Personlig verneutstyr (PVU)

Personlig verneutstyr på det norske markedet skal oppfylle kravene i forskriften for personlig verneutstyr (PVU). Det betyr at alle som markedsfører personlig verneutstyr i Norge plikter å følge forskriften.

Her finner du informasjon om kravene. Teksten nedenfor verken erstatter eller inneholder all informasjon om regelverket. 

Du finner også informasjon i faktaarket om personlig verneutstyr.

COLOURBOX57098672.jpg

Hva er personlig verneutstyr?

Personlig verneutstyr er utstyr og verneklær designet for å bæres eller holdes av en person som beskyttelse mot en eller flere risikoer for denne personens helse eller sikkerhet.

Eksempler på personlig verneutstyr:

 • Redningsvest
 • Klatreutstyr
 • Åndedrettsvern
 • Solbriller
 • Refleks
 • Sykkelhjelm
 • Våtdrakt til dykking

Regelverk

Regelverket til personlig verneutstyr står i forskriften for personlig verneutstyr, og er likt for alle EU/EØS-land. Et likt regelverk sikrer fri vareflyt og sørger for at utstyret er trygt å bruke. 

Les mer om forpliktelsene til produsent, importør og distributør

Mer informasjon om pliktene til produsenter, importører og distributører finnes i forordning (EU) 2016/425 om personlig verneutstyr.

Ytterligere informasjon om bruken av PVU-forskriften og klassifisering av PVU finnes i "PPE Guidelines", en veiledning for bruken av PVU-forskriften.

Produsentens ansvar

Produsenten skal sørge for at personlig verneutstyr oppfyller relevante helse- og sikkerhetskrav. Det er også produsentens ansvar at et produkt som skal omsettes i Norge har nødvendig dokumentasjon.

Dersom en importør eller distributør omsetter personlig verneutstyr under eget varemerke, blir man definert som produsent.

Les mer om produsentens, importørens og distributørens forpliktelser. 

Bruk av standarder

En måte å følge regelverket på er å følge en relevant, harmonisert standard. 

Her finner du harmoniserte standarder for personlig verneutstyr.

Les mer om bruk av standarder her

Dersom du ikke bruker standarder

Dersom produsenten ikke bruker en harmonisert, relevant standard, må produsenten gi detaljert informasjon i den tekniske dokumentasjonen for det aktuelle produktet om hvordan helse- og sikkerhetskravene for det personlige verneutstyret er oppfylt.

Samsvarsvurdering

For å vise hvordan det personlige verneutstyret oppfyller regelverket, må det gjøres en samsvarsvurdering. Det er produsentens ansvar å gjøre dette. En importør eller distributør som selger det personlige verneutstyret under sitt eget varemerke, blir definert som produsent.

Når man samsvarsvurderer et produkt skal man ta utgangspunkt i produktet sammen med teknisk dokumentasjon og EU-typeprøvingssertifikatet, og på bakgrunn av dette vurdere om det oppfyller krav i regelverket. Dersom produktet oppfyller kravene, skriver man en samsvarserklæring.

Risikokategorier

Personlig verneutstyr deles opp i tre risikokategorier. Kategoriene bestemmes av alvorlighetsgraden av risikoene det aktuelle utstyret beskytter mot. Personlig verneutstyr har ulike krav til samsvarsvurdering avhengig av hvilken risikokategori det tilhører.

Risikokategori I gjelder personlig verneutstyr som skal verne mot minimale risikoer, for eksempel solbriller. Her er det følgende krav til samsvarsvurdering:

 • teknisk dokumentasjon
 • intern produksjonskontroll, modul A (se bilde)

For risikokategori II og III er det strengere krav til dokumentasjon.

Risikokategori II gjelder personlig verneutstyr som skal verne mot risikoer som faller mellom minimal risiko, og svært alvorlig risiko/død, for eksempel redningsvest. Risiko II har følgende krav til samsvarsvurdering:

 • EU-typeundersøkelse, modul B (se bilde)
 • samsvar med type basert på intern produksjonskontroll, modul C (se bilde)

Risikokategori III gjelder personlig verneutstyr som skal verne mot svært alvorlig risiko og død. Klatreutstyr er eksempel på risikokategori III. Her er det følgende krav til samsvarsvurdering:

 • EU-typeundersøkelse, modul B
 • enten samsvar med type basert på intern produksjonskontroll pluss overvåket produktkontroll med tilfeldige intervaller, modul C2, eller samsvar med type basert på kvalitetssikring av produksjonsprosessen, modul D

Alt personlig verneutstyr skal ha teknisk dokumentasjon. Mens det er kun kategiori II og III som har krav til et EU-typeprøvingssertifikat.

Les mer om samsvarsvurdering i forordning (EU) 2016/425, vedlegg IV og VIII.

