Vedtak – Samtykke til oppstart og drift av produksjonanlegg for biogass til Renevo AS

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gav 10.01.2022 Renevo AS samtykke til oppstart av biogassanlegget på Eldøyane Industriområde i Stord kommune.

Samtykke er gitt i medhold av forskrift om håndtering av farlig stoff § 17 etter søknad fra Renevo AS.

Samtykke gjelder for prosesstrinn 1 som omfatter anlegg for substrattanker, biogassreaktorer, gasslagring og fakkel.