Analyser av krisescenarioer 2019


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. DSB har utgitt risikoanalyser av scenarioer siden 2011. Analysene omhandler risiko knyttet til katastrofale hendelser som kan ramme det norske samfunnet og som vi bør være forberedt på å møte. Analysene omfatter naturhendelser, store ulykker og tilsiktede handlinger.

Bilde av rapportens forside

Rapport

Last ned PDF (34,8MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-472-7 (PDF)
HR-nummer
2401
Utgitt

I Analyser av Krisescenarioer 2019 (AKS) presenterer vi 16 risikoområder som har det til felles at de inneholder farer eller trusler som kan utløse alvorlige hendelser for det norske samfunnet.

Risikoanalysene i AKS går på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer for å få fram kunnskap og skape bevissthet om det brede spekteret av følgehendelser og konsekvenser.

Nynorsk og engelsk versjon