Tilsynsresultater

Her publiserer vi løpende nyheter fra våre tilsyn. Vi gjennomfører tilsyn for å kontrollere at virksomheter opererer i tråd med regelverket. Dersom det oppdages brudd på regelverket, følger vi opp med hensiktsmessig reaksjonsmiddel.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Følgende temaer var sentrale under tilsynet:

– Oppfølging etter alvorlige hendelser i 2023
– Vedlikehold og systematisk tilstandskontroll av anlegget
– Informasjon til allmennheten

Det ble avdekket tre avvik under tilsynet. Ineos Rafnes AS har blant annet mangler knyttet til:

– Dokumentasjon i forbindelse med organisasjonsendring
– Informasjon gitt til allmennheten om sikkerhetstiltak
– Risikovurdering for oppbevaring av farlig stoff

Som en del av DSBs oppfølging av tekniske kontrollorganer utpekt etter forskrift om trykkpåkjent utstyr, er det gjennomført tilsyn med Nortic AS. Tema for tilsynet var:

 • organisering av det tekniske kontrollorganet
 • dokumenthåndtering, kvalitetssystem og IK-system
 • kompetanse, ​regelverk og standardisering innen utpekingsområdet
 • ​gjennomgang av utvalgte oppdrag
 • akkreditering


Det ble gitt ett avvik under tilsynet knyttet til det tekniske kontrollorganets plikter ved samsvarsvurdering. For ett av oppdragene som ble gjennomgått under tilsynet, kunne ikke Nortic AS dokumentere å ha kontrollert hvilket materialsertifikat som gjelder for hvilken del den aktuelle beholderen er satt sammen av.

Tilsynet ble rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av eksplosiver.

Tema for tilsynet var vedlikehold og systematisk tilsynskontrolloppfølging av siste tilsyn etter storulykkeforskriftenulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser

Tilsynet ble gjennomført ved virksomhetens hovedkontor, med fysisk befaring på to anlegg og digitalt sluttmøte.

Det ble avdekket åtte avvik under tilsynet.

Utgangsstoffer for eksplosiver er strengt regulert for å hindre at stoffene kommer på avveie og kan misbrukes til å lage ulovlige eksplosiver.

I mars 2023 ble konsentrasjonsgrensen for nitrometan som er tillatt for privatpersoner redusert fra 30 til 16 vektprosent. Det betyr at det nå er forbudt å selge nitrometan over 16 vektprosent til privatpersoner eller virksomheter uten yrkesmessig behov. Drivstoff til modellkjøretøy som inneholder mer enn 16 vektprosent nitrometan er omfattet av forbudet. 

DSB har på bakgrunn av endret regelverk gjennomført tilsyn med forhandlere av nitrometan til modellkjøretøy. Tema for tilsynet var forbudet for privatpersoner eller andre uten yrkesmessige behov, kartlegging av risiko og virksomhetens plikt til å rapportere om mistenkelige transaksjoner, svinn og tyveri.

Generelt viser tilsynsresultatene at bransjen har rettet seg etter de nye reguleringene, men at ikke alle var kjent med at de er omfattet av forskriftens krav til blant annet å rapportere mistenkelige transaksjoner, svinn og tyveri.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff. Følgende temaer var sentrale under tilsynet:

 • Vilkår i samtykke fra DSB
 • Vedlikehold og systematisk tilstandskontroll av anlegget
 • Uhell og ulykker
 • Sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods

Det ble avdekket tre avvik under tilsynet. Virksomheten har blant annet mangler knyttet til sikkerhetsrapport, tilstandskontroll og ledelsens gjennomgang for systematisk overvåking av styringssystemet for å forebygge og begrense storulykke.

Det ble utført tilsyn på sementfabrikken og kalksteinsbruddet. Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff og eksplosiver.

Følgende temaer var sentrale under tilsynet:

– vedlikehold og systematisk tilstandskontroll
– oppfølging av uhell og ulykker
– oppfølging av tidligere storulykketilsyn

Det ble avdekket fem avvik under tilsynet. Virksomheten har blant annet mangler når det gjelder:

– rapportering av uhell og ulykker
– endringsledelse innen vedlikehold
– systematisk tilstandskontroll

 

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Følgende temaer var sentrale under tilsynet:

– oppfølging av forrige storulykketilsyn (Miljødirektoratet, 2020)
– vedlikehold og systematisk tilstandskontroll
– uhell og ulykker
– sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods.

Det ble avdekket fem avvik under tilsynet:

1. Oppdatert melding etter storulykkeforskriften § 6 er ikke sendt DSB innen fristen.
2. Adesso Bioproducts AS’ prosedyrer/instrukser for sikker drift er ikke tilfredsstillende.
3. Adesso Bioproducts AS har ikke sørget for at hele anlegget er underlagt systematisk tilstandskontroll utført av uavhengig kontrollør.
4. Adesso Bioproducts AS kan ikke i tilstrekkelig grad dokumentere vedlikehold av anlegget.
5. Adesso Bioproducts AS har ikke tilfredsstillende prosedyrer/instrukser for oppfølging av storulykker/nestenulykker.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff. Følgende temaer var sentrale under tilsynet:

– oppfølging av forrige storulykketilsyn (Arbeidstilsynet, 2022)
– vedlikehold og systematisk tilstandskontroll
– sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods.

Det ble avdekket tre avvik under tilsynet:

1. Univar Solutions AS har ikke prosedyrer/instrukser for vedlikehold og tilstandskontroll.
2. Univar Solutions AS har ikke sørget for at alt utstyr som benyttes til håndtering av farlig stoff er underlagt systematisk tilstandskontroll utført av uavhengig kontrollør.
3. Univar Solutions AS kan ikke i tilstrekkelig grad dokumentere vedlikehold av anlegget.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff. Følgende temaer var sentrale under tilsynet: 

 • Vedlikehold og tilstandskontroll
 • Oppfølging av uhell og ulykker, inkludert uønskede tilsiktede handlinger


Det ble avdekket tre avvik under tilsynet. Virksomheten har mangler når det gjelder:

 1. Prosedyrer for vedlikehold og tilstandskontroll.
 2. Ledelsens gjennomgåelse med systematisk overvåkning av styringssystemer for å forebygge og begrense storulykke.
 3. Oppdatert risikovurdering for anlegget med farlig stoff.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Følgende temaer var sentrale under tilsynet:

 • Vedlikehold og systematisk tilstandskontroll
 • Oppfølging av uhell og ulykker
 • Sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods

Det ble avdekket fem avvik under tilsynet:

 • Virksomhetens oversikt over organisasjon, oppgaver og ansvarsområder for personell som skal forebygge og begrense storulykker er mangelfull.
 • Virksomhetens rutiner for vedlikehold og tilstandskontroll av anlegget, og etterlevelsen av disse, er mangelfulle.
 • Virksomheten verken gjennomfører eller dokumenterer ledelsens årlige gjennomgang i tråd med storulykkeforskriften.
 • Deler av anlegget hvor det håndteres farlig stoff er ikke gjenstand for systematisk tilstandskontroll.
 • Virksomheten har ingen prosedyre for ekstern rapportering av ulykker med farlig stoff, storulykker eller tilløp til slike.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff. Følgende temaer var sentrale under tilsynet:

 • overordnet styringssystem
 • vedlikehold og systematisk tilstandskontroll
 • oppfølging av uhell og ulykker
 • sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods

Det ble avdekket ett avvik under tilsynet:

 • det overordnede styringssystemet er mangelfullt i sin oppfyllelse av kravene i vedlegg III til storulykkeforskriften. Dette gjelder blant annet mangelfulle prosedyrer for vedlikehold, tilstandskontroll og ekstern rapportering av uhell og ulykker.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Følgende temaer var sentrale under tilsynet:
– vedlikehold og systematisk tilstandskontroll
– oppfølging av uhell og ulykker
– sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods

Det ble avdekket tre avvik under tilsynet. Virksomheten har mangler når det gjelder:
– Strategi for å forebygge og begrense storulykker
– Ekstern rapportering av uhell og ulykker
– Prosedyrer og instrukser for tilstandskontroll

Tilsynet var rettet mot konsernets systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff. Følgende temaer var sentrale under tilsynet:

 • Vedlikehold og aldring
 • Avvikssystem og oppfølging av uønskede hendelser (uhell, ulykker og tilløp til slike med farlig stoff)
 • Risikokartlegging og oppfølging

 

Det ble avdekket tre avvik under tilsynet. Virksomheten har mangler når det gjelder:

 • Systematisk tilstandskontroll av rørsystemer utført av uavhengig kontrollør
 • Rapportering av uhell i forbindelse med håndtering av farlig stoff til DSB
 • Forebyggende sikkerhetstiltak

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Følgende temaer var sentrale under tilsynet:

 • vedlikehold og systematisk tilstandskontroll
 • oppfølging av uhell og ulykker
 • eksplosjonsvern
 • risikovurdering
 • sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods

Det ble avdekket fem avvik under tilsynet. Virksomheten har mangler når det gjelder:

 1. Eksplosjonsverndokument og oppfølging av eksplosjonsvern.
 2. Prosedyre for identifikasjon og vurdering av risiko.
 3. Prosedyre/instruks for tilstandskontroll og vedlikehold av anlegget.
 4. Prosedyre for intern og ekstern rapportering av storulykker eller nestenulykker, samt prosedyre for granskning og oppfølging av hendelser.
 5. Innmeldingen av farlige stoff til DSB.

