Risikoanalyse av strømrasjonering


Formålet med analysen er å vurdere risiko knyttet til strømrasjonering, med spesiell vekt på å kartlegge følgehendelser og hvilke konsekvenser disse får for befolkningen og samfunnsverdiene.

Rapport

Last ned PDF (9,6MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-538-0 (PDF)
HR-nummer
2463
Utgitt

Analysen er utført høsten 2022 av DSB på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD). DSB har innhentet informasjon fra flere kilder, inklusive fagmyndigheten Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). En viktig informasjonskilde var et analyseseminar som ble avholdt med 40 deltakere fra berørte sektormyndigheter, regionale og lokale myndigheter, samt næringslivet.