Presisering om pyroforskriften

, Nyhet


Vi registrerer at det er noen misforståelser rundt arbeidet med ny forskrift om pyrotekniske artikler. Her er derfor en presisering fra DSB.

I en NTB-sak som gikk ut tirsdag 2. november sto det at Norges Fotballforbund på en pressekonferanse samme dag skal ha uttalt at de har et tett samarbeid med DSB for å liberalisere reglene for bruk av pyrotekniske artikler. Dette var en feilsitering, som ble rettet av NTB i går ettermiddag. Den opprinnelige saken er imidlertid gjengitt i en rekke medier, og har derfor skapt usikkerhet og spørsmål. Vi ønsker derfor å presisere at det ikke eksisterer et slikt samarbeid.

DSB forvalter og utarbeider, etter delegasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet, de nasjonale forskriftene for håndtering av pyrotekniske artikler.

Ny forskrift om pyrotekniske artikler var på høring i perioden mars – juni i år. Over 120 instanser ga innspill i høringen. 

Vi ser at det også bredt seg en misoppfatning om at forslaget til ny forskrift vil medføre et totalforbud av bruk av pyrotekniske artikler på fotballstadion. Det er ikke riktig. Det som er riktig, er at det ikke skal brukes pyrotekniske artikler i kategori P, da disse er laget for tekniske formål og ikke til underholdning.

Det fremkommer klart i forslaget til forskrift at pyrotekniske artikler skal brukes til det de er bestemt for og i tråd med intensjonen i den kategorien artiklene er klassifisert for. Det er artikler i kategori F som skal brukes til underholdning. DSB mener at det er produkter i kategorien F som vil kunne brukes til å lage stemning på en fotballstadion.

Det må også skilles mellom hva som er tillatt oppe på tribunen blant publikum og på avgrensede områder på stadion. Forslaget til ny forskrift viderefører et alminnelig aktsomhetskrav om at alle som håndterer pyrotekniske artikler skal vise alminnelig aktsomhet for å forebygge brann, eksplosjon og misbruk av pyrotekniske artikler. Kravet om at alle som bruker pyrotekniske artikler skal bruke disse til det de er bestemt for, og i tråd med anvisningen og sikkerhetsinformasjonen fra produsent og importør, videreføres også.

I forslaget til forskrift er det imidlertid en innskjerping av når forbruker fritt kan bruke fyrverkeri, som også vil berøre bruk på fotballstadion. Forbruker kan kun fritt bruke fyrverkeri på nyttårsaften mellom klokken 18:00 og 1. januar klokken 02:00. Skal det brukes fyrverkeri på andre tidspunkt må det søkes om en tillatelse fra brann- og redningsvesenet og eventuelt også fra politiet etter politivedtektene. 

 

Det er kun profesjonelle pyroteknikere som etter en innvilget søknad kan bruke fyrverkeri på andre tidspunkt enn nyttårsaften. Det betyr at det enten må brukes en F4 pyrotekniker eller en scenepyrotekniker. En scenepyrotekniker vil kunne bruke både publikumstilgjengelig fyrverkeri i kategori F2 og F3 og pyrotekniske sceneeffekter i kategori T1 og T2. De ulike klubbene vil ha mulighet til å utdanne scenepyroteknikere. Kurset for å bli sertifisert som scenepyrotekniker går over tre dager.

DSB sender i disse dager forslaget til ny forskrift om pyrotekniske artikler over til Justis- og beredskapsdepartementet med anmodning om fastsettelse.