Vedtak – samtykke til utvidet lagringskapasitet av farlig stoff ved Gasums anlegg på Øra, Fredrikstad kommune

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ga 18.11.2021 Gasum AS samtykke til å utvide kapasiteten for lagring av  farlig stoff ved virksomhetens anlegg i Øraveien 23C, gnr./bnr. 303/1209 i Fredrikstad kommune.

Samtykket er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17, etter søknad fra Gasum AS datert 26.05.2021.