Tilsynsresultater

Her publiserer vi løpende nyheter fra våre tilsyn. Vi gjennomfører tilsyn for å kontrollere at virksomheter opererer i tråd med regelverket. Dersom det oppdages brudd på regelverket, følger vi opp med hensiktsmessig reaksjonsmiddel.


Virksomhetene håndterer farlige stoff i så store mengder at anleggene er omfattet av storulykkeforskriften. DSB gjennomførte et felles tilsyn med de to virksomhetene.

Tilsynet var rettet mot virksomhetenes systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff. og omfattet følgende temaer:

 • Styring av endringer, inkludert håndtering av utfordringer knyttet Covid-19.
 • Oppfølging av uhell
 • Sikker drift og vedlikehold
 • Eksplosjonsvern
 • Transport av farlig gods
 • Utgangsstoffer til eksplosiver


Det ble avdekket fire avvik under tilsynet:

1) Virksomhetens prosedyre for styring av endringer er mangelfull.

2) Virksomhetens eksplosjonsverndokument og oppfølging av eksplosjonsvern har mangler.

3) Virksomhetens prosedyre/instruks for ekstern rapportering av hendelser med håndtering av farlig stoff er mangelfull.

4) Virksomheten har ikke utpekt sikkerhetsrådgiver og meldt denne inn til DSB.

DSB gjennomførte dokumenttilsyn med 19 brann- og redningsvesen i 2021. Temaet for tilsynet var å kontrollere at årsverkskravene for brannsjef, leder beredskap, leder forebyggende og forebyggende personell var i ivaretatt. Grunnlaget for tilsynet er brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen.

Bakgrunnen for tilsynet er mottatte bekymringsmeldinger om manglende ressurser til brannforebyggende arbeid. Å ha forebyggende årsverk på plass er en forutsetning for å kunne gjøre oppgavene som følger av brannregelverket og for at beredskap skal lykkes med håndtering av hendelser. Årsverkskravene for øvrig ledelse er det naturlig og enkelt å kontrollere samtidig med forebyggende ressurser. Utvelgelsen av tilsynsobjekter er basert på innrapportering i Melding om brannvern 2019.

DSB avdekket 16 avvik ved 10 av brann- og redningsvesenene som ble kontrollert. De resterende hadde ingen avvik. Slik det fremgår av oversikten under så er det flest avvik knyttet til årsverkskrav forebyggende personell. Nesten halvparten av brann- og redningsvesenet som det ble ført tilsyn med, hadde avvik knyttet til forebyggende personell. Utvalget er for lite til å trekke noen konklusjoner, men resultatet indikerer at etterlevelsen av de dimensjonerende kravene i forskrift om organisering og dimensjonering ikke er god nok.  

DSB følger opp tilsynene og vil påse at avvikene blir lukket.

Brann- og redningsv. Avvik brannsjef Avvik leder beredsk. Avvik leder forebygg. Avvik forebygg. personell

Avvik forebygg. personell 

Avvik forebygg. personell
Loppa - - - - 0 Behandles
Rødøy - - - - 0 Lukket
Hjelmeland - -  -  - 0 Lukket
Porsanger -  -  -  - 0 Lukket
Træna - -  -  - 0 Lukket
Askvoll - - Avvik Avvik 2 Rapport sendt
Sunnfjord - - Avvik - 1 Rapport sendt
Lebesby  -  -  - Avvik 1 Lukket
Nesna  -  -  - Avvik 1 Rapport sendt
Sirdal - - - - 0 Lukket
Namdal  -  -  -  - 0 Lukket
Hattfjelldal  -  -  -  - 0 Lukket
Orkland  -  -  - Avvik 1 Rapport sendt
Fjaler  -  -  -  - 0 Lukket
Tysnes Avvik  -  - Avvik 2 Lukket
Ålesund  -  -  - Avvik 1 Rapport sendt
Hemnes  -  -  - Avvik 1 Lukket
Hasvik - Avvik Avvik Avvik 3 Lukket
Berlevåg - Avvik Avvik Avvik 3 Rapport sendt
*Status per 01.12.2021

DSB har gjennomført tilsyn med Jotun AS avd. Gimle (Sandefjord). Tilsynet ble gjennomført som del av DSBs oppfølging av brannen som oppsto i virksomhetens energisentral 15.09.2021 og omfattet følgende temaer:

 • styringssystem
 • organisasjon
 • avvikshåndtering
 • ledelsens gjennomgåelse
 • beredskap
 • vedlikehold


Det ble avdekket to avvik under tilsynet:

1) Virksomheten følger ikke i tilstrekkelig grad opp at internkontrollen utøves som forutsatt.

