Tilsynsresultater

Her publiserer vi løpende nyheter fra våre tilsyn. Vi gjennomfører tilsyn for å kontrollere at virksomheter opererer i tråd med regelverket. Dersom det oppdages brudd på regelverket, følger vi opp med hensiktsmessig reaksjonsmiddel.


På forespørsel fra DSB har utvalgte brannvesen i Innlandet fylke samt til Hallingdal brann- og redningstjeneste gjennomført tilsyn med 17 virksomheter som oppbevarer eksplosiver. Tilsynsaksjonen fant sted i uke 22-24. 

DSB er godt fornøyd med måten brannvesenet har gjennomført disse tilsynene.

Tilsynene hadde fokus på de fysiske forholdene ved eksplosivlagrene som gjerder, låser, mengde eksplosiver og plassering av lagrene i henhold til kravene i eksplosivforskriften.

Det ble funnet i snitt 2,7 avvik pr lager, men ingen av avvikene var så alvorlige at de ble politianmeldt.

Brannvesenet følger opp de avvikene som ble funnet i tilsynene. DSB vil iverksette ulike tiltak (rettet mot bransjen) med utgangspunkt i de funnene som ble gjort under tilsynene og annen tilbakemelding vi har mottatt fra brannvesenet etter tilsynsaksjonen.

DSB har i uke 24, ved eget personell gjennomført tilsyn i Gudbrandsdalen og Valdres. Det ble gjennomført 15 tilsyn ved virksomheter som oppbevarer eksplosiver. Disse tilsynene hadde, i likhet med brannvesenets sine tilsyn, fokus på de fysiske forholdene ved eksplosivlagrene.

DSB avdekket i snitt 4,3 avvik pr lager. Det ble avdekket avvik av varierende alvorlighetsgrad. DSB følger opp tilsynene og vil påse at avvikene blir lukket.

DSB og NSO har gjennomført samtidig tilsyn ved Allnex Norway sitt anlegg på Lillestrøm. Virksomheten håndterer farlige stoffer i så store mengder at de er en storulykkevirksomhet. Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Det ble gitt fire avvik og en anmerkning under tilsynet:

1) Virksomhetens styringssystem for å forebygge og begrense storulykke mangler prosedyre for styring av endringer i organisasjon og bemanning.

2) Virksomhetens innmelding av farlig stoff er ikke oppdatert.

3) Visse stoffer ble ikke oppbevart i henhold til regelverket.

4) Virksomheten har ikke sendt melding til DSB om hvem de har utpekt som sikkerhetsrådgiver.

I tillegg ble det gitt en anmerkning:

1) Tidsbruken ved utkalling av industrivernet i forbindelse med en uønsket hendelse (personskade) kan i noen situasjoner være unødvendig lang.

DSB har gjennomført tilsyn med The Quartz Corp AS avd. Drag. Virksomheten er storulykkevirksomhet på grunn av mengden hydrogenfluorid (HF) som lagres på stedet. Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Det ble gitt ett avvik ved tilsynet:

1) Virksomheten har ikke utpekt sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods.

DSB har gjennomført konserntilsyn med Bunker Oil AS. Tilsynet omfattet de av konsernets tankanlegg som er underlagt storulykkeforskriften, og det ble gjort befaringer ved to anlegg i Tromsø kommune, og i Båtsfjord. Anleggene leverer drivstoff og smøremidler til blant annet kystflåten og  marine fartøyer.

Det ble ikke gitt avvik under tilsynet, men to anmerkninger som pekte på forbedringspunkter vedørende:

  1. Virksomhetens styring av endringer
  2. Orden og ryddighet på et av anleggene

Hensikten med tilsynet var å kontrollere at DNV AS gjennomfører sine delegerte oppgaver etter forskrift om landtransport av farlig gods med ADR og RID, etter de vilkår som er gitt i avtalen mellom DSB og DNV AS og i henhold til delegeringsvedtaket. DNV har oppgaver med godkjenning av emballasje, inkludert IBCer og storemballasje, tanker og bulkcontainere for transport av farlig gods.

Tema var innhold i dokumentasjon som utstedes i forbindelse med kontroller/godkjenninger og DNVs oppfølging av utpekte kontrollverksteder. Tilsynet ble gjennomført i DNVs lokaler på Høvik.

