Vedtak – Samtykke til etablering av reservelokasjoner for bunkring av LNG til Kystruten

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gav 10.12.2021 Gasnor AS samtykke til å gjennomføre bunkring av kystrutens fartøyer i Trondheim, Brønnøysund, Sandnessjøen og Bodø.

Bunkring av fartøyene skal hovedsakelig skje i Bergen. Lokasjonene omfattet av samtykket er å betrakte som reservelokasjoner når værforhold eller andre operasjonelle forhold gjør det nødvendig å etterfylle bunkers. Bunkringene gjennomføres med tankbil ved dedikerte kaiområder.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, etter søknad fra Gasnor AS datert 29.06.2021.