2) Virksomheten hadde ikke egnet slokkeutstyr tilgjengelig under brannen i energisentralen 15.09.2021.

Tilsynet ble gjennomført med bakgrunn i gasslekkasje i høytrykksdelen av PEL-fabrikken 14. september 2021. Virksomhetens styrende dokumentasjonen knyttet til sikker drift og kritisk nødstopp av fabrikken, styring av midlertidige endringer, samt rapportering og oppfølging av hendelser ble vurdert.

DSB ser alvorlig på hendelsen og vurderer at den sikkerhetsmessige tilstanden i anlegget de seneste 2 til 3 årene før og under hendelsen har vært svekket med hensyn til å kunne bringe anlegget i sikker tilstand under unormale driftsforhold. Virksomheten må sørge for at anleggets sikkerhetssystemer er tilgjengelige og fungerer etter hensikten ved nødsituasjoner og unormale driftstilstander. Det ble gitt to avvik:

1) Virksomhetens system for sikker drift har hatt en vesentlig mangel ved at en kritisk sikkerhetsfunksjon har vært overbroet og avstengt over lang tid.

2) Virksomhetens system for styring av midlertidige endringer er mangelfullt.

DSB har gjennomført tilsyn med virksomheten som er omfattet av storulykkeforskriften.

Tilsynet hadde fokus på følgende tema:

 • Styring og risikovurdering av endringer, herunder hvordan Covid-19 pandemien har påvirket virksomheten
 • Sikkerhetsrådgiverordningen ved virksomheten
 • Bruk av emballasje for farlig gods


Det ble gitt tre avvik under tilsynet:

1) Virksomhetens innmelding av farlig stoff til DSB samsvarer ikke med de faktiske mengdene farlig stoff som oppbevares på anlegget og virksomhetens melding etter storulykkeforskriften § 6 inneholder ikke en fullstendig oversikt over de farlige kjemikalier som forekommer ved anlegget.

2) Virksomhetens sikkerhetsrådgiver er ikke tilstrekkelig involvert i det forebyggende arbeidet knyttet til transport av farlig gods når det gjelder oppfølging av uønskede hendelser.

3) Virksomheten fyller plastemballasje med farlig gods uten at det er tilstrekkelig verifisert at innholdet er kjemisk forenlig med emballasjen.

DSB har gjennomført tilsyn med Borregaard AS. Virksomheten håndterer farlige stoffer i så store mengder at anlegget er omfattet av storulykkeforskriften.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Det ble ikke gitt avvik under tilsynet.

Det ble gitt en anmerkning:

1) Borregard AS kan forbedre prosesser for styring av vedlikehold.

Tilsynet ble rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av eksplosiver herunder pyroteknikk.

Tema var oppfølging og tiltak etter forrige storulykketilsyn, styring av endringer, inkludert håndtering av utfordringer knyttet til Covid-19 og sikring. Tilsynet ble gjennomført med digitale åpnings- og sluttmøter, og med fysisk befaring og intervjuer ved virksomheten.

Det ble avdekket 10 avvik og ingen anmerkninger innenfor de områdene som ble vurdert i løpet av tilsynet.

DSB har gjennomført tilsyn med SAR AS. Bakgrunnen for tilsynet er eksplosjonen og den påfølgende brannen som inntraff ved Returkraft AS sitt gjenvinningsanlegg i Kristiansand 24.06.21. Det var flere leveranser av avfall til Returkraft denne dagen, blant annet en tankbil med oljeholdig avfall fra SAR AS. DSB gjennomførte tilsyn med SAR for å undersøke virksomhetens arbeid knyttet til transportklassifisering i henhold til forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods.

Det ble gitt ett avvik ved tilsynet:

1) SAR AS har som avsender av farlig gods levert en forsendelse til transport som ikke var i samsvar med kravene i ADR når det gjelder klassifisering.

SAR må bekrefte til DSB at deres interne prosedyrer og praksis for transportklassifisering av avfall er rettet opp i henhold til regelverket innen 13.12.21.