Teknisk dokumentasjon

Det er krav til at produsenten utarbeider teknisk dokumentasjon som skal gjøre det mulig å vise at regelverket er fulgt.

Det er importøren sitt ansvar å sørge for at produsenten har utarbeidet teknisk dokumentasjon. Denne skal holdes tilgjengelig for myndighetene i 10 år.

Den tekniske dokumentasjonen bør inkludere:

 • en generell beskrivelse av produktet
 • konstruksjon og utforming
 • Nødvendige instruksjoner for sikker bruk og vedlikehold
 • En liste over standarder
 • Resultater av utførte tester
 • EU-samsvarserklæring

EU-typeprøvingssertifikat

Det er krav til at personlig verneutstyr i kategori II og III skal EU-typeprøves. I EU-typeprøvingen er det et utpekt teknisk kontrollorgan som gjør en vurdering av den tekniske dokumentasjonen, sammen med et eksemplar av det personlige verneutstyret.

Kontrollorganet utsteder et EU-typeprøvingssertifikat for det personlige verneutstyret. Maksimal gyldighetstid for et EU-typeprøvingssertifikat er 5 år.

Det tekniske kontrollorganet må være godkjent av EUs medlemsland. Du finner en oversikt over godkjente kontrollorganer på NANDO-nettstedet til EU-kommisjonen.

Samsvarserklæring

Når man skal gjennomføre en samsvarsvurdering av et produkt og finner at det oppfyller kravene, utsteder man en samsvarserklæring.

For å utføre denne vurderingen tar man utgangspunkt i produktet, samt teknisk dokumentasjon og EU-typeprøvingssertifikatet, og basert på denne vurderer man om produktet oppfyller kravene i gjeldende regelverk. Dersom produktet oppfyller kravene, skriver man en samsvarserklæring.

Samsvarserklæringen bekrefter at verneutstyret er samsvarsvurdert, at det har gjennomført grunnleggende sikkerhetskrav, og at de er godkjent for salg i EU/EØS/Norge. Samsvarserklæringen må være på norsk og skal følge med produktet som en dokumentasjon, eksempelvis dersom myndighetene ber om det. 

Samsvarserklæringens formkrav:

En samsvarserklæring må oppfylle visse formkrav for å være gyldig, og må blant annet inneholde:

 • Produkt, type, serienummer, osv.
 • Navn og kontaktinformasjon til den som utsteder erklæringen
 • En erklæring om at produktet oppfyller krav i forskriften, og eventuelle standarder
 • Navn og signatur til den som utsteder erklæringen, og dato for når erklæringen ble utstedt

Samsvarserklæringen bør være på engelsk eller norsk. Denne listen er ikke uttømmende. 

Merking og informasjon

Det er krav til merking av personlig verneutstyr. Følgende merking skal være påført direkte på det personlige verneutstyret:

 • Type, batch-, serienummer eller lignende
 • Produsentens navn, firmanavn/varemerke og postadresse
 • Importørens navn, firmanavn/varemerke og postadresse
 • CE-merke

Personlig verneutstyr som fysisk har mulighet til merking, skal ha merking. I noen tilfeller er det ikke mulig å merke det personlige verneutstyret. En solbrille, for eksempel, kan være for liten. Det kan også være andre fysiske utfordringer.

Dersom det ikke er mulig å merke det personlige verneutstyret direkte, må informasjon oppgis på emballasjen eller i en bruksanvisning.

CE-merking

Personlig verneutstyr skal CE-merkes. Merket skal festes på det personlige verneutstyret. CE-merket skal være synlig, lett å lese, og skal ikke kunne fjernes. 

Personlig verneutstyr som fysisk har mulighet til CE-merking, skal ha CE-merking. Dersom det ikke er mulig å CE-merke det personlige verneutstyret direkte, må informasjonen oppgis på emballasjen eller i en bruksanvisning.

For personlig verneutstyr som skal beskytte mot alvorlige helseskader eller dødsfall, skal CE-merket inneholde:

 • et firesifret identifikasjonsnummer til teknisk kontrollorgan (se bilde under)

Bruksanvisning

Det skal følge med en bruksanvisning til alt personlig verneutstyr. Bruksanvisningen skal være på norsk, og skal blant annet inneholde:

 • Instruksjon for bruk, oppbevaring og service
 • Verneklasse
 • Instruksjon for tilbehør
 • Kontaktopplysninger og identifikasjonsnummer til det tekniske kontrollorganet som utførte typeprøvingen
 • Produsentens navn og adresse

PVU (002).png

Tilsyn oppblåsbare redningsvester

I 2016 gjennomførte DSB et markedstilsyn på oppblåsbare redningsvester som selges på det norske markedet.

Les mer om tilsynet her