I 2022/2023 gjennomførte DSB en tilsynsaksjon med sikkerhet ved lekeland og trampolineparker (aktivitetsparker). Vi valgte aktivitetsparker fordi det har vært en økning i meldinger om ulykker og uønskede forhold ved slike anlegg de siste årene, og fordi barn er en særlig sårbar gruppe. Målet var å styrke sikkerheten ved aktivitetsparker i hele landet, og øke forbrukernes kunnskap om sikkerhet ved aktiviteter i slike parker.

DSB valgte ut ni aktivitetsparker for tilsynsaksjonen, basert på informasjon fra politiet, bekymringsmeldinger om farlige forhold og medieomtale av ulykker.

Tilsynsaksjonen avdekket følgende alvorlige avvik:

 1. Virksomheter manglet kunnskap om plikten til å melde fra om alvorlige hendelser
 2. Virksomheter manglet rutiner knyttet til fordeling av ansvar og oppgaver
 3. Virksomheter manglet dokumentasjon av risikovurderinger
 4. Virksomheter manglet rutiner på risikoreduserende tiltak, herunder ettersyn og vedlikehold
 5. Virksomheter manglet system for en jevnlig gjennomgang av internkontrollsystemet

>> Tilsynsaksjon på aktivitetsparker 2022/2023
>> Les nyhetssaken på dsb.no

Som en del av DSBs oppfølging av tekniske kontrollorganer utpekt etter forskrift om trykkpåkjent utstyr, er det gjennomført tilsyn med DNV AS. Tema for tilsynet var:

 • organisering av det tekniske kontrollorganet
 • dokumenthåndtering, kvalitetssystem og IK-system
 • kompetanse​regelverk og standardisering innen utpekingsområdet​
 • gjennomgang av utvalgte oppdrag
 • akkreditering


Det ble gitt to avvik under tilsynet:

 1. Årsrapport for 2022 er ikke levert innen utløpet av 1. kvartal 2023.
 2. For ett av oppdragene som ble gjennomgått, er full fremgangsmåte for samsvarsvurdering av sammenstillinger ikke fulgt.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff. Følgende temaer var sentrale under tilsynet:

 • vedlikehold og systematisk tilstandskontroll
 • oppfølging av siste tilsyn etter storulykkeforskriften

 

Det ble avdekket 2 avvik under tilsynet. Virksomheten har mangler når det gjelder:

 • prosedyrer og instrukser for vedlikehold
 • å unngå antenning av eksplosiv atmosfære

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff. Følgende temaer var sentrale under tilsynet:

 • Vedlikehold og systematisk tilstandskontroll
 • Oppfølging av uhell og ulykker, inkludert uønskede tilsiktede handlinger
 • Sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods

Det ble avdekket 4 avvik under tilsynet. Virksomheten har mangler når det gjelder:

 • prosedyrer og instrukser for vedlikehold og tilstandskontroll
 • å dokumentere hvordan ulykker med farlig stoff, storulykker eller tilløp til slike følges opp internt og rapporteres eksternt.
 • kartlegging av farer og problemer med hensyn på håndteringen av farlig stoff og på denne bakgrunn vurdere risiko
 • tennkildekontroll og merking av ex-soner

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff og følgende tema;

 • Vedlikehold og systematisk tilstandskontroll, herunder håndtering av risiko forbundet med økende alder på utstyr
 • Oppfølging av uhell og ulykker
 • Oppfølging av siste tilsyn etter storulykkeforskriften
 • Sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods

 
Det ble gitt to avvik under tilsynet:

 1. Virksomhetens prosedyre for tilstandskontroll og vedlikehold av anlegg og utstyr er mangelfull.
 2. Det er ikke gjennomført systematisk tilstandskontroll av uavhengig kontrollør av anlegget hvor det håndteres TDI.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff, og omfattet følgende temaer:

 • Oppfølging og tiltak etter forrige storulykketilsyn
 • Vedlikehold og aldring
 • Oppfølging og rapportering av uhell
 • Sikkerhetsrådgiver

Det ble avdekket to avvik under tilsynet:

 1. Virksomhetens tennkildekontroll, områdeklassifisering og merking av ex-soner har mangler
 2. Identifikasjonsmerking av utstyr og rørsystemer er mangelfull

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Følgende temaer var sentrale under tilsynet:

 • Oppfølging etter forrige storulykketilsyn
 • Vedlikehold og aldring
 • Oppfølging av storulykker, ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser
 • Sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods

 

Det ble avdekket 5 avvik under tilsynet. Virksomheten har blant annet mangler når det gjelder:

 • prosedyrer for vedlikehold, oppfølging og rapportering av ulykker og nestenulykker
 • ledelsens gjennomgang for systematisk overvåking av styringssystemet for å forebygge og begrense storulykke

DSB har gjennomført konserntilsyn med Air Liquide Skagerak AS i Porsgrunn. Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff. Det ble gjennomført befaring på to av virksomhetens storulykkeanlegg i Porsgrunn og Sandefjord.

Følgende temaer var sentrale under tilsynet:

- Oppfølging og tiltak etter forrige storulykketilsyn
- Oppfølging av storulykker, ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser
- Sikring av farlige kjemikalier mot uønskede tilsiktede hendelser
- Styring og risikovurdering av endringer
- Risikovurdering og -analyse
- Vedlikehold

Det ble avdekket tre avvik under tilsynet:
- Prosedyre sikrer ikke i tilstrekkelig grad ekstern rapportering av storulykker og nestenulykker
- Prosedyrer for sikker drift og vedlikehold er mangelfulle når det gjelder å ivareta sikkerheten ved utkobling av sikkerhetsfunksjoner
- Etter endring av storulykkeanlegget på Herøya er ikke sikkerhetsrapporten oppdatert

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av eksplosiver.

Tema for tilsynet var:

 • oppfølging og tiltak etter forrige storulykketilsyn
 • ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser
 • oppfølging av storulykker
 • sikring av eksplosiver mot uønskede tilsiktede handlinger


Det ble avdekket 3 avvik og gitt 3 anmerkninger under tilsynet.

DSB har utført markedstilsyn med Skåland Rør & Industrimontasje AS etter forskrift om trykkpåkjent utstyr. Tilsynet var rettet mot produsentens forpliktelser etter forskrift om trykkpåkjent utstyr, herunder utstedelse av samsvarserklæringer og fremgangsmåter for samsvarsvurderinger.

Det ble gitt 4 avvik under tilsynet:

 1. Virksomheten har ikke tilstrekkelig oversikt over kravene i forskrift om trykkpåkjent utstyr.
 2. Virksomheten har ikke benyttet full framgangsmåte for samsvarsvurdering av sammenstillinger.
 3. Et kategori-II damprør er feilklassifisert som kategori I og derav ikke samsvarsvurdert etter riktig fremgangsmåte.
 4. Samsvarserklæringene som virksomheten utsteder er ikke iht. kravene i forskriften.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff, og omfattet følgende temaer:

 • Oppfølging og tiltak etter forrige storulykketilsyn
 • Oppfølging av storulykker, øvrige ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser
 • Eksplosjonsvern, sikring og risikovurdering

 

Det ble avdekket to avvik under tilsynet:

 1. Virksomheten har ikke prosedyre(r) for ekstern rapportering av storulykker/nestenulykker, og virksomhetens prosedyre for granskning og oppfølging av hendelser har mangler.
 2. Virksomhetens eksplosjonsverndokument og oppfølging av eksplosjonsvern har mangler.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Følgende temaer var sentrale: Oppfølging av storulykker, ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser, vedlikehold og tilstandskontroll, oppfølging av dominovedtak med nabovirksomheter og sikkerhetsrådgivers plikter knyttet til transport av farlig gods.

