Nasjonalt samordningspunkt for markedstilsyn

Nasjonalt samordningspunkt for markedstilsyn (et såkalt single liaison office eller SLO) har ansvaret for å koordinere 17 myndigheter i Norge, og er lokalisert i DSB.

Om SLO

I henhold til forordning (EU) 2019/ 1020 om markedstilsyn og produktsamsvar (markedstilsynsforordningen) skal medlemsstatene ha et samordningspunkt for markedstilsyn (SLO). Forordningene har trådt i kraft i EU, men har ikke blitt innlemmet i EØS-avtalen enda. Som ledd i forberedelsene med å gjennomføre markedstilsynsforordningen i norsk rett, er samordningspunktet etablert i Norge fra 2023

Norge har et stort antall myndigheter med ansvar for markedstilsyn av produkter innenfor ulike sektorer. SLO skal bidra til at det er enklere å dele erfaringer og kunnskap på tvers av myndigheter og landegrenser. Dette vil igjen kunne forbedre gjennomføringen av markedstilsyn både nasjonalt og på EU-nivå. Norge vil dermed bli bedre rustet i møte med nye utfordringer på tilsynsområdet, som økt bruk av netthandel og ny teknologi.

Et styrket markedstilsyn bidrar til å legge til rette for at varer og tjenester som er tilgjengelige i Norge oppfyller kravene i relevant regelverk. Dette skal videre sikre at produkter og tjenester ikke er skadelige for forbrukeren, miljøet, helse eller for konkurransen i det indre marked.

Hovedansvarsområder

​SLO er ansvarlig for å etablere og drifte et nettverk for følgende 16 myndigheter som er omfattet av markedstilsynsforordningen, samt Tolletaten:

 • Arbeidstilsynet
 • Direktoratet for byggkvalitet
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Forbrukertilsynet
 • Helsedirektoratet
 • Justervesenet
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Petroleumstilsynet
 • Sjøfartsdirektoratet
 • Statens jernbanetilsyn
 • Statens legemiddelverk
 • Statens vegvesen
 • Luftfartstilsynet

SLO skal bidra til å koordinere tilsynsarbeidet i Norge, dele relevant informasjon, og representere de nasjonale tilsynsmyndighetene i møter i EU Product Compliance Network (EUPCN).

Videre skal SLO utarbeide en nasjonal strategi for markedstilsyn i samarbeid med tilsynsmyndighetene, som skal formidles til kommisjonen og andre medlemsstater i EU/EØS. Strategien skal være dynamisk og oppdateres minst hvert fjerde år.

I tillegg er SLO nasjonal administrator av ICSMS, som er en database for informasjonsutveksling om markedstilsyn som utføres i EU/EØS.

Kontakt oss

Kontakt oss på slo@dsb.no.