Det ble gitt 3 avvik og 2 anmerkninger ved tilsynet. I all hovedsak handler disse om mangler i dokumentasjonen som er knyttet til utstedelse av sertifikater, kontroller og godkjenninger.

Tilsynet ble rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff og eksplosiver.

Tema var styring av endringer, inkludert håndtering av utfordringer knyttet til Covid-19 og sikring. Tilsynet ble gjennomført med digitale åpnings- og sluttmøter, og med fysisk befaring og intervjuer ved virksomheten.

Det ble gitt seks avvik og to anmerkninger ved tilsynet.

DSB har gjennomført tilsyn med Barents Naturgass AS. Tilsynet omfattet virksomhetens forbruksanlegg for flytende naturgass (LNG) på Burøya i Bodø kommune og virksomhetens bunkringsanlegg for LNG i Moskenes kommune. Bunkringsanlegget leverer drivstoff til ferjene som trafikkerer Vestfjordsambandet.

Det ble gitt fem avvik under tilsynet:

  1. Virksomhetens prosedyre for styring av endringer har mangler.
  2. Virksomhetens eksplosjonsverndokumenter for anleggene i Bodø og på Moskenes samt oppfølging av eksplosjonsvern har mangler.
  3. Virksomhetens styringssystem mangler prosedyre/instruks for granskning og oppfølging av hendelser.
  4. Anlegget i Bodø er ikke kontrollert av uavhengig kontrollør etter installasjon av to nye fordampere høsten 2020.
  5. Virksomhetens informasjon til allmennheten om anleggene i Bodø og på Moskenes har mangler.

I tillegg ble det gitt to anmerkninger knyttet til etterlevelse av DSBs veiledning for gjennomføring av bunkringsoperasjoner og til rydding av vegetasjon rundt anlegget på Moskenes.

DSB har gjennomført tilsyn med Gasnor AS i Molde.

Gasnor AS gjennomfører bunkring av LNG (flytende naturgass) på Boreal sine ferger på sambandet Molde-Vestnes (E39).

Fergene bunkres fra tankbil ved Moldegård industriområde. Bunkringsoperasjonene foregår på kveld/natt uten passasjerer om bord.

Det ble gitt to avvik under tilsynet:

1) Beredskapen øves ikke regelmessig.

2) Gasnor AS har ikke foretatt tilstrekkelig systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Tilsynet avdekket at instrukser/prosedyrer for skip og landsiden var delvis overlappende og ikke fullstendig harmonisert. Det ble også avdekket at innholdet i prosedyren ikke var fullt ut forstått av landpersonell involvert i bunkringen.

I tillegg ble det gitt en anmerkninger knyttet til beredskap. DSB påpekte behov for å ha tett dialog med nødetatene slik at roller, ansvar, behov for beredskapsutstyr etc. er avklart. Gjennom god samordning vil alle aktørene ved en eventuell hendelse være godt forberedt.

DSB har gjennomført tilsyn ved Moldegaard Maritime Logistics tankanlegg ved Dolvik i Bergen kommune. Tankanlegget leverer flydrivstoff til Flesland flyplass.

Det ble gitt fire avvik under tilsynet:

1) Virksomhetens innmelding av farlig stoff har feil og mangler.

2) Virksomhetens informasjon til allmenheten har mangler i henhold til opplysninger som skal inngå i informasjonen.

3) Virksomheten har store mangler i sitt styringssystem knyttet til dokumentasjon og etterlevelse for å forebygge og begrense storulykke.

4) Virksomheten kunne under tilsynet ikke fremlegge dokumentasjon på at avviket fra foregående storulykketilsyn gjennomført av Arbeidstilsynet i 2018 var lukket.

I tillegg ble det gitt en anmerkning knyttet til identifisering av sikkerhetskritisk utstyr.

DSB har gjennomført tilsyn med Biokraft sitt biogassanlegg på Skogn. Virksomheten er storulykkevirksomhet på grunn av mengdene flytende biogass (LBG) som produseres og lagres på stedet. Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Det ble gitt to avvik ved tilsynet:

1) Virksomheten har ikke en prosedyre for å planlegge, gjennomføre og dokumentere endringer.

2) Virksomheten har ikke prosedyrer og instrukser for granskning og oppfølging av hendelser.