Det ble gitt fire avvik under tilsynet:

 • Virksomheten har mangler i sitt styringssystem når det gjelder å dokumentere hvordan ulykker med farlig stoff, storulykker eller tilløp til slike følges opp internt og rapporteres eksternt.
 • Virksomhetens informasjon til allmennheten er mangelfull.
 • Virksomheten har mangler i sitt system for overvåking og kontroll av anleggets tilstand med tanke på økende alder av utstyr.
 • Virksomheten kan ikke dokumentere at kravene til beredskapsplaner er ivaretatt.

DSB har gjennomført tilsyn med Ineos Rafnes AS i Bamble kommune. Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Følgende temaer var sentrale under tilsynet: Oppfølging av uhell, ulykker og tilløp til slike, beredskap og øvelser og kartlegging av sikringsforhold ved virksomheten.

Det ble gitt fire avvik under tilsynet:

 1. Ineos Rafnes AS har ikke prosedyre/instruks som sikrer rapportering av storulykker eller nestenulykker til DSB.
 2. Beredskapsplanen til Ineos Rafnes AS inneholder ikke alle opplysningene som angitt i storulykkeforskriften vedlegg IV.
 3. Ineos Rafnes AS gjennomgår og oppdaterer ikke beredskapsplanen i overensstemmelse med kravene i storulykkeforskriften § 11 fjerde ledd bokstav b), og har ikke prosedyrer og instrukser for å vedlikeholde beredskapsplanen.
 4. Ineos Rafnes AS har ikke prosedyre/instruks som sikrer at beredskapsplanen øves og testes i overensstemmelse med kravene i storulykkeforskriften § 11 fjerde ledd bokstav a).

DSB har gjennomført tilsyn med Veidekke sin asfaltfabrikk i Skien. Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Følgende temaer var sentrale under tilsynet: Oppfølging av forrige storulykketilsyn i 2019, hvordan virksomheten følger opp uønskede hendelser med farlig stoff og hvordan farlig stoff sikres mot uønskede tilsiktede hendelser.

Det ble gitt tre avvik under tilsynet:

 1. Virksomheten mangler risikovurdering for LPG-anlegget.
 2. Virksomhetens prosedyrer og instrukser for tilstandskontroll og vedlikehold av LPG-anlegget er mangelfulle.
 3. Virksomheten påser ikke at ansatte har nødvendig kompetanse til håndtering av farlig stoff.

Som en del av DSBs oppfølging av tekniske kontrollorganer utpekt etter forskrift om trykkpåkjent utstyr ble det gjennomført tilsyn med Norsk Kontroll AS. Tema for tilsynet var akkreditering, bruk av standarder innen utpekingsområdet og utføring av samsvarsvurderinger.

Det ble gitt to avvik under tilsynet:

1) Norsk Kontroll AS har ikke veiledet en kunde tilstrekkelig i forbindelse med et oppdrag om utførelse av en samsvarsvurdering.

2) Norsk Kontroll AS har utstedt en samsvarserklæring etter vedlegg III modul F på tross av at utstyret ikke var i helt i samsvar med typegodkjenning.

DSB har gjennomført konserntilsyn med Gasum AS avd. Tananger. Tilsynet omfattet virksomhetens terminaler på Øra (Fredrikstad),  Norgips Norge (Drammen), Dynea (Lillestrøm) og Glava (Indre Østfold), og var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Følgende temaer var sentrale under tilsynet:

 • oppfølging og tiltak etter forrige tilsyn i ovennevnte anlegg
 • oppfølging av storulykker, ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser
 • styring og risikovurdering av endringer
 • risikokartlegging og oppfølging
 • beredskap og vedlikehold
 • sikkerhetsrådgivers plikter i forbindelse med transport av farlig gods.

 

Det ble avdekket tre avvik under tilsynet:

 1. Virksomheten sørger ikke for tilstrekkelig øving av beredskapsplanene for Glava og Dynea terminal.
 2. Eksplosjonsverndokumentene for Dynea og Glava terminal har mangler.
 3. Sonekartet for Glava terminal er ikke korrekt.

 

DSB har gjennomført tilsyn med Maarud AS på Disenå. Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Følgende temaer var sentrale under tilsynet: Oppfølging av ulykker, ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser, vedlikehold og tilstandskontroll, sikkerhetsrådgivers plikter i forbindelse med transport av farlig gods, samt kartlegging av sikringsforhold ved virksomheten.

Det ble gitt tre avvik under tilsynet:

 1. Virksomheten har ikke prosedyre for tilstandskontroll av LPG-anlegg med tilhørende utstyr, og prosedyre for vedlikehold er delvis utdatert.
 2. Virksomhetens prosedyre for ekstern rapportering av storulykker og nestenulykker er mangelfull, og virksomheten har ikke rapportert uhell med farlig stoff til DSB.
 3. Virksomheten har ikke gjort tilgjengelig for allmenheten opplysninger som angitt i storulykkeforskriften vedlegg V.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Følgende temaer var sentrale under tilsynet:

 • oppfølging av DSBs tilsyn i 2021
 • oppfølging av uønskede hendelser
 • sikring av farlig stoff


Det ble gitt 3 avvik under tilsynet. Virksomheten har mangler i sitt styringssystem når det gjelder granskning og oppfølging av hendelser, samt dokumentere hvordan hendelser rapporteres eksternt.

DSB har gjennomført tilsyn med Benteler Automotive Raufoss AS. Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Følgende temaer var sentrale under tilsynet: Oppfølging av ulykker, ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser, vedlikehold og tilstandskontroll, sikkerhetsrådgivers plikter i forbindelse med transport av farlig gods, samt kartlegging av sikringsforhold ved virksomheten.

Det ble gitt fire avvik under tilsynet:

 1. Virksomheten kan ikke dokumentere at de har prosedyrer og instrukser for tilstandskontroll og vedlikehold av LPG-anlegg og tilhørende utstyr.
 2. Virksomheten kan ikke dokumentere at LPG-anlegget med tilhørende utstyr har hatt systematisk tilstandskontroll.
 3. Virksomheten har ikke prosedyre for ekstern rapportering av storulykker eller nestenulykker.
 4. Virksomheten har ikke gjort tilgjengelig for allmenheten opplysninger som angitt i storulykkeforskriften vedlegg V.  

Tilsynet ble rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av eksplosiver.

Tema for tilsynet var:

 • oppfølging og tiltak etter forrige storulykketilsyn
 • oppfølging av storulykker
 • ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser
 • sikring av eksplosiver mot uønskede tilsiktede handlinger

 

Tilsynet ble gjennomført med digitale åpnings- og sluttmøter, med fysisk befaring på tre anlegg, samt intervjuer med virksomhetens ansatte.

Tilsynet ble gjennomført med representanter fra lokalt brannvesen som observatører.

Det ble avdekket 4 avvik under tilsynet.

Tilsynet var rettet mot virksomhetenes systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff, og omfattet følgende temaer:

 • Oppfølging og tiltak etter forrige storulykketilsyn
 • Oppfølging av storulykker, øvrige ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser
 • Eksplosjonsvern, sikring og risikovurdering


Det ble avdekket fem avvik og en anmerkning under tilsynet.

Avvik:

 1. Virksomheten har ikke prosedyre(r) for ekstern rapportering av storulykker/nestenulykker, og virksomhetens prosedyre for granskning og oppfølging av hendelser har mangler.
 2. Virksomheten rapporterer ikke uhell til DSB.
 3. Virksomhetens eksplosjonsverndokument og oppfølging av eksplosjonsvern har mangler.
 4. Virksomhetens risikovurderinger har mangler.
 5. Virksomhetens innmelding av farlige stoffer til DSB er ikke i samsvar med hva som oppbevares på anlegget og må oppdateres.


Anmerkning:
Informasjon til allmennheten om sikkerhetstiltak er ikke lett tilgjengelig elektronisk.

Virksomheten er en betydelig transportør av drivstoff i Bergensområdet og er omfattet av forskrift om landtransport av farlig gods, som inkluderer ADR.

