Leketøy

Her finner du informasjon om kravene til leketøy og om hvem som har ansvar for at de ulike kravene er oppfylt. Denne teksten verken erstatter eller inneholder all informasjon om regelverket.

COLOURBOX59417712.jpg

Hva er et leketøy?

Leketøy er produkter som er laget for barn under 14 år til bruk i lek. Produkter som man forventer at barn vil bruke til lek regnes også som leketøy.

Om et produkt defineres som et leketøy avhenger av hvordan det markedsføres. For eksempel kan et hobbysett som er ment for ungdom og voksne, bli definert som et leketøy dersom det blir plassert med andre leketøy.

EU har utviklet retningslinjer som definerer hva som kvalifiserer som leketøy og hva som ikke gjør det. Disse retningslinjene inneholder også anbefalte aldersgrupper for bruk av hvert enkelt leketøy.

Eksempler på leketøy:

 • produkter fra lekebutikker
 • nøkkelring med leke
 • gratis leker som følger med andre produkter
 • leketøy som er festet til næringsmidler
 • leker i automater
 • leker kjøpt på nett
 • hjemmelagde leker

Eksempler på produkter som ikke er leketøy:

 • pyntegjenstander
 • produkter til undervisning
 • puslespill for voksne
 • sportsutstyr
 • motetilbehør for barn
 • samleobjekter
 • smokker og smokkesnorer

Regelverk

Leketøy skal oppfylle de alminnelige og spesielle krav som er fastsatt i leketøyforskriften. Det betyr at enhver som konstruerer, produserer, importerer, markedsfører eller omsetter leketøy plikter å følge kravene i leketøyforskriften. Leketøydirektivet er ett av EU's sektordirektiv, og er gjennomført i norsk lovgivning gjennom leketøyforskriften.

For å sikre at et leketøy oppfyller kravene i leketøyforskriften kan produsenten velge ett av to alternativer:

 • Å følge en harmonisert standard (EN71-1 til EN71-8)
 • Å få godkjent produktet av en tredjepart gjennom et teknisk organ

For veiledning av om et produkt er et leketøy eller ikke, om hvilken teknisk dokumentasjon som kreves og en rekke andre tema, kan du lese mer på Europakommisjonens nettsider for leketøy og sikkerhet,  Europakommisjonens nettsider om leketøy eller på nettsiden til leketøybransjen i Europa.

Sikkerhetskrav

Leketøy skal ikke utgjøre noen risiko for barna de er beregnet for, og de skal forbli sikre gjennom hele leketøyets levetid.

Det er derfor krav til at strukturen til leketøyet må være tilstrekkelig holdbar og ikke utgjøre en risiko for skader, struping eller kvelning.

Det er også viktig at leketøyets kjemiske innhold ikke påvirker barnas helse, og at det oppfyller kravene til elektriske egenskaper.

Lydnivået fra leketøy skal heller ikke skade barnas hørsel. Leketøy må oppfylle krav til hygiene og renslighet for å unngå risiko for infeksjon, sykdom og smitte.

Leketøy må ikke utgjøre en farlig antenningsrisiko i nærheten av barn. Det er også aldersbestemte krav basert på barns adferd og ferdigheter, og emballasjen til leketøyet må også oppfylle disse kravene. 

Les mer om sikkerhetskrav til leketøy.

Bruk av standarder

En måte å oppfylle regelverket på er å følge relevante, harmoniserte standarder. Standardene spesifiserer grunnleggende sikkerhetskrav. Standardene EN 71-1 til EN 71-8 er harmoniserte standarder. Dersom leketøyet oppfyller kravene i standard EN 71-1 til EN 71-8 antas det at leketøyet oppfyller kravene i leketøydirektivet.