DSB og NSO har gjennomført samtidig konserntilsyn ved Dyno sine anlegg på Lillestrøm, Kambo i Moss kommune og Engene i Asker kommune. Virksomheten håndterer farlige stoffer i så store mengder at anleggene er omfattet av storulykkeforskriften.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Det ble gitt tre avvik under tilsynet:

1) Virksomheten kunne ikke beskrive eller dokumentere hvordan forbedringsforslag fremkommet i overordnet risikovurdering for anlegget på Lillestrøm er håndtert videre.

2) Visse stoffer hadde ikke prosedyre for oppbevaring i henhold til regelverket.

3) Virksomheten kunne ikke dokumentere årlige øvelser ved anleggene på Engene og Kambo.

I tillegg ble det gitt en anmerkning:

1) Orden og renhold rundt tank og oppsamlingsarrangement for metanol bør forbedres ved anlegget på Engene.

DSB har gjennomført tilsyn med Yara Porsgrunn. Tilsynet ble gjennomført med digitale åpnings- og sluttmøter, og med fysisk befaring og intervjuer ved virksomheten.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker med fokus på håndtering av farlig stoff, utgangsstoffer for eksplosiver, og eksplosiver. Tema for tilsynet var styring og risikovurdering av endringer inkludert håndtering av utfordringer knyttet til Covid-19, og oppfølgning av uhell og tilløp til uhell. 

Det ble gitt fem avvik ved tilsynet, blant annet knyttet til innmeldt mengde farlig stoff, mangler i det systematiske arbeidet for å forebygge storulykker når det gjelder oppfølgning av uhell, og at virksomhetens prosedyre for styring av endringer er uklar, ikke oppdatert i henhold til praksis, og har ulik etterlevelse.

Tilsynet ble rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff og eksplosiver.

Tema var styring av endringer, inkludert håndtering av utfordringer knyttet til Covid-19 og sikring. Tilsynet ble gjennomført med digitale åpnings- og sluttmøter, og med fysisk befaring og intervjuer ved virksomheten.

Det ble gitt åtte avvik og tre anmerkninger ved tilsynet.

DSB har gjennomført tilsyn med Lyse Neo AS. Virksomheten er underlagt krav til samtykke etter forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 og tilsynet omfattet virksomhetens rørledninger og distribusjonsnett for naturgass på Jæren.

Det ble gitt ett avvik ved tilsynet:

1) Rørledning på land er ikke utstyrt med tilfredsstillende korrosjonsbeskyttelse.

DSB har gjennomført tilsyn med Gasnor AS. Tilsynet ble gjennomført ved LNG terminalene på Halhjem, Bjørnafjorden kommune og på Mongstad forsyningsbase, Alver kommune. Anleggene håndterer farlige stoffer i så store mengder at de er omfattet av storulykkeforskriften.

Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Tema for tilsynet var styring av endringer, driftsinstrukser/prosedyrer for import og bunkring av LNG, uhell og uønskede hendelser og oppfølging av disse samt sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods. Virksomhetens håndtering av Covid-19 situasjonen ble også gjennomgått under tilsynet.

Det ble gitt ett avvik og en anmerkning under tilsynet.

DSB følger opp at Gasnor AS lukker avviket.

På forespørsel fra DSB har utvalgte brannvesen i Innlandet fylke samt til Hallingdal brann- og redningstjeneste gjennomført tilsyn med 17 virksomheter som oppbevarer eksplosiver. Tilsynsaksjonen fant sted i uke 22-24. 

DSB er godt fornøyd med måten brannvesenet har gjennomført disse tilsynene.

Tilsynene hadde fokus på de fysiske forholdene ved eksplosivlagrene som gjerder, låser, mengde eksplosiver og plassering av lagrene i henhold til kravene i eksplosivforskriften.

Det ble funnet i snitt 2,7 avvik pr lager, men ingen av avvikene var så alvorlige at de ble politianmeldt.

Brannvesenet følger opp de avvikene som ble funnet i tilsynene. DSB vil iverksette ulike tiltak (rettet mot bransjen) med utgangspunkt i de funnene som ble gjort under tilsynene og annen tilbakemelding vi har mottatt fra brannvesenet etter tilsynsaksjonen.