Tilsynet hadde fokus på ordningen med sikkerhetsrådgiver, opplæring, godkjenninger og vedlikehold av transportmateriellet samt oppfølging av uhell og uønskede hendelser.

Det ble gitt to avvik for følgende forhold:

 1. Virksomheten hadde ikke fungerende sikkerhetsrådgiver
 2. Manglende rapportering av uhell til DSB

Tre anmerkninger ble gitt som gjaldt manglende systematikk i virksomhetens informasjon vedrørende varslingsplaner, opplæring av den enkelte ansatte, og teknisk informasjon relatert til kjøretøytanker.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Følgende temaer var sentrale under tilsynet: Oppfølging av ulykker, ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser, drift og vedlikehold, risikovurderinger for farlig stoff, sikring av farlig stoff mot uønskede tilsiktede handlinger og eksplosjonsvern.

Det ble gitt tre avvik på følgende forhold:

 • Virksomhetens prosedyrer for sikker drift og vedlikehold
 • Virksomhetens eksplosjonsverndokument
 • Virksomhetens risikovurderinger

Virksomheten transporterer farlig gods (stykkgods) og er omfattet av forskrift om landtransport av farlig gods.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens etterlevelse av transportregelverket og deres systematiske arbeid med å forebygge mot skade på liv, helse, miljø og materielle verdier. Tema for tilsynet var sikkerhetsrådgiverordningen, opplæring , prosedyrer for forsendelse, nødprosedyrer og beredskap samt oppfølging av uhell og uønskede hendelser.

Det ble ikke avdekket noen avvik ved tilsynet. 3 anmerkninger ble gitt.

Virksomheten transporterer farlig gods i mange ulike varianter for sine kunder, og er derfor omfattet av forskrift om landtransport av farlig gods.

Tema for tilsynet var sikkerhetsrådgiverordningen, opplæring, prosedyrer for forsendelse, nødprosedyrer og beredskap samt oppfølging av uhell og uønskede hendelser.

Det ble gitt tre avvik ved tilsynet:

1) Det er ikke innført tilstrekkelige tiltak for å begrense skadevirkninger ved hendelser med farlig gods.

2) Skriftlige rutiner for rapportering av uhell inkluderer ikke nesten-uhell og tap av materielle verdier.

3) Sikkerhetsrådgiver kjenner ikke til regelbrudd som har blitt avdekket ved ADR kontroller utført av Statens vegvesen.

DSB har gjennomført tilsyn med NET emballasje- og produkttesting AS. Bakgrunnen for tilsynet er oppfølging av hendelsen 23. mai 2022, der barn kom i kontakt med salpetersyre.

Følgende tema var sentrale under tilsynet: årsaken til og tiltak iverksatt etter hendelsen 23. mai 2022, og det systematisk forebyggende arbeidet knyttet til farlig stoff.

Det ble gitt 4 avvik og 1 anmerkning under tilsynet. Virksomheten har blant annet mangler i sin risikovurdering knyttet til å kartlegge farer og problem med hensyn til håndtering av farlig stoff.

Temaer for tilsynet var virksomhetens internkontroll, tilstandskontroll, vedlikehold og beredskap med fokus på forbruksanlegg med brannfarlig gass, kuldeanlegg med ammoniakk og kjeler.

Det ble gitt 2 avvik under tilsynet:

 • Uhell med ammoniakk er ikke rapportert til DSB.
 • Virksomheten har ikke tilstrekkelige organisatoriske tiltak eller vernetiltak mot eksplosjoner.

Det ble også gitt 3 anmerkinger relatert til opplæring av personell, øving av beredskap og kalibrering av gassdetektorer.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Følgende temaer var sentrale under tilsynet: Oppfølging av ulykker, ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser, vedlikehold og tilstandskontroll, sikring og sikkerhetsrådgivers plikter i forbindelse med transport av farlig gods.

Det ble blant annet gitt avvik på følgende forhold:

 1. Virksomheten har ikke prosedyre for ekstern rapportering av storulykker eller nestenulykker, eller for granskning og oppfølging av hendelser.
 2. Virksomhetens prosedyrer og instrukser for sikker drift, tilstandskontroll og vedlikehold av anlegg og utstyr, er mangelfulle.
 3. Utstyr og rørsystem for LPG har ikke formålstjenlig og varig identifikasjonsmerking.
 4. Virksomheten har ikke i tilstrekkelig grad gjennomført tiltak for å redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Følgende temaer var sentrale under tilsynet:

Oppfølging av siste tilsyn etter storulykkeforskriften, oppfølging av storulykker, ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser, oppfølging av dominovedtak og samspill med andre aktører.

Det ble gitt 1 avvik og 2 anmerkninger under tilsynet.

Virksomheten har oppdatert informasjonen som skal gis til de som kan bli berørt av en eventuell storulykke, men denne er ikke i tilstrekkelig grad distribuert. Det har også mangelfull oppfølging av pålagt samarbeid i henhold til dominovedtak med nabobedrift.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Følgende temaer var sentrale under tilsynet:

Oppfølging av siste tilsyn etter storulykkeforskriften, oppfølging av storulykker, ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser, sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods, oppfølging av dominovedtak, samt sikring av farlig stoff.

Det ble gitt 5 avvik og 3 anmerkninger under tilsynet.

Virksomheten har mangler i sitt styringssystem når det gjelder å dokumentere hvordan ulykker rapporteres eksternt, de har ikke oppdatert informasjonen som skal gis til de som kan bli berørt av en eventuell storulykke og de har mangelfull oppfølging av pålagt samarbeid i henhold til dominovedtak med nabobedrift. De har også noen mangler i oppfølging av eksplosjonsvern og gjennomføringen av enkelte risikovurderinger.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Følgende temaer var sentrale under tilsynet:

Oppfølging av siste tilsyn etter storulykkeforskriften, oppfølging av storulykker, ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser, sikring av farlig stoff, samt sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods.

Det ble gitt 5 avvik og 4 anmerkninger under tilsynet. Virksomheten har blant annet mangler i sitt styringssystem når det gjelder å dokumentere hvordan ulykker rapporteres eksternt.

Tilsynet var rettet mot virksomhetenes systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff og omfattet følgende temaer:

- Oppfølging og tiltak etter forrige storulykketilsyn

- Oppfølging av storulykker, øvrige ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser

- Eksplosjonsvern, sikring og risikovurdering

Det ble avdekket seks avvik under tilsynet:

1) Virksomheten har ikke prosedyre(r) for intern og ekstern rapportering av storulykker/nestenulykker eller for granskning og oppfølging av hendelser.

2) Virksomheten rapporterer ikke uhell til DSB.

3) Virksomhetens eksplosjonsverndokument og oppfølging av eksplosjonsvern har mangler.

4) Virksomheten har ikke prosedyre for identifikasjon og vurdering av risiko for storulykker.

5) Virksomhetens risikovurderinger har mangler.

6) Virksomheten har ikke prosedyre/instruks for sikker drift som tar hensyn til beste praksis for å overvåke anlegget.

Tilsynet var rettet mot virksomhetenes systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff og omfattet følgende temaer:

- Oppfølging og tiltak etter forrige storulykketilsyn

- Oppfølging av storulykker, øvrige ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser

- Eksplosjonsvern, sikring og risikovurdering

Det ble avdekket fem avvik under tilsynet:

1) Virksomhetens prosedyre for ekstern rapportering av storulykker eller nestenulykker er mangelfull. Virksomheten har dessuten ikke prosedyre for granskning av hendelser med farlig stoff.

2) Virksomhetens eksplosjonsverndokument og oppfølging av eksplosjonsvern har mangler.

3) Virksomheten kan ikke dokumentere nødvendig kompetanse på drift av LNG-anlegget.

4) Den systematiske tilstandskontrollen av utstyr/anlegg for håndtering av fenol og formalin er mangelfull og dessuten ikke utført av uavhengig kontrollør.

5) Virksomhetens risikovurderinger har mangler.

DSB gjennomførte tilsyn med 6 virksomheter som har tillatelse til oppbevaring av eksplosiver:

 • Det Frivillige Skyttervesen
 • Safety and Security Service
 • Kjell Foss AS Schou AS
 • Jakhelln Logistikk AS
 • Orica Norway AS

Tema for tilsynet var sikker oppbevaring av eksplosiver og virksomhetens etterlevelse av kravene i eksplosivforskriften.

