Bioetanolpeiser

DSB har ingen typegodkjenningsordning for etanolfylte dekorasjonspeiser, eller såkalte biopeiser. Importøren har ansvar for at biopeiser har nødvendige bruksanvisninger og advarsler.

COLOURBOX56410682.jpgFoto: Colourbox

Om bioetanolpeiser

Etanolfyrte peiser er av ulik utforming. Noen kan plasseres frittstående, mens andre er beregnet for montering mot eller på vegg. Peisene er primært ment som dekorasjonspeiser og er ikke tilknyttet pipe, men avgir en del varme.

Etanolfyrte dekorasjonspeiser uten avtrekk kan representere fare for brann hvis ikke disse blir riktig montert, får en betryggende plassering i forhold til omkringliggende brennbare materialer samt at brenselet blir håndtert på en forsvarlig måte. Det er også viktig at det sørges for tilstrekkelig ventilasjon i oppstillingsrommet.

DSB har ingen typegodkjenningsordning for slike peiser, men ønsker å fokusere på følgende sikkerhetsaspekter:

 • Oppheng på vegg
 • Avstander til brennbare materialer ved plassering av peisen
 • Plassering av bordmodeller og barn
 • Krav til ventilasjon i rommet
 • Påfylling av bio-etanol

Krav til dokumentasjon

 • For å kunne dokumentere at slike peiser er formålstjenlige og har en sikker utførelse, slik brann- og eksplosjonsvernlovens § 26 krever, er det viktig at importør har tilgjengelig prøverapporter, fortrinnsvis utstedt av en uavhengig prøveinstans, som viser at det er foretatt fyringstekniske forsøk og temperaturmålinger og avgassanalyser med tilfredsstillende resultat.
 • Hvis slike prøver ikke er utført, bør det tas kontakt med anerkjent prøveinstans for utarbeidelse av slik produktdokumentasjon eller evt. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut www.sp.se
 • Hvis en flyttbar peis krever minimumsavstand til for eksempel bakvegg for å unngå overoppheting, bør dette sikres ved påmontering av distansestykker slik at sikkerhet bygges inn som del av peisen.
 • Med hver peis skal medfølge monterings-, bruks- og vedlikeholdsinstruks på norsk med tilstrekkelig informasjon til brukeren slik at det oppnås betryggende installasjon, drift og vedlikehold. Av innhold nevnes spesielt:
  • At det kun brukes festemateriell som er egnet for veggen som biopeisen skal monteres på og at ikke plugger som benyttes er av plast eller lignende som kan smelte
  • Minimumsavstander til brennbare materialer, alle retninger
  • Husdyr og unger kan medføre en stor risiko dersom de oppholde seg alene i rommet når biopeisen brenner.
  • Det må på en entydig måte fremgå behov for tilstrekkelig og kontinuerlig ventilasjon i rommet, og at peisene ikke må stå i små tette rom. Bioetanol forbruker oksygen ved forbrenning i tillegg til at avgassene (CO2) tilføres samme rom. Det bør derfor angis minimum romstørrelse.
 • Peisene må merkes med produktnavn og typebetegnelse, brenseltype, produsentens navn og produksjonsland, samt navn og adresse til importør. Det bør også vurderes om viktig informasjon fra bruksanvisningen bør påføres peisen i form av advarselsetninger på norsk, hvis slik informasjon er viktig for sikker bruk.

Importørens plikter

 • Det må foretas en risikovurdering av peisene i henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5 annet ledd nr. 6.
 • Produktet reguleres av brann- og eksplosjonsvernloven og produktkontrolloven. Både importør og distrubutør har en aktsomhetsplikt etter produktkontrolloven § 3, og skal treffe rimelige tiltak for å forebygge helseskade. Produktkontrolloven oppstiller et generelt sikkerhetskrav for alle produkter og § 3b viser bla til kriterier for vurderingen av sikkerheten.
 • Av brann- og eksplosjonsvernloven § 26 fremgår at produkter som benyttes ved håndtering av farlig stoff skal være utført slik at de er formålstjenlige og sikre. De skal til enhver tid være i slik stand at det ikke oppstår fare for brann, eksplosjon eller annen ulykke. Montering skal være utført fagmessig og betryggende.
 • Sikkerheten med produktet må dokumenteres.
 • Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen § 6 som omhandler maksimal tillatt oppbevaring i visse typer av objekt.
 • For transport av brannfarlig vare /bio-etanol vises til forskrift om transport av farlig gods (ADR), kap 3-4.
 • Når det gjelder faremerking av beholderne for etanol skal det lages en merkeetikett i samsvar med bestemmelsene i forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier.

Ovenstående regelverk er tilgjengelig på www.lovdata.no

Les mer om importørens, distributørens og produsentens forpliktelser her.