DSB har i uke 24, ved eget personell gjennomført tilsyn i Gudbrandsdalen og Valdres. Det ble gjennomført 15 tilsyn ved virksomheter som oppbevarer eksplosiver. Disse tilsynene hadde, i likhet med brannvesenets sine tilsyn, fokus på de fysiske forholdene ved eksplosivlagrene.

DSB avdekket i snitt 4,3 avvik pr lager. Det ble avdekket avvik av varierende alvorlighetsgrad. DSB følger opp tilsynene og vil påse at avvikene blir lukket.

DSB og NSO har gjennomført samtidig tilsyn ved Allnex Norway sitt anlegg på Lillestrøm. Virksomheten håndterer farlige stoffer i så store mengder at de er en storulykkevirksomhet. Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Det ble gitt fire avvik og en anmerkning under tilsynet:

1) Virksomhetens styringssystem for å forebygge og begrense storulykke mangler prosedyre for styring av endringer i organisasjon og bemanning.

2) Virksomhetens innmelding av farlig stoff er ikke oppdatert.

3) Visse stoffer ble ikke oppbevart i henhold til regelverket.

4) Virksomheten har ikke sendt melding til DSB om hvem de har utpekt som sikkerhetsrådgiver.

I tillegg ble det gitt en anmerkning:

1) Tidsbruken ved utkalling av industrivernet i forbindelse med en uønsket hendelse (personskade) kan i noen situasjoner være unødvendig lang.

DSB har gjennomført konserntilsyn med Nordasfalt AS sine storulykkeanlegg i Bodø og Narvik kommuner. Begge anlegg er asfaltfabrikker og de bruker blant annet LPG i prosessen med tørking av grus til produksjon av asfalt. Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Dette er det første storulykketilsynet som er gjennomført ved virksomhetene og det ble gitt 9 avvik som virksomheten må følge opp:

 1. Virksomhetens systematiske arbeid har mangler, og virksomheten har ikke truffet alle nødvendige tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker.
 2. Virksomhetens prosedyrer for identifikasjon og vurdering av risiko, samt utførelsen av de fremlagte risikovurderingene, er mangelfull.
 3. Virksomhetens styringssystem mangler prosedyre for styring av endringer.
 4. Virksomheten har mangelfulle prosedyrer for drift og vedlikehold av LPG-anleggene og har ikke sørget for at utstyr og anlegg er tilstrekkelig vedlikeholdt.
 5. Virksomheten kan ikke dokumentere at kravene til beredskap for LPG-anleggene er ivaretatt.
 6. Virksomheten har mangelfulle prosedyrer for varsling, granskning og oppfølging av hendelser.
 7. Virksomheten har ikke tilstrekkelig ryddighet knyttet til lagring og bruk av farlig stoff.
 8. Virksomheten har mangelfull oppfølging av eksplosjonsvern
 9. Innmelding av farlig stoff til DSB og virksomhetens melding etter storulykkeforskriften beskriver ikke de faktiske forhold ved anleggene.

DSB har gjennomført tilsyn med The Quartz Corp AS avd. Drag. Virksomheten er storulykkevirksomhet på grunn av mengden hydrogenfluorid (HF) som lagres på stedet. Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Det ble gitt ett avvik ved tilsynet:

1) Virksomheten har ikke utpekt sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods.

DSB har gjennomført konserntilsyn med Bunker Oil AS. Tilsynet omfattet de av konsernets tankanlegg som er underlagt storulykkeforskriften, og det ble gjort befaringer ved to anlegg i Tromsø kommune, og i Båtsfjord. Anleggene leverer drivstoff og smøremidler til blant annet kystflåten og  marine fartøyer.

Det ble ikke gitt avvik under tilsynet, men to anmerkninger som pekte på forbedringspunkter vedørende:

 1. Virksomhetens styring av endringer
 2. Orden og ryddighet på et av anleggene

Hensikten med tilsynet var å kontrollere at DNV AS gjennomfører sine delegerte oppgaver etter forskrift om landtransport av farlig gods med ADR og RID, etter de vilkår som er gitt i avtalen mellom DSB og DNV AS og i henhold til delegeringsvedtaket. DNV har oppgaver med godkjenning av emballasje, inkludert IBCer og storemballasje, tanker og bulkcontainere for transport av farlig gods.

Tema var innhold i dokumentasjon som utstedes i forbindelse med kontroller/godkjenninger og DNVs oppfølging av utpekte kontrollverksteder. Tilsynet ble gjennomført i DNVs lokaler på Høvik.

