Uhell i virksomheter som håndterer farlig stoff

blobid0.png

Figuren viser antall innrapporterte uhell i virksomheter underlagt forskrift om håndtering av farlig stoff. Antallet har vært stabilt i perioden 2016 til 2020, med et snitt på 25 uhell i året. Antall innrapporterte uhell økte markant i 2021. Årsaken til økning kan være et større fokus fra DSB på innrapportering av uhell, i form av påminnelser til virksomheter som håndterer farlig stoff. Det kan likevel ikke utelukkes at det også ligger en reell økning i antall uhell med farlig stoff bak tallene. Antall uhell i 2022 og 2023 er vesentlig lavere enn i 2021, tross et fortsatt økt fokus fra DSB på innrapportering. Dette kan tyde på at noe av økningen i 2021 var reell.

Uhellene registreres på uhellstypene brann, eksplosjon, utslipp og annet. Fra 2000 og frem til 2009 var brann den hyppigst registrerte uhellstypen, mens den vanligste uhellstypen fra 2009 og frem til i dag har vært utslipp av farlig stoff. Vi ser en liten økning i antall uhell i kategorien "annet" de siste tre årene. I denne kategorien ligger uhell som kunne resultert i utslipp, brann eller eksplosjon, men som typisk har blitt avverget av tilfeldigheter.

imagencmj.png

Det er generelt få skadde etter uhell med farlig stoff. De siste fire årene har antall skadde per år som følge av uhell med farlig stoff variert mellom 4 og 6 personer. Det kan ikke sees en klar sammenheng mellom antall uhell per år og antall skadde per år. Dette kan forklares med at de fleste uhell ikke resulterer i personskader og at ett uhell kan resultere i flere skadde.

De siste 20 årene er det rapportert inn fire uhell der noen har omkommet. I tre av tilfellene var uhellene av type eksplosjon, mens ett av uhellene var av type brann. Totalt 5 personer har omkommet som følge av uhell med farlig stoff de siste 20 årene. Stoffer som var involvert i disse uhellene var bensin, propan og oksygen.