Tilsynene ble gjennomført på lagerlokasjon.

Det ble totalt avdekket 18 avvik og 2 anmerkninger under tilsynene.

Tilsynet ble rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av eksplosiver herunder pyroteknikk.

Tema for tilsynet var oppfølging og tiltak etter forrige storulykketilsyn, oppfølging av storulykker, ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser, samt sikring av fyrverkeri mot uønskede tilsiktede handlinger.

Tilsynet ble gjennomført med digitale åpnings- og sluttmøter, med fysisk befaring på anlegget samt intervjuer med virksomhetens ansatte.

Tilsynet ble gjennomført i samarbeid med representanter fra lokalt brannvesen og politi.

Det ble avdekket 3 avvik og 1 anmerking under tilsynet.

Hensikten med tilsynet var å kontrollere at NET Emballasje- og produkttesting AS gjennomfører sine delegerte oppgaver etter forskrift om landtransport av farlig gods med ADR og RID, etter de vilkår som er gitt i avtalen mellom DSB og NET og i henhold til delegeringsvedtaket. NET tester og godkjenner emballasje, inkludert IBCer og storemballasje for transport av farlig gods.

Tema var gjennomføring av tester og tilhørende dokumentasjon som prøverapporter og sertifikater, samt NET sin oppfølging av emballasjeprodusenter. Tilsynet ble gjennomført i NET sine kontorlokaler i Brevik.

Det ble gitt 3 avvik og 2 anmerkninger ved tilsynet. I all hovedsak handler disse om mangler eller uoverensstemmelser i dokumentasjon fra gjennomført testing og utstedt sertifikat.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Følgende temaer var sentrale under tilsynet:

Oppfølging av siste tilsyn etter storulykkeforskriften Oppfølging av storulykker, ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser Sikring av farlig stoff og utgangsstoffer for eksplosiver Sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods

Det ble gitt 2 avvik under tilsynet. Virksomheten har mangler i sitt styringssystem når det gjelder å dokumentere hvordan ulykker følges opp internt og rapporteres eksternt.

DSB har gjennomført tilsyn med Follo Fjernvarme AS sitt storulykkeanlegg ved Ski storsenter.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker med fokus på håndtering av farlig stoff.

Tema for tilsynet var:

 1. oppfølging av storulykker, ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser
 2. Vedlikehold og tilstandskontroll
 3. Sikkerhetsrådgivers plikter ifm. transport av farlig gods.

Det ble gitt fem avvik ved tilsynet, herunder,

 1. Mangler i det systematiske arbeidet for å forebygge storulykker når det gjelder oppfølging av uhell
 2. Manglende beredskapsøvelser
 3. Tydeliggjøring av oppgaver og ansvarsforhold mot leverandører
 4. Manglende oppdatert informasjon til allmenheten
 5. Virksomhetens håndtering av avvik.

Tilsynet ble rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av eksplosiver herunder pyroteknikk.

Tema var oppfølging og tiltak etter forrige storulykketilsyn, oppfølging av storulykker, ulykkeshendelser og tilløp til ulykkeshendelser samt sikring av fyrverkeri mot uønskede tilsiktede hendelser.

Tilsynet ble gjennomført med digitale åpnings- og sluttmøter, og med fysisk befaring og intervjuer ved virksomheten.

Det ble avdekket 5 avvik og 2 anmerkninger under tilsynet.

Tilsynet ble rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff og eksplosiver.

Tema var styring av endringer, inkludert håndtering av utfordringer knyttet til Covid-19 og sikring. Tilsynet ble gjennomført med digitale åpnings- og sluttmøter, og med fysisk befaring og intervjuer ved virksomheten.

Det ble gitt fem avvik og én anmerkning ved tilsynet.

Virksomhetene håndterer farlige stoff i så store mengder at anleggene er omfattet av storulykkeforskriften. DSB gjennomførte et felles tilsyn med de to virksomhetene.

Tilsynet var rettet mot virksomhetenes systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff. og omfattet følgende temaer:

 • Styring av endringer, inkludert håndtering av utfordringer knyttet Covid-19.
 • Oppfølging av uhell
 • Sikker drift og vedlikehold
 • Eksplosjonsvern
 • Transport av farlig gods
 • Utgangsstoffer til eksplosiver


Det ble avdekket fire avvik under tilsynet:

1) Virksomhetens prosedyre for styring av endringer er mangelfull.

2) Virksomhetens eksplosjonsverndokument og oppfølging av eksplosjonsvern har mangler.

3) Virksomhetens prosedyre/instruks for ekstern rapportering av hendelser med håndtering av farlig stoff er mangelfull.

4) Virksomheten har ikke utpekt sikkerhetsrådgiver og meldt denne inn til DSB.

DSB gjennomførte dokumenttilsyn med 19 brann- og redningsvesen i 2021. Temaet for tilsynet var å kontrollere at årsverkskravene for brannsjef, leder beredskap, leder forebyggende og forebyggende personell var i ivaretatt. Grunnlaget for tilsynet er brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

Bakgrunnen for tilsynet er mottatte bekymringsmeldinger om manglende ressurser til brannforebyggende arbeid. Å ha forebyggende årsverk på plass er en forutsetning for å kunne gjøre oppgavene som følger av brannregelverket og for at beredskap skal lykkes med håndtering av hendelser. Årsverkskravene for øvrig ledelse er det naturlig og enkelt å kontrollere samtidig med forebyggende ressurser. Utvelgelsen av tilsynsobjekter er basert på innrapportering i Melding om brannvern 2019.

DSB avdekket 16 avvik ved 10 av brann- og redningsvesenene som ble kontrollert. De resterende hadde ingen avvik. Slik det fremgår av oversikten under så er det flest avvik knyttet til årsverkskrav forebyggende personell. Nesten halvparten av brann- og redningsvesenet som det ble ført tilsyn med, hadde avvik knyttet til forebyggende personell. Utvalget er for lite til å trekke noen konklusjoner, men resultatet indikerer at etterlevelsen av de dimensjonerende kravene i forskrift om organisering og dimensjonering ikke er god nok.  

DSB følger opp tilsynene på ordinært vis i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven og rutiner.

Brann- og redningsv. Avvik brannsjef Avvik leder beredsk. Avvik leder forebygg. Avvik forebygg. personell

Antall avvik

Loppa - - - - 0
Rødøy - - - - 0
Hjelmeland - -  - - 0
Porsanger -  -  - - 0
Træna - -  - - 0
Askvoll - - Avvik Avvik 2
Sunnfjord - - Avvik - 1
Lebesby  -  -  - Avvik 1
Nesna  -  -  - Avvik 1
Sirdal - - - - 0
Namdal  -  -  - - 0
Hattfjelldal  -  -  - - 0
Orkland  -  -  - Avvik 1
Fjaler  -  -  - - 0
Tysnes Avvik  -  - Avvik 2
Ålesund  -  -  - Avvik 1
Hemnes  -  -  - Avvik 1
Hasvik - Avvik Avvik Avvik 3
Berlevåg - Avvik Avvik Avvik 3

DSB har gjennomført tilsyn med Jotun AS avd. Gimle (Sandefjord). Tilsynet ble gjennomført som del av DSBs oppfølging av brannen som oppsto i virksomhetens energisentral 15.09.2021 og omfattet følgende temaer:

 • styringssystem
 • organisasjon
 • avvikshåndtering
 • ledelsens gjennomgåelse
 • beredskap
 • vedlikehold


Det ble avdekket to avvik under tilsynet:

1) Virksomheten følger ikke i tilstrekkelig grad opp at internkontrollen utøves som forutsatt.

2) Virksomheten hadde ikke egnet slokkeutstyr tilgjengelig under brannen i energisentralen 15.09.2021.

Tilsynet ble gjennomført med bakgrunn i gasslekkasje i høytrykksdelen av PEL-fabrikken 14. september 2021. Virksomhetens styrende dokumentasjonen knyttet til sikker drift og kritisk nødstopp av fabrikken, styring av midlertidige endringer, samt rapportering og oppfølging av hendelser ble vurdert.