Det ble gitt 3 avvik og 2 anmerkninger ved tilsynet. I all hovedsak handler disse om mangler i dokumentasjonen som er knyttet til utstedelse av sertifikater, kontroller og godkjenninger.

Tilsynet ble rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff og eksplosiver.

Tema var styring av endringer, inkludert håndtering av utfordringer knyttet til Covid-19 og sikring. Tilsynet ble gjennomført med digitale åpnings- og sluttmøter, og med fysisk befaring og intervjuer ved virksomheten.

Det ble gitt seks avvik og to anmerkninger ved tilsynet.

DSB har gjennomført tilsyn med Barents Naturgass AS. Tilsynet omfattet virksomhetens forbruksanlegg for flytende naturgass (LNG) på Burøya i Bodø kommune og virksomhetens bunkringsanlegg for LNG i Moskenes kommune. Bunkringsanlegget leverer drivstoff til ferjene som trafikkerer Vestfjordsambandet.

Det ble gitt fem avvik under tilsynet:

 1. Virksomhetens prosedyre for styring av endringer har mangler.
 2. Virksomhetens eksplosjonsverndokumenter for anleggene i Bodø og på Moskenes samt oppfølging av eksplosjonsvern har mangler.
 3. Virksomhetens styringssystem mangler prosedyre/instruks for granskning og oppfølging av hendelser.
 4. Anlegget i Bodø er ikke kontrollert av uavhengig kontrollør etter installasjon av to nye fordampere høsten 2020.
 5. Virksomhetens informasjon til allmennheten om anleggene i Bodø og på Moskenes har mangler.

I tillegg ble det gitt to anmerkninger knyttet til etterlevelse av DSBs veiledning for gjennomføring av bunkringsoperasjoner og til rydding av vegetasjon rundt anlegget på Moskenes.

DSB har gjennomført tilsyn med Gasnor AS i Molde.

Gasnor AS gjennomfører bunkring av LNG (flytende naturgass) på Boreal sine ferger på sambandet Molde-Vestnes (E39).

Fergene bunkres fra tankbil ved Moldegård industriområde. Bunkringsoperasjonene foregår på kveld/natt uten passasjerer om bord.

Det ble gitt to avvik under tilsynet:

1) Beredskapen øves ikke regelmessig.

2) Gasnor AS har ikke foretatt tilstrekkelig systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Tilsynet avdekket at instrukser/prosedyrer for skip og landsiden var delvis overlappende og ikke fullstendig harmonisert. Det ble også avdekket at innholdet i prosedyren ikke var fullt ut forstått av landpersonell involvert i bunkringen.

I tillegg ble det gitt en anmerkninger knyttet til beredskap. DSB påpekte behov for å ha tett dialog med nødetatene slik at roller, ansvar, behov for beredskapsutstyr etc. er avklart. Gjennom god samordning vil alle aktørene ved en eventuell hendelse være godt forberedt.

DSB har gjennomført tilsyn ved Moldegaard Maritime Logistics tankanlegg ved Dolvik i Bergen kommune. Tankanlegget leverer flydrivstoff til Flesland flyplass.

Det ble gitt fire avvik under tilsynet:

1) Virksomhetens innmelding av farlig stoff har feil og mangler.

2) Virksomhetens informasjon til allmenheten har mangler i henhold til opplysninger som skal inngå i informasjonen.

3) Virksomheten har store mangler i sitt styringssystem knyttet til dokumentasjon og etterlevelse for å forebygge og begrense storulykke.

4) Virksomheten kunne under tilsynet ikke fremlegge dokumentasjon på at avviket fra foregående storulykketilsyn gjennomført av Arbeidstilsynet i 2018 var lukket.

I tillegg ble det gitt en anmerkning knyttet til identifisering av sikkerhetskritisk utstyr.

DSB har gjennomført tilsyn med Biokraft sitt biogassanlegg på Skogn. Virksomheten er storulykkevirksomhet på grunn av mengdene flytende biogass (LBG) som produseres og lagres på stedet. Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Det ble gitt to avvik ved tilsynet:

1) Virksomheten har ikke en prosedyre for å planlegge, gjennomføre og dokumentere endringer.

2) Virksomheten har ikke prosedyrer og instrukser for granskning og oppfølging av hendelser.

