Høring - søknad om samtykke til utvidelse av eksisterende fabrikk på Herøya i Porsgrunn kommune

Yara Norge AS avd. Porsgrunn planlegger å utvide eksisterende fabrikk ved å bygge et elektrolyseanlegg på Herøya, gnr./bnr. 56/441, i Porsgrunn kommune.

Yara Porsgrunn produserer nitrogenbaserte produkter som plantenæring til landbruket, og gasser og kjemikalier til bruk i annen industri. Råvarer transporteres inn til anlegget og produkter ut, via båter, rørledninger, tankbiler og lastebiler.

Yara Norge AS, avd. Porsgrunn har søkt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om samtykke til utvidelse av eksisterende fabrikk i Hydrovegen 55, gnr./bnr. 56/441 i Porsgrunn kommune.

Den omsøkte utvidelsen gjelder etablering av et elektrolyseanlegg i tilknytning til eksisterende fabrikk for produksjon av ammoniakk. Elektrolyseanlegget vil produsere hydrogen og oksygen fra vann og elektrisitet. Hydrogen fra det nye elektrolyseanlegget skal erstatte en andel av hydrogenet som i dag inngår i ammoniakkproduksjonen, slik at total mengde farlig stoff i fabrikken ikke øker.

Yara Porsgrunn har allerede en fabrikk på stedet hvor de håndterer brannfarlig og oksiderende stoffer. Yara Porsgrunn er omfattet av storulykkeforskriften fordi den totale mengden farlig stoff i fabrikken er større enn mengdegrensene i storulykkesforskriften vedlegg 1.

Som storulykkevirksomhet er Yara Porsgrunn pliktig til å innhente samtykke fra DSB ved vesentlige endringer på eksisterende anlegg. Denne plikten følger av forskrift om forskrift om håndtering av farlig stoff § 17.

DSB mottok søknad om samtykke til endring i eksisterende fabrikk 04.06.2021, og en revidert versjon av søknaden 26.10.2021. Samtykkesøknaden består av beskrivelse av utvidelse, risikovurderinger, beskrivelser av tiltak for å forebygge ulykkeshendelser på anlegget, opplysninger om drift, teknisk underlag, mm.

Søknaden omfatter kun endringen i Yaras eksisterende fabrikk på Herøya. DSBs saksbehandling skal sikre at virksomheten som søker om samtykke er skikket til håndtering av farlig stoff, at anlegg og utstyr er sikkert og at risikoen som omgivelsene utsettes for er akseptabel.

Det er utarbeidet risikokonturer for Herøya Industripark, som ligger til grunn for hensynssoner rundt industriparken og som er implementert i kommuneplanens arealdel i Porsgrunn kommune. Risikokonturene viser individuell risiko omkring virksomheten. Individuell risiko er den statistiske frekvensen for å omkomme for en person som befinner seg på et bestemt punkt i nærheten av industriparken hele døgnet, i et helt år. Risikokonturene beregnes ved at frekvens for å omkomme beregnes for hver enkelt uhellshendelse som kan oppstå på anlegget, i alle punkter i beregningsområdet, og summeres.

Det vil ikke bli noen endring i verken 10-5 -, 10-6 - eller 10-7 –risikokonturene.

>> Les hele høringsnotat (PDF)

DSB ber om at eventuelle uttalelser til saken sendes pr. e-post til postmottak@dsb.no innen høringsfristens utløp 10.01.2022. Innspill bes merket med saksnr. 2020/9572.

Høringen skjer på vegne av virksomheten og dekker således pliktene virksomheten har til å innhente uttalelser etter brann- og eksplosjonsvernloven § 24.