Standard  
EN 71-1 Sikkerhet for leketøy - Del 1: Mekaniske og fysiske egenskaper
EN 71-2 Sikkerhet for leketøy — Del 2: Flambarhet
EN 71-3 Sikkerhet for leketøy — Del 3: Migrasjon av visse grunnstoffer
EN 71-4 Sikkerhet for leketøy — Del 4: Kjemisett til kjemiforsøk og lignende aktiviteter
EN 71-5 Sikkerhet for leketøy - Del 5: Kjemiske leketøysett unntatt sett til kjemiske forsøk
EN 71-7 Sikkerhet for leketøy — Del 7: Fingermaling — Krav og prøvingsmetoder
EN 71-8 Sikkerhet for leketøy - Del 8: Aktivitetsleketøy til privat bruk
EN 71-10 Sikkerhet for leketøy - Del 10: Organiske kjemiske forbindelser - Tillaging av prøver og ekstraksjon
EN 71-11

Sikkerhet for leketøy - Del 11: Organiske kjemiske forbindelser - Analysemetoder

EN 71-12 Sikkerhet for leketøy - Del 12: N-nitrosaminer og N-nitrosamindannende stoffer
EN 71-13 Sikkerhet for leketøy — Del 13: Luktesansspill, smakssansspill og kosmetikksett
EN 71-14 Sikkerhet for leketøy - Del 14: Trampoliner til hjemmebruk

 

Standardene kan bestilles fra Standard Norge. Noen standarder er ikke harmoniserte.

Les mer om bruk av standarder.

Dersom du ikke bruker standarder

Dersom det ikke finnes harmoniserte standarder, eller dersom de harmoniserte standardene ikke kan benyttes fullt ut, er det krav om godkjenning av en tredjepart. I slike tilfeller må et teknisk organ undersøke om leketøyets tekniske konstruksjon er i samsvar med kravene i leketøydirektivet.

Teknisk dokumentasjon

Det er krav til at produsenten utarbeider teknisk dokumentasjon som viser at regelverket er fulgt. Produsenten må også gjennomføre en samsvarsvurdering basert på denne tekniske dokumentasjonen som inkluderer tester og andre relevante testrapporter. Noen produkter krever også bruk av tekniske kontrollorganer.

Det er importørens ansvar å sikre at produsenten har utarbeidet teknisk dokumentasjon og har utført nødvendig samsvarsvurdering. Selv om det ikke er et krav at teknisk dokumentasjon følger med produktet, må produsenten, importøren og alle ledd i omsetningskjeden kunne fremlegge testdokumentasjon hvis myndighetene ber om det. Denne dokumentasjonen skal holdes tilgjengelig for myndighetene i ti år. 

Den tekniske dokumentasjonen bør inkludere: 

 • en generell beskrivelse av produktet 
 • informasjon om produktets konstruksjon og utforming
 • nødvendige instruksjoner for sikker bruk og vedlikehold av produktet
 • en liste over relevante standarder som produktet overholder
 • testrapporter med resultater av utførte tester
 • en samsvarserklæring som bekrefter at produktet oppfyller gjeldende krav og standarder

Merking og bruksanvisning

Det er krav til at sikkerhetsinformasjon og bruksanvisning følger med leketøyet. Hvis det er nødvendig for sikker bruk av leketøy, skal det også inkluderes en generell advarsel med spesifikasjon av relevante bruksbegrensninger.

Kravene til advarsler og advarselstekst er fastsatt både i leketøyforskriften og harmoniserte standarder. Det er krav til advarslenes plassering på produkt og synlighet ved salg. Ifølge leketøyforskriften må all merking, sikkerhetsinformasjon og bruksanvisning være på norsk.

Det er krav til at leketøy skal CE-merkes. Før CE-merket plasseres på leketøyet, må det ha gjennomgått samsvarsprosedyre. Du kan finne mer informasjon om CE-merking her, samt på Europakommisjonens nettsider om CE-merking.

Fag- og tilsynsmyndighet

Fag- og tilsynsansvaret for leketøy er delt mellom DSB og Miljødirektoratet. DSB fører tilsyn med leketøy, emballasje og merking for den delen av leketøyforskriften som omhandler fysiske og mekaniske egenskaper, brann og eksplosjonsegenskaper, samt elektriske og radioaktive egenskaper.

Miljødirektoratet fører tilsyn med den delen av forskriften som omhandler kjemiske, hygieniske, støyende og biologiske egenskaper ved leketøy, emballasje og merking.

Markedstilsyn

Norge er med i et europeisk samarbeid som utfører markedstilsyn av utvalgte produkter. Les mer om tilsynene i rapportene om leketøy her.