DSB har gjennomført tilsyn med Bewi Norway AS sitt produksjonsanlegg i Hamarvik på Frøya. Virksomheten er storulykkevirksomhet på grunn av sitt forbruksanlegg for flytende naturgass (LNG). Tilsynet var rettet mot virksomhetens systematiske arbeid for å forebygge og begrense storulykker, med fokus på håndtering av farlig stoff.

Det ble blant annet gitt avvik på følgende forhold:

1) Virksomheten har ikke en prosedyre for å planlegge, gjennomføre og dokumentere endringer.

2) Virksomheten har ikke prosedyrer og instrukser for granskning og oppfølging av hendelser.

3) Metangass (fordampet LNG) tilsettes ikke luktstoff etter fordamper.

4) Virksomheten kunne ikke dokumentere at rommet hvor kjelene var oppstilt hadde avlastingsflater som er svekket i forhold til bygningskonstruksjonen for øvrig.

I tillegg ble det gitt tre anmerkninger knyttet til rapportering av uhell og ulykker til DSB, påkjøringsvern for rørføring med naturgass og innhold i ledelsens gjennomgåelse.

DSB har gjennomført storulykketilsyn med Hydro Aluminium sine to fabrikker i Årdal , både i Øvre Årdal og på Årdalstangen. Fokus under tilsynet var sikkerheten knyttet til utstyr for lagring og håndtering av LPG og virksomhetenes styringssystem knyttet til dette. Tilsynet ble gjennomført med digitale åpnings- og sluttmøter, og med fysisk befaring og intervjuer på begge fabrikkene.

Det ble gitt tre avvik og to anmerkninger ved tilsynet.

1) Virksomheten kan ikke dokumentere hvordan kravet til ekstern rapportering av uhell med farlig stoff og storulykker eller tilløp til slike følges opp.

2) Virksomhetens innmelding av farlig stoff til DSB er mangelfull.

3) Virksomhetens styringssystem knyttet til vedlikehold av gassanleggene har noen mangler.

Det ble i tillegg gitt to anmerkninger ved tilsynet. Disse var knyttet til driftsrelatert ettersyn og oppdatering av risikoanalyser for LPG-anleggene.

Som en del av DSBs oppfølging av tekniske kontrollorganer utpekt etter forskrift om trykkpåkjent utstyr ble det gjennomført tilsyn med Kiwa AS. Tema for tilsynet var organisering av organet og gjennomgang av utvalgte oppdrag med fokus på rapportering og utstedelse av samsvarssertifikater.

Tilsynet ble gjennomført som et digitalt tilsyn grunnet covid-19. To samsvarsvurderinger som var utført for hhv. et kjelanlegg og et kuldeanlegg ble gjennomgått under tilsynet.

Det ble avdekket 5 avvik under tilsynet:

1) Kiwa AS har utført samsvarsvurderinger på en måte som ikke står i forhold til målet, slik at markedsdeltakerne har vært pålagt unødige byrder

2) Kiwa AS har ikke vedlagt en liste over de relevante delene i den tekniske dokumentasjonen til EU-typeprøvingssertifikat modul B (produksjonstype) nr. 1262.

3) Kiwa AS har ikke vurdert kategori I damprør (DN 250) som er en del av Skålands dampanlegg (Kiwa PNR 62905-02)

4) Avblåsingstank i Skålands dampanlegg er vurdert å komme inn under § 11 i forskrift om trykkpåkjent utstyr i samsvarsvurderingen av sammenstillingen selv om både produsentens dokumentasjon og merkeskilt tilsier at dette ikke er tilfelle.

5) Kiwa AS har ikke veiledet kunder tilfredsstillende for et av oppdragene som ble verifisert under tilsynet.

DSB har gjennomført tilsyn med Flogas Norge AS. Tilsynet omfattet virksomhetens lager for LPG-tanker på Lånke og virksomhetens terminal/tankanlegg for LPG i Stjørdal kommune. Det ble ikke gitt avvik under tilsynet, men tre anmerkninger knyttet til prosedyre for styring av endringer, samsvar mellom risikoanalyse og beredskapsplan samt årsrapport for transport av farlig gods.

Høsten 2020 gjennomførte tilsynsmyndighetene landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet i norske avfallsanlegg. Det ble også kontrollert hvordan anleggene begrenser miljøskadene hvis ulykken først er ute.

