vanlig metode for samsvarsvurdering og det er krav til at gassapparater skal EU-typeprøves.

I EU-typeprøvingen er det et utpekt teknisk kontrollorgan som gjør en vurdering av den tekniske dokumentasjonen, sammen med et eksemplar av gassapparatet.

Kontrollorganet utsteder et EU-typeprøvingssertifikat for gassapparatet. Maksimal gyldighetstid for et EU-typeprøvingssertifikat er 10/5 år. Det tekniske kontrollorganet må være godkjent av EUs medlemsland. Du finner en oversikt over godkjente kontrollorganer på NANDO-nettstedet til EU-kommisjonen.

Ny EU-typeprøving

Et produkt må få et nytt EU-typeprøvingssertifikat hvis:

 • produsenten har modifisert produktet
 • det har kommet en ny eller endret relevant standard
 • det har skjedd en relevant teknologisk utvikling
 • utløpsdatoen for sertifikatet har utløpt

Teknisk dokumentasjon

Det er krav til at produsenten utarbeider teknisk dokumentasjon som skal gjøre det mulig å vise at regelverket er fulgt.

Det er importøren sitt ansvar å sørge for at produsenten har utarbeidet teknisk dokumentasjon. Denne skal holdes tilgjengelig for myndighetene i 10 år.

Den tekniske dokumentasjonen skal inkludere:

 • en generell beskrivelse av apparatet eller utstyret
 • konseptuelle design- og produksjonstegninger og skjemaer for komponenter, underenheter, kretser, etc.
 • beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå tegninger og skjemaer og drift
 • en liste over standarder
 • resultater av utførte prosjekteringsberegninger, utførte undersøkelser mv.
 • testrapporter
 • for hvitevarer: instruksjoner for montering og bruk
 • for medfølgende utstyr: EU-samsvarserklæring som inkluderer instruksjoner om hvordan utstyret skal innlemmes i et apparat eller settes sammen for å utgjøre et apparat

Merking og informasjon

Gassapparater og tilhørende utstyr har detaljerte krav til merking. Merking er viktig for å gi nødvendig informasjon til forbrukere.

Merkingen skal være direkte på produktet, og det skal stå på norsk eller et språk som ligner norsk. Det er også krav til at merkingen er synlig, lett å lese og ikke kan fjernes.

Merkingen eller merkeskiltet skal blant annet inneholde:

 • CE-merke
 • produsentens navn, handelsnavn eller varemerke
 • Importørens navn, firmanavn/varemerke og postadresse
 • apparatets type-, batch- eller serienummer
 • apparatkategori som viser gasstype og trykk
 • apparatkategorimerking med destinasjonsland; NO for Norge
 • Gasskategori; for eksempel I2H (naturgass) eller I3B/P (butan/propan)
 • det nominelle tilførselstrykket for apparatet
 • nødvendig informasjon for å sikre korrekt og sikker installasjon
 • produkter som bruker elektrisk kraft: type elektrisk forsyning

CE-merking

CE-merkingen til gassapparater:

 • bør ha firesifret identifikasjonsnummer til det meldte organet
 • skal også ha de to siste sifrene i årstallet da merkingen ble påført

CE-merkingen og identifikasjonsnummeret kan også være påført andre merker som indikerer en spesiell risiko eller bruk.