Nyhetsbrev - kjemikaliesikkerhet, desember 2021

, Nyhet


Aktuelle nyheter innen farlig stoff, farlig gods og eksplosiver. Les siste nytt fra tilsyn, samtykker, regelverk og veiledninger.

Tilsyn

Tilsynsresultatene oppdateres løpende på denne siden.

Aktuelt

DSB har gjennomført tilsyn med SAR AS. Bakgrunnen for tilsynet er eksplosjonen og den påfølgende brannen som inntraff ved Returkraft AS sitt gjenvinningsanlegg i Kristiansand 24.06.21. SAR AS har som avsender av farlig gods levert en forsendelse til transport som ikke var i samsvar med kravene i ADR når det gjelder klassifisering. SAR må bekrefte til DSB at deres interne prosedyrer og praksis for transportklassifisering av avfall er rettet opp i henhold til regelverket innen 13.12.21.

DSB har gjennomført tilsyn med Jotun AS avd. Gimle, Sandefjord. Bakgrunnen for tilsynet var oppfølging av brannen som oppsto i virksomhetens energisentral 15.09.2021. Det ble avdekket to avvik under tilsynet. Virksomheten følger ikke i tilstrekkelig grad opp at internkontrollen utøves som forutsatt og virksomheten hadde ikke egnet slokkeutstyr tilgjengelig under brannen i energisentralen. Jotun må innen 14.02.22 bekrefte plan for lukking av avvik. DSB vil også følge opp virksomheten når det gjelder rotårsak til lekkasjen/brannen, når pågående analyser og undersøkelser er ferdigstilt.

banner_nyhetsbrev.jpgBilder fra tilsyn ved Jotun avd. Gimle. Foto: DSB

Fyrverkerisesongen 2021

Trygg bruk av fyrverkeri (sikkerhverdag.no)

Kjøretøy som skal transportere fyrverkeri – disse kravene gjelder

Regelverk

Forslag til forskrift om pyrotekniske artikler ble sendt Justis- og beredskapsdepartementet 12.11.21, med anmodning om fastsetting. Se også presisering om forskriften som angår norske fotballarenaer.

Samtykker

Veiledning

>> Faktaark: Sikker oppbevaring av eksplosiver

>> Veiledning: Risikovurdering og håndtering av branner i Litium-ion batterier

>> Guidelines for quantitative risk analysis of facilities handling hazardous substances

>> Temaveiledning til storulykkeforskriften § 7 om strategi for å forebygge og begrense storulykker

Jobb i DSB?

Se ledige stillinger