Analysar av krisescenario 2019 (nynorsk utgåve)


DSB har gjeve ut risikoanalysar av scenario sidan 2011. Analysane omhandlar risiko knytt til katastrofale hendingar som kan ramme det norske samfunnet og som vi bør vere førebudd på å møte. Analysane omfattar naturhendingar, store ulukker og tilsikta handlingar.

Rapport

Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-480-2 (PDF)
HR-nummer
2408
Utgitt