DSB ser alvorlig på hendelsen og vurderer at den sikkerhetsmessige tilstanden i anlegget de seneste 2 til 3 årene før og under hendelsen har vært svekket med hensyn til å kunne bringe anlegget i sikker tilstand under unormale driftsforhold. Virksomheten må sørge for at anleggets sikkerhetssystemer er tilgjengelige og fungerer etter hensikten ved nødsituasjoner og unormale driftstilstander. Det ble gitt to avvik:

1) Virksomhetens system for sikker drift har hatt en vesentlig mangel ved at en kritisk sikkerhetsfunksjon har vært overbroet og avstengt over lang tid.

2) Virksomhetens system for styring av midlertidige endringer er mangelfullt.

DSB har gjennomført tilsyn med virksomheten som er omfattet av storulykkeforskriften.

Tilsynet hadde fokus på følgende tema:

 • Styring og risikovurdering av endringer, herunder hvordan Covid-19 pandemien har påvirket virksomheten
 • Sikkerhetsrådgiverordningen ved virksomheten
 • Bruk av emballasje for farlig gods


Det ble gitt tre avvik under tilsynet:

1) Virksomhetens innmelding av farlig stoff til DSB samsvarer ikke med de faktiske mengdene farlig stoff som oppbevares på anlegget og virksomhetens melding etter storulykkeforskriften § 6 inneholder ikke en fullstendig oversikt over de farlige kjemikalier som forekommer ved anlegget.

2) Virksomhetens sikkerhetsrådgiver er ikke tilstrekkelig involvert i det forebyggende arbeidet knyttet til transport av farlig gods når det gjelder oppfølging av uønskede hendelser.

3) Virksomheten fyller plastemballasje med farlig gods uten at det er tilstrekkelig verifisert at innholdet er kjemisk forenlig med emballasjen.

DSB har gjennomført tilsyn med Borregaard AS. Virksomheten håndterer farlige stoffer i så store mengder at anlegget er omfattet av storulykkeforskriften.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Det ble ikke gitt avvik under tilsynet.

Det ble gitt en anmerkning:

1) Borregard AS kan forbedre prosesser for styring av vedlikehold.

Tilsynet ble rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av eksplosiver herunder pyroteknikk.

Tema var oppfølging og tiltak etter forrige storulykketilsyn, styring av endringer, inkludert håndtering av utfordringer knyttet til Covid-19 og sikring. Tilsynet ble gjennomført med digitale åpnings- og sluttmøter, og med fysisk befaring og intervjuer ved virksomheten.

Det ble avdekket 10 avvik og ingen anmerkninger innenfor de områdene som ble vurdert i løpet av tilsynet.

DSB har gjennomført tilsyn med SAR AS. Bakgrunnen for tilsynet er eksplosjonen og den påfølgende brannen som inntraff ved Returkraft AS sitt gjenvinningsanlegg i Kristiansand 24.06.21. Det var flere leveranser av avfall til Returkraft denne dagen, blant annet en tankbil med oljeholdig avfall fra SAR AS. DSB gjennomførte tilsyn med SAR for å undersøke virksomhetens arbeid knyttet til transportklassifisering i henhold til forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods.

Det ble gitt ett avvik ved tilsynet:

1) SAR AS har som avsender av farlig gods levert en forsendelse til transport som ikke var i samsvar med kravene i ADR når det gjelder klassifisering.

DSB har politianmeldt virksomheten for forhold avdekket under tilsynet.

DSB og NSO har gjennomført samtidig konserntilsyn ved Dyno sine anlegg på Lillestrøm, Kambo i Moss kommune og Engene i Asker kommune. Virksomheten håndterer farlige stoffer i så store mengder at anleggene er omfattet av storulykkeforskriften.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Det ble gitt tre avvik under tilsynet:

1) Virksomheten kunne ikke beskrive eller dokumentere hvordan forbedringsforslag fremkommet i overordnet risikovurdering for anlegget på Lillestrøm er håndtert videre.

2) Visse stoffer hadde ikke prosedyre for oppbevaring i henhold til regelverket.

3) Virksomheten kunne ikke dokumentere årlige øvelser ved anleggene på Engene og Kambo.

I tillegg ble det gitt en anmerkning:

1) Orden og renhold rundt tank og oppsamlingsarrangement for metanol bør forbedres ved anlegget på Engene.

DSB har gjennomført tilsyn med Yara Porsgrunn. Tilsynet ble gjennomført med digitale åpnings- og sluttmøter, og med fysisk befaring og intervjuer ved virksomheten.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker med fokus på håndtering av farlig stoff, utgangsstoffer for eksplosiver, og eksplosiver. Tema for tilsynet var styring og risikovurdering av endringer inkludert håndtering av utfordringer knyttet til Covid-19, og oppfølgning av uhell og tilløp til uhell. 

Det ble gitt fem avvik ved tilsynet, blant annet knyttet til innmeldt mengde farlig stoff, mangler i det systematiske arbeidet for å forebygge storulykker når det gjelder oppfølgning av uhell, og at virksomhetens prosedyre for styring av endringer er uklar, ikke oppdatert i henhold til praksis, og har ulik etterlevelse.

Tilsynet ble rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff og eksplosiver.

Tema var styring av endringer, inkludert håndtering av utfordringer knyttet til Covid-19 og sikring. Tilsynet ble gjennomført med digitale åpnings- og sluttmøter, og med fysisk befaring og intervjuer ved virksomheten.

Det ble gitt åtte avvik og tre anmerkninger ved tilsynet.

DSB har gjennomført tilsyn med Lyse Neo AS. Virksomheten er underlagt krav til samtykke etter forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 og tilsynet omfattet virksomhetens rørledninger og distribusjonsnett for naturgass på Jæren.

Det ble gitt ett avvik ved tilsynet:

1) Rørledning på land er ikke utstyrt med tilfredsstillende korrosjonsbeskyttelse.

DSB har gjennomført tilsyn med Gasnor AS. Tilsynet ble gjennomført ved LNG terminalene på Halhjem, Bjørnafjorden kommune og på Mongstad forsyningsbase, Alver kommune. Anleggene håndterer farlige stoffer i så store mengder at de er omfattet av storulykkeforskriften.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Tema for tilsynet var styring av endringer, driftsinstrukser/prosedyrer for import og bunkring av LNG, uhell og uønskede hendelser og oppfølging av disse samt sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods. Virksomhetens håndtering av Covid-19 situasjonen ble også gjennomgått under tilsynet.

Det ble gitt ett avvik og en anmerkning under tilsynet.

DSB følger opp at Gasnor AS lukker avviket.

På forespørsel fra DSB har utvalgte brannvesen i Innlandet fylke samt til Hallingdal brann- og redningstjeneste gjennomført tilsyn med 17 virksomheter som oppbevarer eksplosiver. Tilsynsaksjonen fant sted i uke 22-24. 

DSB er godt fornøyd med måten brannvesenet har gjennomført disse tilsynene.

Tilsynene hadde fokus på de fysiske forholdene ved eksplosivlagrene som gjerder, låser, mengde eksplosiver og plassering av lagrene i henhold til kravene i eksplosivforskriften.

Det ble funnet i snitt 2,7 avvik pr lager, men ingen av avvikene var så alvorlige at de ble politianmeldt.

Brannvesenet følger opp de avvikene som ble funnet i tilsynene. DSB vil iverksette ulike tiltak (rettet mot bransjen) med utgangspunkt i de funnene som ble gjort under tilsynene og annen tilbakemelding vi har mottatt fra brannvesenet etter tilsynsaksjonen.

DSB har i uke 24, ved eget personell gjennomført tilsyn i Gudbrandsdalen og Valdres. Det ble gjennomført 15 tilsyn ved virksomheter som oppbevarer eksplosiver. Disse tilsynene hadde, i likhet med brannvesenets sine tilsyn, fokus på de fysiske forholdene ved eksplosivlagrene.

DSB avdekket i snitt 4,3 avvik pr lager. Det ble avdekket avvik av varierende alvorlighetsgrad. DSB følger opp tilsynene og vil påse at avvikene blir lukket.

DSB og NSO har gjennomført samtidig tilsyn ved Allnex Norway sitt anlegg på Lillestrøm. Virksomheten håndterer farlige stoffer i så store mengder at de er en storulykkevirksomhet. Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Det ble gitt fire avvik og en anmerkning under tilsynet:

1) Virksomhetens styringssystem for å forebygge og begrense storulykke mangler prosedyre for styring av endringer i organisasjon og bemanning.

2) Virksomhetens innmelding av farlig stoff er ikke oppdatert.

3) Visse stoffer ble ikke oppbevart i henhold til regelverket.

