Produkter og forbrukertjenester

Foto: DSB

DSB arbeider forebyggende for å sikre at produkter som omsettes i Norge er trygge og i samsvar med gjeldende krav. Vi driver både reaktivt og proaktivt markedstilsyn på flere ulike produktområder.

Pågående tilsyn

Tilsynsaksjon med kommunale lekeplasser 2023/2024

Tilsynsresultater

Produkter

En viktig del av DSBs tilsynsrolle innen produktområdet er omfattende markedsovervåkning. Vi følger opp meldeplikts- og bekymringsmeldinger, RAPEX notifikasjoner, Business Gateway, brannårsaksstatistikk, tollmeldinger og hendelser. Ut fra denne overvåkingen planlegger og gjennomfører vi markedskontroller mot enkelte produkter eller produktgrupper.

Gjennom EUs meldesystemer for produkter henter vi informasjon om farlige produkter som kan være produkter som er gitt omsetningsforbud eller er frivillig tilbaketrukket fra produsent eller importør. DSB verifiserer om disse omsettes i Norge og kontakter norske importører for å etterse om de følger opp med nødvendige tiltak.

Det utføres tilsyn basert på de fysiske, mekaniske og brannfarlige egenskapene til produktene. Produktporteføljen omfatter blant annet kjøkkenutstyr, lekeplassutstyr, leketøy, lightere, maskiner, (stoppede møbler), næringsmiddelimitasjoner, personlig verneutstyr, sped- og småbarnsutstyr, sport- og fritidsutstyr, tekstiler, verktøy, dekorartikler/interiør, gassutstyr, håndslukkere, elektrisk utstyr og EX-utstyr.

Forbrukertjenester

DSB arbeider med å forebygge helseskader ved forbrukertjenester etter produktkontrolloven. Forbrukertjenester omfatter en rekke forskjellige tjenester som hovedsakelig tilbys til private brukere. Eksempler på tjenester som faller innunder forbrukertjenesteområdet er lekeland, alpine nedfarter, dykking, rafting, båtutleie, ridning, klatring, båtutleie, breføring, m.m.

DSB har fokus på at tilbydere av forbrukertjenester til enhver tid vise aktsomhet og treffe rimelige tiltak for å forebygge at forbrukertjenesten medfører helseskade. Økt risikoforståelse og læring etter hendelser skal bidra til færre ulykker ved forbrukertjenester.