Høring: Endring av forskrift om landtransport av farlig gods

DSB sender på høring forslag til endringer i forskrift om landtransport av farlig gods (landtransportforskriften).

Formålet med forskriftsendringen er å gi regler for utpeking av kontrollorgan som skal godkjenne, kontrollere og prøve emballasje, tanker og bulkcontainere til transport av farlig gods og regler for utøvelse av rollen som kontrollorgan.

Hovedinnholdet i forslaget er:

Et nytt kapittel 6a med regler for kontrollorganer for emballasje, tanker og bulkcontainere for landtransport av farlig gods, herunder bestemmelser om:

  • krav til akkreditering av virksomheter som ønsker å bli utpekt av DSB som kontrollorgan    
  • organisatoriske krav til kontrollorganer og kontrollorganenes oppgaver
  • kontrollorganers mulighet til å sertifisere kontrollører for IBC 
  • kontrollorganers mulighet til å etablere internorganer for kontroll av tankkjøretøyer med atmosfæriske tanker beregnet for klasse 3, (brannfarlige væsker) og krav til overvåking av etablerte internorganer
  • kontrollorganers rapporteringsplikt til DSB
  • kontrollorganers adgang til å ta gebyr for sine tjenester
  • tydeliggjøring av at forvaltningsloven gjelder for kontrollorganer og at enkeltvedtak som kontrollorganer fatter kan påklages til DSB
  • bestemmelser om tilsyn med kontrollorganer, og om reaksjonsmidler ved brudd på forskriften.

>> Les og svar på høringen i DSBs høringssystem

Fristen for å gi uttalelser til høringen er 20. desember 2021.