DSB har gjennomført tilsyn med Bewi Norway AS sitt produksjonsanlegg i Hamarvik på Frøya. Virksomheten er storulykkevirksomhet på grunn av sitt forbruksanlegg for flytende naturgass (LNG). Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Det ble blant annet gitt avvik på følgende forhold:

1) Virksomheten har ikke en prosedyre for å planlegge, gjennomføre og dokumentere endringer.

2) Virksomheten har ikke prosedyrer og instrukser for granskning og oppfølging av hendelser.

3) Metangass (fordampet LNG) tilsettes ikke luktstoff etter fordamper.

4) Virksomheten kunne ikke dokumentere at rommet hvor kjelene var oppstilt hadde avlastingsflater som er svekket i forhold til bygningskonstruksjonen for øvrig.

I tillegg ble det gitt tre anmerkninger knyttet til rapportering av uhell og ulykker til DSB, påkjøringsvern for rørføring med naturgass og innhold i ledelsens gjennomgåelse.

DSB har gjennomført storulykketilsyn med Hydro Aluminium sine to fabrikker i Årdal , både i Øvre Årdal og på Årdalstangen. Fokus under tilsynet var sikkerheten knyttet til utstyr for lagring og håndtering av LPG og virksomhetenes styringssystem knyttet til dette. Tilsynet ble gjennomført med digitale åpnings- og sluttmøter, og med fysisk befaring og intervjuer på begge fabrikkene.

Det ble gitt tre avvik og to anmerkninger ved tilsynet.

1) Virksomheten kan ikke dokumentere hvordan kravet til ekstern rapportering av uhell med farlig stoff og storulykker eller tilløp til slike følges opp.

2) Virksomhetens innmelding av farlig stoff til DSB er mangelfull.

3) Virksomhetens styringssystem knyttet til vedlikehold av gassanleggene har noen mangler.

Det ble i tillegg gitt to anmerkninger ved tilsynet. Disse var knyttet til driftsrelatert ettersyn og oppdatering av risikoanalyser for LPG-anleggene.

Som en del av DSBs oppfølging av tekniske kontrollorganer utpekt etter forskrift om trykkpåkjent utstyr ble det gjennomført tilsyn med Kiwa AS. Tema for tilsynet var organisering av organet og gjennomgang av utvalgte oppdrag med fokus på rapportering og utstedelse av samsvarssertifikater.

Tilsynet ble gjennomført som et digitalt tilsyn grunnet covid-19. To samsvarsvurderinger som var utført for hhv. et kjelanlegg og et kuldeanlegg ble gjennomgått under tilsynet.

Det ble avdekket 5 avvik under tilsynet:

1) Kiwa AS har utført samsvarsvurderinger på en måte som ikke står i forhold til målet, slik at markedsdeltakerne har vært pålagt unødige byrder

2) Kiwa AS har ikke vedlagt en liste over de relevante delene i den tekniske dokumentasjonen til EU-typeprøvingssertifikat modul B (produksjonstype) nr. 1262.

3) Kiwa AS har ikke vurdert kategori I damprør (DN 250) som er en del av Skålands dampanlegg (Kiwa PNR 62905-02)

4) Avblåsingstank i Skålands dampanlegg er vurdert å komme inn under § 11 i forskrift om trykkpåkjent utstyr i samsvarsvurderingen av sammenstillingen selv om både produsentens dokumentasjon og merkeskilt tilsier at dette ikke er tilfelle.

5) Kiwa AS har ikke veiledet kunder tilfredsstillende for et av oppdragene som ble verifisert under tilsynet.

DSB har gjennomført tilsyn med Flogas Norge AS. Tilsynet omfattet virksomhetens lager for LPG-tanker på Lånke og virksomhetens terminal/tankanlegg for LPG i Stjørdal kommune. Det ble ikke gitt avvik under tilsynet, men tre anmerkninger knyttet til prosedyre for styring av endringer, samsvar mellom risikoanalyse og beredskapsplan samt årsrapport for transport av farlig gods.

Høsten 2020 gjennomførte tilsynsmyndighetene landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet i norske avfallsanlegg. Det ble også kontrollert hvordan anleggene begrenser miljøskadene hvis ulykken først er ute.

