Distributørens forpliktelser

En distributør er enhver i omsetningskjeden som gjør et produkt tilgjengelig, og som verken er produsent eller importør. Forhandler og grossist er eksempler på distributører. Her finner du informasjon om distributørens forpliktelser. Denne teksten verken erstatter eller inneholder all informasjon om regelverket.

COLOURBOX30783401.jpg

Når distributør blir produsent

En som bringer i omsetning et produkt under eget navn eller varemerke, eller som modifiserer et produkt, blir en produsent og får en produsents forpliktelser. Dette inkluderer ansvaret for samsvarsvurdering, og eventuelt samsvarserklære og CE-merke produktet på nytt.

Les mer om produsentens forpliktelser her.

Distributørens forpliktelser

Før et produkt gjøres tilgjengelig, skal distributøren kontrollere at:  

 • CE-merke er påført, der det er et krav
 • nødvendige dokumenter følger med
 • bruksanvisninger og sikkerhetsinformasjon oppfyller språkkrav og følger produktet
 • samsvarserklæring følger produktet dersom det er et krav
 • produsenten har oppfylt kravet til at produktet har et type-, parti-, serienummer eller lignende som gjør det mulig å identifisere produktet, der det er påkrevd
 • produsentens navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse er oppgitt på produktet
 • importørens navn, firma eller registrert varemerke og kontaktadresse er merket på produktet.

Krav til distributør

En distributør skal:

 • ikke gjøre tilgjengelig et produkt dersom det grunn til å tro at det ikke er i samsvar med krav.
 • sikre at lagrings- eller transportforhold ikke setter produktets samsvar med relevant regelverk i fare
 • sikre at det innføres nødvendige korrigerende tiltak straks det er grunn til å tro at et produkt ikke samsvarer med relevante krav
 • varsle importør eller produsent dersom et produkt utgjør en risiko. Les mer om tilbakekall.
 • varsle relevante markedstilsynsmyndigheter dersom et produkt utgjør en risiko. Les mer om meldeplikt.
 • oppgi nødvendig informasjon og dokumentasjon som viser at produktet samsvarer med relevante krav, dersom tilsynsmyndighetene ber om det
 • samarbeide med tilsynsmyndighetene om alle tiltak som er truffet for å fjerne risiko forbundet med produkt som er brakt i omsetning
 • på anmodning fra markedstilsynsmyndighetene kunne identifisere enhver markedsdeltaker som de har mottatt produkter fra og som de har levert produkter til, i ti år.