Analyser av krisescenarioer

DSB har gjort risikoanalyser av alvorlige hendelser som kan ramme det norske samfunnet siden 2011. Nå er 25 analyser samlet i en ny, oppdatert samlerapport "Analyser av krisescenarioer 2019".

Analysene har vært presentert i årlige samlerapporter fram til 2014 og siden i delrapporter for hver analyse. I 2017 skiftet publikasjonen navn fra Nasjonalt Risikobilde (NRB) til Analyse av krisescenarioer (AKS).
I februar 2019 kom en oppdatert samlerapport med 25 analyser av krisescenarioer (AKS). Grunnstrukturen i AKS er en inndeling i risikoområder. Til hvert av de 16 risikoområdene er det en til tre risikoanalyser av hendelser, som er konkretiserte til spesifikke scenarioer. Analysene dekker både naturhendelser, store ulykker, tilsiktede hendelser og forsyningssvikt.

Analysemetoden har vært i kontinuerlig utvikling siden den første rapporten ble utgitt i 2011. Vurderinger av sårbarhet, usikkerhet og overførbarhet inngår nå i analysene – i tillegg til vurderinger av sannsynlighet og konsekvenser.

Siden forrige samlerapport i 2014 er det utarbeidet åtte nye risikoanalyser: Matbåren smitte, Skoleskyting, Regnflom i by, Varslet skred i Åknes, Sykdomsutbrudd med antibiotikaresistente bakterier, Legemiddelmangel, Global svikt i produksjonen av korn og Hybrid angrep mot Norge (gradert rapport).

Alle publikasjoner i serien