Avfallsanlegg mangler oversikt over brannrisiko (Nyhetssak publisert på dsb.no 16.05.2021)

Tilsynsrapport: Landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet i avfallsanlegg

I forbindelse med økt fokus på opplæring og kompetanse i virksomheter som utfører sprengning, gjennomførte DSB et tilsyn med Marti Tunnel AG avd. Oslo den 12.04.2021.

Håndtering av eksplosiver er strengt regulert og krever tillatelse. Yrket bergsprenger er lovregulert. Det er to måter å lovlig kunne arbeide som bergsprenger i Norge. Enten gjennom opplæring som beskrevet i eksplosivforskriften eller godkjenning av yrkeskvalifikasjoner etter yrkeskvalifikasjonsloven med forskrift.

Temaet for tilsynet var derfor kontroll av virksomhetens plan for innmelding av personer som er under opplæring som bergsprenger etter eksplosivforskriften § 81 femte ledd.

Tilsynet var uanmeldt og ble gjennomført digitalt grunnet covid-19.

Det ble under tilsynet avdekket 4 avvik:

1) Virksomheten har ikke opplæringsplan for alle personer som er innmeldt til opplæring.

2) Virksomheten har ikke satt et tidspunkt ved innmeldingen for når de innmeldte skal avlegge prøve som bergsprenger.

3) Virksomheten har meldt inn personer til opplæring som er bergsprenger med yrkeskvalifikasjoner fra utlandet.

4) Ansvarlig bergsprenger for personell under opplæring er ikke ansatt i virksomheten.

I forbindelse med gasseksplosjonen på Aker Solutions 29.01.2021 gjennomførte DSB tilsyn med virksomheten. I tillegg til selve hendelsen var vedlikehold/kontroll, avvikshåndtering, opplæring/kompetanse, risikovurdering og eksplosjonsvern samt varsling av uhell til DSB, sentrale temaer. Tilsynet ble gjennomført digitalt grunnet covid-19 og smittesituasjonen.

Det ble under tilsynet avdekket 5 avvik:

1) Virksomhetens risikovurdering av gassanleggene beskriver ikke i tilstrekkelig grad farer og problemer med hensyn på håndtering av farlig stoff, og det mangler en vurdering av om det er nødvendig å opprette arealmessige begrensninger.

2) Virksomhetens eksplosjonsverndokument og oppfølging av eksplosjonsvern har mangler.

3) Virksomheten har ikke utarbeidet nødvendige sikkerhets- og driftsinstrukser for gassanlegget.

4) Virksomheten sikrer ikke at gassinstallasjonene holdes i forsvarlig stand og vedlikeholdes slik at sikkerhetsnivået opprettholdes.

5) Virksomheten har ikke varslet og/eller rapportert uhell og ulykker i forbindelse med håndtering av farlig stoff til DSB.

DSB har politianmeldt virksomheten for forholdene avdekket under tilsynet. DSB planlegger nytt tilsyn for videre oppfølging av saken.

I forbindelse med gravearbeid på Soma gravlund fredag 12.02.2021 ble det påført skade på en rørledning for distribusjon av naturgass. Hendelsen skjedde i forbindelse med at en bulldoser utførte teleripping og resulterte i en et gassutslipp på anslagsvis 5 800 Nm3 naturgass.

DSB gjennomførte tilsyn basert på hendelsen. Det ble ikke gitt avvik eller anmerkninger under tilsynet men fem observasjoner som vil følges opp videre under planlagt ordinært tilsyn med Lyse Neo AS senere i 2021.

Tilsyn med Stangeland Maskin, Sandnes, 10.03.21

I forbindelse med gravearbeid på Soma gravlund fredag 12.02.2021 ble det påført skade på en rørledning for distribusjon av naturgass. Hendelsen skjedde i forbindelse med at en bulldoser utførte teleripping og resulterte i en et gassutslipp på anslagsvis 5 800 Nm3 naturgass. DSB gjennomførte tilsyn basert på hendelsen.

Det ble under tilsynet avdekket ett avvik:

1) Det er krav om at enhver som foretar gravearbeid skal gjøre seg kjent med om det er rørledninger som inneholder farlige stoffer i området før graving påbegynnes og at det skal tas nødvendig hensyn til disse under gravingen. Virksomheten har ikke tatt nødvendig hensyn til gassrørledning under gravearbeid.

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.