4) Virksomheten har ikke sendt melding til DSB om hvem de har utpekt som sikkerhetsrådgiver.

I tillegg ble det gitt en anmerkning:

1) Tidsbruken ved utkalling av industrivernet i forbindelse med en uønsket hendelse (personskade) kan i noen situasjoner være unødvendig lang.

DSB har gjennomført konserntilsyn med Nordasfalt AS sine storulykkeanlegg i Bodø og Narvik kommuner. Begge anlegg er asfaltfabrikker og de bruker blant annet LPG i prosessen med tørking av grus til produksjon av asfalt. Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Dette er det første storulykketilsynet som er gjennomført ved virksomhetene og det ble gitt 9 avvik som virksomheten må følge opp:

 1. Virksomhetens systematiske arbeid har mangler, og virksomheten har ikke truffet alle nødvendige tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker.
 2. Virksomhetens prosedyrer for identifikasjon og vurdering av risiko, samt utførelsen av de fremlagte risikovurderingene, er mangelfull.
 3. Virksomhetens styringssystem mangler prosedyre for styring av endringer.
 4. Virksomheten har mangelfulle prosedyrer for drift og vedlikehold av LPG-anleggene og har ikke sørget for at utstyr og anlegg er tilstrekkelig vedlikeholdt.
 5. Virksomheten kan ikke dokumentere at kravene til beredskap for LPG-anleggene er ivaretatt.
 6. Virksomheten har mangelfulle prosedyrer for varsling, granskning og oppfølging av hendelser.
 7. Virksomheten har ikke tilstrekkelig ryddighet knyttet til lagring og bruk av farlig stoff.
 8. Virksomheten har mangelfull oppfølging av eksplosjonsvern
 9. Innmelding av farlig stoff til DSB og virksomhetens melding etter storulykkeforskriften beskriver ikke de faktiske forhold ved anleggene.

DSB har gjennomført tilsyn med The Quartz Corp AS avd. Drag. Virksomheten er storulykkevirksomhet på grunn av mengden hydrogenfluorid (HF) som lagres på stedet. Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Det ble gitt ett avvik ved tilsynet:

1) Virksomheten har ikke utpekt sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods.

DSB har gjennomført konserntilsyn med Bunker Oil AS. Tilsynet omfattet de av konsernets tankanlegg som er underlagt storulykkeforskriften, og det ble gjort befaringer ved to anlegg i Tromsø kommune, og i Båtsfjord. Anleggene leverer drivstoff og smøremidler til blant annet kystflåten og  marine fartøyer.

Det ble ikke gitt avvik under tilsynet, men to anmerkninger som pekte på forbedringspunkter vedørende:

 1. Virksomhetens styring av endringer
 2. Orden og ryddighet på et av anleggene

Hensikten med tilsynet var å kontrollere at DNV AS gjennomfører sine delegerte oppgaver etter forskrift om landtransport av farlig gods med ADR og RID, etter de vilkår som er gitt i avtalen mellom DSB og DNV AS og i henhold til delegeringsvedtaket. DNV har oppgaver med godkjenning av emballasje, inkludert IBCer og storemballasje, tanker og bulkcontainere for transport av farlig gods.

Tema var innhold i dokumentasjon som utstedes i forbindelse med kontroller/godkjenninger og DNVs oppfølging av utpekte kontrollverksteder. Tilsynet ble gjennomført i DNVs lokaler på Høvik.

Det ble gitt 3 avvik og 2 anmerkninger ved tilsynet. I all hovedsak handler disse om mangler i dokumentasjonen som er knyttet til utstedelse av sertifikater, kontroller og godkjenninger.

Tilsynet ble rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff og eksplosiver.

Tema var styring av endringer, inkludert håndtering av utfordringer knyttet til Covid-19 og sikring. Tilsynet ble gjennomført med digitale åpnings- og sluttmøter, og med fysisk befaring og intervjuer ved virksomheten.

Det ble gitt seks avvik og to anmerkninger ved tilsynet.

DSB har gjennomført tilsyn med Barents Naturgass AS. Tilsynet omfattet virksomhetens forbruksanlegg for flytende naturgass (LNG) på Burøya i Bodø kommune og virksomhetens bunkringsanlegg for LNG i Moskenes kommune. Bunkringsanlegget leverer drivstoff til ferjene som trafikkerer Vestfjordsambandet.

Det ble gitt fem avvik under tilsynet:

 1. Virksomhetens prosedyre for styring av endringer har mangler.
 2. Virksomhetens eksplosjonsverndokumenter for anleggene i Bodø og på Moskenes samt oppfølging av eksplosjonsvern har mangler.
 3. Virksomhetens styringssystem mangler prosedyre/instruks for granskning og oppfølging av hendelser.
 4. Anlegget i Bodø er ikke kontrollert av uavhengig kontrollør etter installasjon av to nye fordampere høsten 2020.
 5. Virksomhetens informasjon til allmennheten om anleggene i Bodø og på Moskenes har mangler.

I tillegg ble det gitt to anmerkninger knyttet til etterlevelse av DSBs veiledning for gjennomføring av bunkringsoperasjoner og til rydding av vegetasjon rundt anlegget på Moskenes.

DSB har gjennomført tilsyn med Gasnor AS i Molde.

Gasnor AS gjennomfører bunkring av LNG (flytende naturgass) på Boreal sine ferger på sambandet Molde-Vestnes (E39).

Fergene bunkres fra tankbil ved Moldegård industriområde. Bunkringsoperasjonene foregår på kveld/natt uten passasjerer om bord.

Det ble gitt to avvik under tilsynet:

1) Beredskapen øves ikke regelmessig.

2) Gasnor AS har ikke foretatt tilstrekkelig systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Tilsynet avdekket at instrukser/prosedyrer for skip og landsiden var delvis overlappende og ikke fullstendig harmonisert. Det ble også avdekket at innholdet i prosedyren ikke var fullt ut forstått av landpersonell involvert i bunkringen.

I tillegg ble det gitt en anmerkninger knyttet til beredskap. DSB påpekte behov for å ha tett dialog med nødetatene slik at roller, ansvar, behov for beredskapsutstyr etc. er avklart. Gjennom god samordning vil alle aktørene ved en eventuell hendelse være godt forberedt.

DSB har gjennomført tilsyn ved Moldegaard Maritime Logistics tankanlegg ved Dolvik i Bergen kommune. Tankanlegget leverer flydrivstoff til Flesland flyplass.

Det ble gitt fire avvik under tilsynet:

1) Virksomhetens innmelding av farlig stoff har feil og mangler.

2) Virksomhetens informasjon til allmenheten har mangler i henhold til opplysninger som skal inngå i informasjonen.

3) Virksomheten har store mangler i sitt styringssystem knyttet til dokumentasjon og etterlevelse for å forebygge og begrense storulykke.

4) Virksomheten kunne under tilsynet ikke fremlegge dokumentasjon på at avviket fra foregående storulykketilsyn gjennomført av Arbeidstilsynet i 2018 var lukket.

I tillegg ble det gitt en anmerkning knyttet til identifisering av sikkerhetskritisk utstyr.

DSB har gjennomført tilsyn med Biokraft sitt biogassanlegg på Skogn. Virksomheten er storulykkevirksomhet på grunn av mengdene flytende biogass (LBG) som produseres og lagres på stedet. Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Det ble gitt to avvik ved tilsynet:

1) Virksomheten har ikke en prosedyre for å planlegge, gjennomføre og dokumentere endringer.

2) Virksomheten har ikke prosedyrer og instrukser for granskning og oppfølging av hendelser.

DSB har gjennomført tilsyn med Bewi Norway AS sitt produksjonsanlegg i Hamarvik på Frøya. Virksomheten er storulykkevirksomhet på grunn av sitt forbruksanlegg for flytende naturgass (LNG). Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Det ble blant annet gitt avvik på følgende forhold:

1) Virksomheten har ikke en prosedyre for å planlegge, gjennomføre og dokumentere endringer.

2) Virksomheten har ikke prosedyrer og instrukser for granskning og oppfølging av hendelser.

3) Metangass (fordampet LNG) tilsettes ikke luktstoff etter fordamper.

4) Virksomheten kunne ikke dokumentere at rommet hvor kjelene var oppstilt hadde avlastingsflater som er svekket i forhold til bygningskonstruksjonen for øvrig.

