Tilsynsresultater

Her publiserer vi løpende nyheter fra våre tilsyn.


I forbindelse med gasseksplosjonen på Aker Solutions 29.01.2021 gjennomførte DSB tilsyn med virksomheten. I tillegg til selve hendelsen var vedlikehold/kontroll, avvikshåndtering, opplæring/kompetanse, risikovurdering og eksplosjonsvern samt varsling av uhell til DSB, sentrale temaer. Tilsynet ble gjennomført digitalt grunnet covid-19 og smittesituasjonen.

Det ble under tilsynet avdekket 5 avvik:

1) Virksomhetens risikovurdering av gassanleggene beskriver ikke i tilstrekkelig grad farer og problemer med hensyn på håndtering av farlig stoff, og det mangler en vurdering av om det er nødvendig å opprette arealmessige begrensninger.

2) Virksomhetens eksplosjonsverndokument og oppfølging av eksplosjonsvern har mangler.

3) Virksomheten har ikke utarbeidet nødvendige sikkerhets- og driftsinstrukser for gassanlegget.

4) Virksomheten sikrer ikke at gassinstallasjonene holdes i forsvarlig stand og vedlikeholdes slik at sikkerhetsnivået opprettholdes.

5) Virksomheten har ikke varslet og/eller rapportert uhell og ulykker i forbindelse med håndtering av farlig stoff til DSB.

I forbindelse med gravearbeid på Soma gravlund fredag 12.02.2021 ble det påført skade på en rørledning for distribusjon av naturgass. Hendelsen skjedde i forbindelse med at en bulldoser utførte teleripping og resulterte i en et gassutslipp på anslagsvis 5 800 Nm3 naturgass.

DSB gjennomførte tilsyn basert på hendelsen. Det ble ikke gitt avvik eller anmerkninger under tilsynet men fem observasjoner som vil følges opp videre under planlagt ordinært tilsyn med Lyse Neo AS senere i 2021.

Tilsyn med Stangeland Maskin, Sandnes, 10.03.21

I forbindelse med gravearbeid på Soma gravlund fredag 12.02.2021 ble det påført skade på en rørledning for distribusjon av naturgass. Hendelsen skjedde i forbindelse med at en bulldoser utførte teleripping og resulterte i en et gassutslipp på anslagsvis 5 800 Nm3 naturgass. DSB gjennomførte tilsyn basert på hendelsen.

Det ble under tilsynet avdekket ett avvik:

1) Det er krav om at enhver som foretar gravearbeid skal gjøre seg kjent med om det er rørledninger som inneholder farlige stoffer i området før graving påbegynnes og at det skal tas nødvendig hensyn til disse under gravingen. Virksomheten har ikke tatt nødvendig hensyn til gassrørledning under gravearbeid.

Fant du det du lette etter?

Så bra!

Dersom du har spørsmål som krever saksbehandling, må du sende disse til postmottak@dsb.no

Hvis det er noe du ikke fant eller savner på våre nettsider, er det fint om du sender det til oss. Vi bruker din tilbakemelding til å forbedre nettsidene våre.

Det oppsto dessverre en feil og kommentaren din kunne ikke mottas, prøv på nytt og kontakt oss hvis problemet vedvarer.

Takk for at du hjelper oss! Vi leser alle tilbakemeldinger, men har dessverre ikke kapasitet til å svare alle.