Avfallsanlegg mangler oversikt over brannrisiko (Nyhetssak publisert på dsb.no 16.05.2021)

Tilsynsrapport: Landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet i avfallsanlegg

I forbindelse med økt fokus på opplæring og kompetanse i virksomheter som utfører sprengning, gjennomførte DSB et tilsyn med Marti Tunnel AG avd. Oslo den 12.04.2021.

Håndtering av eksplosiver er strengt regulert og krever tillatelse. Yrket bergsprenger er lovregulert. Det er to måter å lovlig kunne arbeide som bergsprenger i Norge. Enten gjennom opplæring som beskrevet i eksplosivforskriften eller godkjenning av yrkeskvalifikasjoner etter yrkeskvalifikasjonsloven med forskrift.

Temaet for tilsynet var derfor kontroll av virksomhetens plan for innmelding av personer som er under opplæring som bergsprenger etter eksplosivforskriften § 81 femte ledd.

Tilsynet var uanmeldt og ble gjennomført digitalt grunnet covid-19.

Det ble under tilsynet avdekket 4 avvik:

1) Virksomheten har ikke opplæringsplan for alle personer som er innmeldt til opplæring.

2) Virksomheten har ikke satt et tidspunkt ved innmeldingen for når de innmeldte skal avlegge prøve som bergsprenger.

3) Virksomheten har meldt inn personer til opplæring som er bergsprenger med yrkeskvalifikasjoner fra utlandet.

4) Ansvarlig bergsprenger for personell under opplæring er ikke ansatt i virksomheten.

I forbindelse med gasseksplosjonen på Aker Solutions 29.01.2021 gjennomførte DSB tilsyn med virksomheten. I tillegg til selve hendelsen var vedlikehold/kontroll, avvikshåndtering, opplæring/kompetanse, risikovurdering og eksplosjonsvern samt varsling av uhell til DSB, sentrale temaer. Tilsynet ble gjennomført digitalt grunnet covid-19 og smittesituasjonen.

Det ble under tilsynet avdekket 5 avvik:

1) Virksomhetens risikovurdering av gassanleggene beskriver ikke i tilstrekkelig grad farer og problemer med hensyn på håndtering av farlig stoff, og det mangler en vurdering av om det er nødvendig å opprette arealmessige begrensninger.

2) Virksomhetens eksplosjonsverndokument og oppfølging av eksplosjonsvern har mangler.

3) Virksomheten har ikke utarbeidet nødvendige sikkerhets- og driftsinstrukser for gassanlegget.

4) Virksomheten sikrer ikke at gassinstallasjonene holdes i forsvarlig stand og vedlikeholdes slik at sikkerhetsnivået opprettholdes.

5) Virksomheten har ikke varslet og/eller rapportert uhell og ulykker i forbindelse med håndtering av farlig stoff til DSB.

DSB har politianmeldt virksomheten for forholdene avdekket under tilsynet. DSB planlegger nytt tilsyn for videre oppfølging av saken.

I forbindelse med gravearbeid på Soma gravlund fredag 12.02.2021 ble det påført skade på en rørledning for distribusjon av naturgass. Hendelsen skjedde i forbindelse med at en bulldoser utførte teleripping og resulterte i en et gassutslipp på anslagsvis 5 800 Nm3 naturgass.

DSB gjennomførte tilsyn basert på hendelsen. Det ble ikke gitt avvik eller anmerkninger under tilsynet men fem observasjoner som vil følges opp videre under planlagt ordinært tilsyn med Lyse Neo AS senere i 2021.

Tilsyn med Stangeland Maskin, Sandnes, 10.03.21

I forbindelse med gravearbeid på Soma gravlund fredag 12.02.2021 ble det påført skade på en rørledning for distribusjon av naturgass. Hendelsen skjedde i forbindelse med at en bulldoser utførte teleripping og resulterte i en et gassutslipp på anslagsvis 5 800 Nm3 naturgass. DSB gjennomførte tilsyn basert på hendelsen.

Det ble under tilsynet avdekket ett avvik:

1) Det er krav om at enhver som foretar gravearbeid skal gjøre seg kjent med om det er rørledninger som inneholder farlige stoffer i området før graving påbegynnes og at det skal tas nødvendig hensyn til disse under gravingen. Virksomheten har ikke tatt nødvendig hensyn til gassrørledning under gravearbeid.

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.