I tillegg ble det gitt tre anmerkninger knyttet til rapportering av uhell og ulykker til DSB, påkjøringsvern for rørføring med naturgass og innhold i ledelsens gjennomgåelse.

DSB har gjennomført storulykketilsyn med Hydro Aluminium sine to fabrikker i Årdal , både i Øvre Årdal og på Årdalstangen. Fokus under tilsynet var sikkerheten knyttet til utstyr for lagring og håndtering av LPG og virksomhetenes styringssystem knyttet til dette. Tilsynet ble gjennomført med digitale åpnings- og sluttmøter, og med fysisk befaring og intervjuer på begge fabrikkene.

Det ble gitt tre avvik og to anmerkninger ved tilsynet.

1) Virksomheten kan ikke dokumentere hvordan kravet til ekstern rapportering av uhell med farlig stoff og storulykker eller tilløp til slike følges opp.

2) Virksomhetens innmelding av farlig stoff til DSB er mangelfull.

3) Virksomhetens styringssystem knyttet til vedlikehold av gassanleggene har noen mangler.

Det ble i tillegg gitt to anmerkninger ved tilsynet. Disse var knyttet til driftsrelatert ettersyn og oppdatering av risikoanalyser for LPG-anleggene.

Som en del av DSBs oppfølging av tekniske kontrollorganer utpekt etter forskrift om trykkpåkjent utstyr ble det gjennomført tilsyn med Kiwa AS. Tema for tilsynet var organisering av organet og gjennomgang av utvalgte oppdrag med fokus på rapportering og utstedelse av samsvarssertifikater.

Tilsynet ble gjennomført som et digitalt tilsyn grunnet covid-19. To samsvarsvurderinger som var utført for hhv. et kjelanlegg og et kuldeanlegg ble gjennomgått under tilsynet.

Det ble avdekket 5 avvik under tilsynet:

1) Kiwa AS har utført samsvarsvurderinger på en måte som ikke står i forhold til målet, slik at markedsdeltakerne har vært pålagt unødige byrder

2) Kiwa AS har ikke vedlagt en liste over de relevante delene i den tekniske dokumentasjonen til EU-typeprøvingssertifikat modul B (produksjonstype) nr. 1262.

3) Kiwa AS har ikke vurdert kategori I damprør (DN 250) som er en del av Skålands dampanlegg (Kiwa PNR 62905-02)

4) Avblåsingstank i Skålands dampanlegg er vurdert å komme inn under § 11 i forskrift om trykkpåkjent utstyr i samsvarsvurderingen av sammenstillingen selv om både produsentens dokumentasjon og merkeskilt tilsier at dette ikke er tilfelle.

5) Kiwa AS har ikke veiledet kunder tilfredsstillende for et av oppdragene som ble verifisert under tilsynet.

DSB har gjennomført tilsyn med Flogas Norge AS. Tilsynet omfattet virksomhetens lager for LPG-tanker på Lånke og virksomhetens terminal/tankanlegg for LPG i Stjørdal kommune. Det ble ikke gitt avvik under tilsynet, men tre anmerkninger knyttet til prosedyre for styring av endringer, samsvar mellom risikoanalyse og beredskapsplan samt årsrapport for transport av farlig gods.

Høsten 2020 gjennomførte tilsynsmyndighetene landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet i norske avfallsanlegg. Det ble også kontrollert hvordan anleggene begrenser miljøskadene hvis ulykken først er ute.

Avfallsanlegg mangler oversikt over brannrisiko (Nyhetssak publisert på dsb.no 16.05.2021)

Tilsynsrapport: Landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet i avfallsanlegg

I forbindelse med økt fokus på opplæring og kompetanse i virksomheter som utfører sprengning, gjennomførte DSB et tilsyn med Marti Tunnel AG avd. Oslo den 12.04.2021.

Håndtering av eksplosiver er strengt regulert og krever tillatelse. Yrket bergsprenger er lovregulert. Det er to måter å lovlig kunne arbeide som bergsprenger i Norge. Enten gjennom opplæring som beskrevet i eksplosivforskriften eller godkjenning av yrkeskvalifikasjoner etter yrkeskvalifikasjonsloven med forskrift.

Temaet for tilsynet var derfor kontroll av virksomhetens plan for innmelding av personer som er under opplæring som bergsprenger etter eksplosivforskriften § 81 femte ledd.

Tilsynet var uanmeldt og ble gjennomført digitalt grunnet covid-19.

Det ble under tilsynet avdekket 4 avvik:

1) Virksomheten har ikke opplæringsplan for alle personer som er innmeldt til opplæring.

2) Virksomheten har ikke satt et tidspunkt ved innmeldingen for når de innmeldte skal avlegge prøve som bergsprenger.

3) Virksomheten har meldt inn personer til opplæring som er bergsprenger med yrkeskvalifikasjoner fra utlandet.

4) Ansvarlig bergsprenger for personell under opplæring er ikke ansatt i virksomheten.

I forbindelse med gasseksplosjonen på Aker Solutions 29.01.2021 gjennomførte DSB tilsyn med virksomheten. I tillegg til selve hendelsen var vedlikehold/kontroll, avvikshåndtering, opplæring/kompetanse, risikovurdering og eksplosjonsvern samt varsling av uhell til DSB, sentrale temaer. Tilsynet ble gjennomført digitalt grunnet covid-19 og smittesituasjonen.

Det ble under tilsynet avdekket 5 avvik:

1) Virksomhetens risikovurdering av gassanleggene beskriver ikke i tilstrekkelig grad farer og problemer med hensyn på håndtering av farlig stoff, og det mangler en vurdering av om det er nødvendig å opprette arealmessige begrensninger.

2) Virksomhetens eksplosjonsverndokument og oppfølging av eksplosjonsvern har mangler.

3) Virksomheten har ikke utarbeidet nødvendige sikkerhets- og driftsinstrukser for gassanlegget.

4) Virksomheten sikrer ikke at gassinstallasjonene holdes i forsvarlig stand og vedlikeholdes slik at sikkerhetsnivået opprettholdes.

5) Virksomheten har ikke varslet og/eller rapportert uhell og ulykker i forbindelse med håndtering av farlig stoff til DSB.

DSB har politianmeldt virksomheten for forholdene avdekket under tilsynet. DSB planlegger nytt tilsyn for videre oppfølging av saken.

I forbindelse med gravearbeid på Soma gravlund fredag 12.02.2021 ble det påført skade på en rørledning for distribusjon av naturgass. Hendelsen skjedde i forbindelse med at en bulldoser utførte teleripping og resulterte i en et gassutslipp på anslagsvis 5 800 Nm3 naturgass.

DSB gjennomførte tilsyn basert på hendelsen. Det ble ikke gitt avvik eller anmerkninger under tilsynet men fem observasjoner som vil følges opp videre under planlagt ordinært tilsyn med Lyse Neo AS senere i 2021.

Tilsyn med Stangeland Maskin, Sandnes, 10.03.21

I forbindelse med gravearbeid på Soma gravlund fredag 12.02.2021 ble det påført skade på en rørledning for distribusjon av naturgass. Hendelsen skjedde i forbindelse med at en bulldoser utførte teleripping og resulterte i en et gassutslipp på anslagsvis 5 800 Nm3 naturgass. DSB gjennomførte tilsyn basert på hendelsen.

Det ble under tilsynet avdekket ett avvik:

1) Det er krav om at enhver som foretar gravearbeid skal gjøre seg kjent med om det er rørledninger som inneholder farlige stoffer i området før graving påbegynnes og at det skal tas nødvendig hensyn til disse under gravingen. Virksomheten har ikke tatt nødvendig hensyn til gassrørledning under gravearbeid.

Virksomheten transporterer farlig gods i mange ulike varianter for sine kunder, og er derfor omfattet av forskrift om landtransport av farlig gods.

Tema for tilsynet var sikkerhetsrådgiverordningen, opplæring, prosedyrer for forsendelse, nødprosedyrer og beredskap samt oppfølging av uhell og uønskede hendelser.

Det ble gitt tre avvik ved tilsynet:

1) Det er ikke innført tilstrekkelige tiltak for å begrense skadevirkninger ved hendelser med farlig gods.

2) Skriftlige rutiner for rapportering av uhell inkluderer ikke nesten-uhell og tap av materielle verdier.

3) Sikkerhetsrådgiver kjenner ikke til regelbrudd som har blitt avdekket ved ADR kontroller utført av Statens vegvesen.