Uhell i virksomheter som håndterer farlig stoff

imageojo1q.png

Figuren viser antall innrapporterte uhell i virksomheter underlagt forskrift om håndtering av farlig stoff. Antallet har vært stabilt i perioden 2016 til 2020, med et snitt på 25 uhell i året. Antall innrapporterte uhell økte markant i 2021. Årsaken til økning kan være et større fokus fra DSB på innrapportering av uhell, i form av påminnelser til virksomheter som håndterer farlig stoff. Det kan likevel ikke utelukkes at det også ligger en reell økning i antall uhell med farlig stoff bak tallene.

Antall uhell i 2022 er vesentlig lavere enn i 2021, tross et fortsatt økt fokus fra DSB på innrapportering. Dette kan tyde på at noe av økningen i 2021 var reell. Det er imidlertid forventet en viss etterrapportering av uhell fra 2022 utover i 2023, slik at forskjellen mellom 2021 og 2022 kan avta.

Uhellene registreres på uhellstypene brann, eksplosjon, utslipp og annet. Fra 2000 og frem til 2009 var brann den hyppigst registrerte uhellstypen, mens den vanligste uhellstypen fra 2009 og frem til i dag har vært utslipp av farlig stoff.

image79qi9.png

Det er generelt få skadde etter uhell med farlig stoff. De siste fem årene har antall skadde per år som følge av uhell med farlig stoff variert mellom 2 og 5 personer. Det kan ikke sees en klar sammenheng mellom antall uhell per år og antall skadde per år. Dette kan forklares med at ett uhell kan resultere i flere skadde.

image480m.png

De siste 20 årene er det rapportert inn fire uhell der noen har omkommet. I tre av tilfellene var uhellene av type eksplosjon, mens ett av uhellene var av type brann. Totalt 5 personer har omkommet som følge av uhell med farlig stoff de siste 20 årene. Stoffer som var involvert i disse uhellene var bensin, propan og oksygen.