Nyhetsbrev - kjemikaliesikkerhet, februar 2022

, Nyhet


Les siste nytt om farlig stoff, eksplosiver og farlig gods

Aktuelt

Skal du kjøpe eksplosiver?
DSB har lansert en ny digital løsning for virksomheter som skal søke om tillatelser til erverv av eksplosiver.

Samtykker

Tema for tilsyn 2022

Årets tema er oppfølging av uhell og ulykker.
DSB skal kontrollere hvordan virksomhetene følger opp kravene til varsling og rapportering ved uhell og hvordan uhell følges opp internt i virksomheten.

Brannvesenets tilsynsaksjon
Kommunen er sammen med DSB tilsynsmyndighet etter forskrift om håndtering av farlig stoff. DSB legger til rette for årlige tilsynsaksjoner med farlig stoff som gjennomføres av brannvesenet.

I 2022 er tema for tilsynsaksjonen kuldeanlegg med ammoniakk. Hensikten med tilsynsaksjonen er å sikre at farlig stoff håndteres forsvarlig, og at utstyr og anlegg er i sikkerhetsmessig god stand for å forebygge uønskede hendelser.

Tilsynsresultatene oppdateres løpende på denne siden.

obre pa tilsyn.jpgOslo brann og redning tpå tilsyn. Foto: DSB

Statistikk 2021

DSB utarbeider statistikk for uhell. Statistikken anvendes inn i det forebyggende arbeidet og i dialog med de ulike bransjeforeningene.

Jobb i DSB?

Se ledige stillinger